Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

nieuwe regels voor gebruik persoons­ge­gevens

Lees onze infor­ma­tie­brief.
De overheid heeft in de Wet Bescherming Persoons­ge­gevens (WBP) regels opgesteld ter bescherming van de privacy. In deze wet staan de rechten van de persoon waarvan de persoons­ge­gevens gebruikt worden, en de plichten van de organi­satie die de gegevens gebruikt.
Per 25 mei 2018 is de Algemene veror­dening gegevens­be­scherming (AVG, ook wel GDPR) van toepassing. Deze vervangt de WBP. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde priva­cy­wet­geving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Met publi­caties op internet of in het kerkblad van persoons­ge­gevens moeten we op een verant­woorde en verstandige wijze omgaan. Want mogelijk geven we veel van de ‘intimiteit’ van de eigen gemeente en gemeen­te­leden prijs aan een poten­tieel groot publiek. We moeten ons dus per bericht afvragen of publi­catie noodza­kelijk is. Is er sprake van een toege­voegde waarde of gerecht­vaardigd belang van de publi­catie op de website? Kan iemand met verkeerde bedoe­lingen misbruik maken van de infor­matie die wij beschikbaar stellen?

Download hier de volledige infor­ma­tie­brief

 

Print Friendly, PDF & Email