Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

bericht aan alle kerken over coronavirus

Het moderamen van de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken zond op vrijdag 13 maart dit bericht naar de kerkenraden:

 

'Eerder deze week werd in onze kerken de biddag voor gewas en arbeid gehouden. In veel kerken zal ook gebeden zijn voor de generale synode. Door middel van dit bericht willen wij als moderamen weder­kerig ons meeleven betuigen met de kerken. Die werden immers op de dag na de biddag gecon­fron­teerd met een ingrij­pende richtlijn van de overheid in verband met de verspreiding van het corona­virus. Op veel plaatsen zullen komende zondag de kerkdiensten niet op de vertrouwde manier gehouden kunnen worden. Ook in andere opzichten zal het opvolgen van de richt­lijnen gevolgen hebben voor ons plaat­se­lijke en boven­plaat­se­lijke kerke­lijke leven.

Onze gedachten gaan uit naar hen die door het corona­virus getroffen worden, in het bijzonder naar zusters en broeders in ouderdom of met een toch al kwetsbare gezondheid. Maar ook naar allen die voor zieken zorgen en hulp verlenen. Wij zijn dankbaar voor een verant­woor­de­lijke overheid, voor deskundige instanties en voor een hoogwaardige gezond­heidszorg. Wij hopen dat voldoende menskracht en middelen beschikbaar blijven. Ook van u als kerkenraad wordt in deze dagen wijsheid gevraagd. Die bidden wij u toe.

Juist op de biddag beleden wij ons geloof in de God van de voorzie­nigheid. Er is deze dagen niet alleen het uitbrekend corona­virus, er zijn ook de uitbot­tende magno­li­ak­noppen. De Schepper van hemel en aarde, die in Zijn almachtige wijsheid alles bestuurt en onder­houdt, bewijst Zijn goedheid nog aan de wereld en wil als een Vader voor Zijn kinderen zorgen. Dankzij de Heere Jezus die als de Knecht des Heeren om onze overtre­dingen is verwond, en onze ziekten op zich nam. Daarom hoeft schrik, of zelfs paniek ons niet te beheersen. Veroot­moe­diging past ons wel. Bepaalt zo’n virus ons niet bij de gebro­kenheid door de zonde en het zeer beperkte van ons mense­lijke vermogen om het leven te máken of maar in stand te houden? Maar wie het eigendom van de Heere Jezus is, mag leven in vertrouwen en zich voor eeuwig veilig weten.

Tegelijk is het onver­mij­delijk om nu ook als plaat­se­lijke kerk de nodige maatre­gelen te nemen om verdere verspreiding van het corona­virus te voorkomen. Voorzie­nigheid en voorzich­tigheid gaan samen op. We mogen niet roekeloos handelen en onszelf of anderen moedwillig bloot­stellen aan gevaar. Wij hebben geen bevoegdheid dwingende richt­lijnen te geven voor de voortgang van ons kerke­lijke leven onder deze omstan­dig­heden. Dat lijkt ons ook niet nodig. Wij vertrouwen er op, dat u als kerkenraad in verant­woor­de­lijkheid de richt­lijnen van de overheid op zult volgen. Ook de overheid is ons immers door de Heere in Zijn voorzienige zorg gegeven. Wel treft u hieronder enkele links die u kunnen helpen om voor uw plaat­se­lijke situatie beleid te bepalen.

Wij wensen u met uw gemeente een gezegende zondag toe, al zult u die mogelijk op een andere dan de gebrui­ke­lijke wijze vieren.'

- - -

Het bericht sluit af met twee links naar tips vanuit andere kerkverbanden:

 

meer infor­matie en contact

Diensten­bureau CGK verbinding@cgk.nl (e-mail in tijden van corona) | alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl

 

Print Friendly, PDF & Email