Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

nieuwe wegen voor de diaconie in coronatijd

Klaas Koelewijn is directeur van een basis­school en sinds kort diaken in de CGK van Bunschoten. Hij vertelt met enthou­siasme over hoe juist de corona­crisis een impuls kan zijn om de onder­linge zorg anders te organiseren.

handige app

Corona versnelt het proces om digitaal contact met elkaar te hebben. ‘We gebruiken in Bunschoten de Scipio App voor het inschrijven op kerkdiensten en we collec­teren via deze app. In de app zijn ook zaken opgenomen als de gemeen­tegids en het kerkblad. Social­m­e­dia­ka­nalen van de kerk zijn via de app in te zien en tenslotte ook de kerke­lijke agenda.

Dankzij het feit dat de app steeds meer gebruikers heeft, zien we ook geen teruggang van de opbrengst van de collectes via de app. Maar er is nog  meer mogelijk via zo’n kerk-app!

gavenbank

Wat we graag willen reali­seren is een digitale gaven-/inte­res­sebank. De organi­satie achter de Scipio App is druk bezig om deze faciliteit te bouwen. Verwacht wordt dat die na de zomer beschikbaar komt. We zijn benieuwd: 'Zijn er andere gemeenten die ervaringen hebben met een gaven-/inte­res­sebank via een app?'. Laat het weten via diaconaat@cgk.nl

Het mooie aan deze gavenbank wordt dat gemeen­te­leden zelf in kunnen vullen wat hun talenten zijn en waar hun interesses liggen, waarna de diaconie vraag en aanbod kan matchen. Op deze manier worden alle gemeen­te­leden betrokken bij het diaconaat. Diaconaat is immers niet alleen van de diaconie, maar juist - de verant­woor­de­lijkheid - van de gehele gemeente. De diaconie is als eindver­ant­woor­de­lijke bij uitstek geschikt om te coördi­neren, adviseren, organi­seren en mobiliseren.

coördineren van zorg via WhatsApp

Het omzien naar elkaar (ons diaconale jaarthema is Tot Uw dienst!) wordt nu ook deels anders vormge­geven. Vorig jaar zijn we begonnen met het opzetten van WhatsApp-groepen, wat goed werkt.

Onze gemeente is verdeeld in dertien wijken en elke diaken belt van tijd tot tijd de hele wijk na om te infor­meren naar het welbe­vinden van gemeen­te­leden en of er sprake is van negatieve gevolgen van de corona­crisis. Je zou het een ‘corona-care-call’ kunnen noemen. In zo’n gesprek vragen we aan het einde om minimaal één mobiel nummer per huishouden met daarbij de vraag of we die mogen toevoegen aan de WhatsApp-groep van de desbe­tref­fende wijk.

De wijk-appgroep is een ‘zakelijke’ appgroep die bedoeld is om elkaar te kunnen helpen als dat nodig is. Dus niet voor de gezel­ligheid, daar zijn andere mogelijk­heden voor. Hoe dat werkt? Als iemand aan huis gebonden is door corona of door quaran­tai­ne­maat­re­gelen en deze broeder/zuster heeft boodschappen nodig, dan coördi­neren we dit soort verzoeken in de wijk-app. Andere voorbeelden zijn het ophalen van medicijnen, een ritje naar een huisarts of ziekenhuis regelen, enz.

klein beginnen

De helft van de wijken heeft inmiddels een WhatsApp-groep. We beginnen klein, maar we beginnen wel! Zo proberen we ook een soort buddy­schap op te zetten, waarbij jongeren aan oudere gemeen­te­leden gekoppeld worden. Met elkaar in gesprek gaan, interesse tonen, vragen stellen en luisteren - niet alleen over vroeger, maar ook over wat God heeft betekend in het leven van onze oudere broeder/zuster. Dat kan ook andersom: ook jongeren kunnen op jonge leeftijd al veel meege­maakt hebben. Vertel elkaar wat de grote daden van God zijn geweest in je leven. Is er een mooiere motivatie om het geloof op die manier met elkaar te delen?

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit nog echt in de kinder­schoenen staat, maar het begin is er. We proberen hier dit jaar verder vorm aan te geven, zodat het werk van de diaconie ook echt de gemeente aanzet tot: dienen, delen en doen!

Print Friendly, PDF & Email