Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

oog voor vluchtelingen

Er is veel nood onder vluch­te­lingen. Hun lot heeft ds. Lieuwe Jan van Dalen van jongs af aange­grepen: ‘Ik geloof dat onze Redder een hart voor vluch­te­lingen heeft. Hij is voor ons een Vluch­teling geworden. En wij? Hebben wij oog voor hen?’ De Hooge­veense predikant schreef een gebed om persoonlijk of breder in de gemeente uit te spreken.

aangegrepen

Ik was een jongen van tien jaar toen er een Iraans gezin bij ons in de straat kwam wonen. Hun verhaal raakte me: moeten vluchten om je leven te redden. Later, in mijn tienertijd, nodigden mijn ouders een Irakese man uit die gevlucht was voor het bewind van Saddam Hoessein. Dat er miljoenen mensen zijn die alles moeten achter­laten, heeft me altijd aangegrepen.

Stel je eens voor dat jíj met je koffertje terechtkomt in een vreemd land, in een vreemde cultuur, met een vreemde taal. Je oude leven is voorbij. Je moet weer ‘op nul beginnen’ - en wie zegt dat het gaat lukken?

wat moeten die mensen hier?’

Begin 2015 werd er in Hoogeveen een AZC geopend. De voormalige gevan­genis werd verbouwd om 750-1000 vluch­te­lingen te kunnen opvangen. Dat gaf plaat­selijk behoorlijk wat heibel. Wat moeten die mensen hier? Waarom zouden wij die hier opvangen?

Wat mij raakt is de gelij­kenis van Jezus over de schapen en de bokken, Mattheüs 25:31-46? Daarin zegt Hij: ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreem­deling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed…’ (vs.35-36). De mensen begrijpen het niet, maar de Koning legt het uit: ‘Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan’ (vers 40). Wat ik voor vluch­te­lingen doe, doe ik voor Hem!

wat zou jij kunnen doen?

Ik geloof dat onze Redder een hart voor vluch­te­lingen heeft. Hij is voor ons een Vluch­teling geworden. Hij moest namelijk zijn land en volk verlaten voor zijn veiligheid (Mattheüs 2:13-14). Hij weet hoe het is om op aarde te leven in angst, gemis, ellende en onzekerheid. Hij kent en ziet de ontheemden op het eiland Lesbos en in de bossen van de Balkan - hun wanhoop en verdriet. En wij? Hebben wij oog voor hen?

Als wij de Heer willen volgen, kunnen en mogen wij onze ogen niet sluiten voor vluch­te­lingen. Als CGK Hoogeveen hebben we in 2015 de deuren van de kerk voor hen opgezet. Sindsdien hebben we mensen uit China, Sierra Leone, Syrië, Irak, en vooral uit Iran en Afgha­nistan welkom mogen heten. We vertalen onze kerkdiensten en nodigen hen uit om te blijven koffiedrinken.

Zo ontstaan mooie contacten met gemeen­te­leden. Wekelijks doen we Bijbel­studie met hen. Sommigen komen tot geloof en groeien in hun relatie met Jezus Christus. Prachtig als ze gedoopt worden! Dan is het feest in de hemel (Lucas 15:7,10). De veelkleu­righeid van Christus’ Kerk (Openbaring 7:9) mag ook hier en nu al zichtbaar worden. Wat zou jij kunnen doen?

 

 gebed

Trouwe God, Vader, Zoon en Heilige Geest,

Wij komen tot U die heel de wereld ziet, die alle mensen kent, die ons bidden hoort.
Dank U voor deze dag, voor dit leven en voor alle werken van Uw handen.
Dank U dat U in mensen wilt wonen en op aarde wilt werken - dat U de mensheid niet vergeet en de schepping niet verlaat.
Dank U dat U geen onder­scheid maakt tussen man en vrouw, groot en klein, arm en rijk, wit en zwart – wie of wat ook maar.

Wij prijzen U om Uw trouw, liefde en genade!
Wij loven U om wie U bent, om wat U geeft, om hoe U zorgt!
Heilige, Eeuwige, Almachtige, Aller­hoogste, niets kan U evenaren en niemand is aan U gelijk!

Daarom komen wij tot U, biddend om Uw barmhar­tigheid, zoekend naar Uw plan, kloppend op Uw deur.
U geeft ons toch als wij bidden?
U laat ons toch vinden als wij zoeken?
U doet ons toch open als wij kloppen op Uw deur?
Hoe moet het toch verder met al die vluch­te­lingen?
Hoe moet het toch verder met al die ontheemden op het eiland Lesbos, op de koude Balkan, op het woeste water van de Middel­landse Zee?

Wij bidden voor hen die van huis en haard verdreven zijn - wie en waar ze ook maar zijn.
Wij weten dat U Zelf ook een Vluch­teling bent geweest - dat U Zelf ook moest vluchten om in leven te blijven.
Wij weten dat U bekend bent met onrust, eenzaamheid en onzekerheid - want de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon had geen plek om Zijn hoofd neer te leggen.
Wij weten dat U met ontferming bewogen bent over vermoeide en verstrooide mensen - schapen die geen herder hebben.
U kent hun angsten en moeiten, twijfels en vragen, leegte en tranen - ja, U kent al hun zorgen, ziekten en zwakten.
Kyrie eleison! Christe eleison!

Daarom bidden wij: maak koude mensen warm, maak harde harten zacht en maak dichte grenzen open.
Want zonder Uw ingrijpen wordt het niets - en zijn wij tot niets in staat.
Nee, zonder U kunnen wij niets doen.
Maar als U doet wat mensen niet kunnen en willen, dan wordt alles anders!
Wij geloven en belijden dat uit U en door U en tot U alle dingen zijn!
U zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

In Jezus’ Naam. Amen.’

 

Print Friendly, PDF & Email