Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

opnieuw een verstilde Kerst

Omikron’ heet de variant deze keer. Kleine ‘o’ betekent dat letterlijk. En miniscuul klein is dat virus­deeltje inderdaad, maar het pakt ons wel ons kerst­feest af. Zo voelt het in elk geval na het afkon­digen van de maatre­gelen van een nieuwe lockdown. Niet meer samen­komen in groten getale, geen grote groepen bij elkaar om feest te vieren en gezellig samen te zijn.

Toch zeggen we tegen elkaar: Kerst wordt ons in essentie niet afgepakt. Ook als we niet op de gebrui­ke­lijke manier samen kunnen komen. Want Kerst is Christus zelf. Toen Hij geboren werd, was het maar een klein en intiem feest op een onoog­lijke plek. Wegge­stopt, omdat Hij niet geboren mocht worden in de stad van gezel­ligheid. Maar onnoe­melijk groot is Zijn betekenis. God kwam om in Hem vrede te brengen. En dat gaat die kleine onoog­lijke ‘omikron’ ons niet afpakken, ook niet als we door wat hij doet niet gezellig bij elkaar kunnen zijn en geen massale kerkdiensten kunnen houden.

Opnieuw is het een verstild kerst­feest, maar laat die verstilling bij ons bewerken dat wij al onze vrede en vreugde ontvangen in Jezus Christus. Ook zonder massaal samen­komen en samen zingen mag die boodschap ons hart in deze dagen versterken en moed geven te midden van zoveel moede­loosheid. Hij, die de Alpha en de Omega is, heeft ook ‘omikron’ en al die andere varianten van het corona­virus - die geweest zijn of die nog komen - overwonnen.

Misschien moeten we opnieuw het kerst­feest zo verstild vieren om dat met des te meer kracht in onze harten te laten indalen en in geloof deze ingewik­kelde tijd te beleven. Vervuld van Christus’ Geest en in vol vertrouwen op Zijn regering!

 

maatregelen die de kerk raken

De bedoeling van de maatre­gelen is het onder­linge verkeer beperken, zodat er een rem komt op de razend­snelle besmetting door het ‘omikron’-virus. Daarom luidt het eerste advies van het CIO op 18 december: houd de kerkdiensten weer online.

Online betekent dat je de kerkdienst vanuit het kerkgebouw verzorgt in aanwe­zigheid van alleen die mensen die nodig zijn om deze dienst te verzorgen.

Met het oog op het kerst­feest is er gezorgd voor een uitzon­dering op dit advies. Er is in bijzondere situaties - te bepalen door de kerkenraad - ruimte om met maximaal 50 bezoekers samen te komen in een dienst (exclusief de mensen die nodig zijn om de dienst te verzorgen). Kerken­raden zouden ervoor kunnen kiezen om deze ruimte te gebruiken voor kwetsbare mensen, bijvoor­beeld op kerst­avond of voor de kerst­viering met de kinderen die in veel gemeenten wordt gehouden.

Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen. Voor huwelijks­diensten een maximum van 50 aanwezigen.

 

kwetsbare groepen in de samenleving

De overheid heeft bij de maatre­gelen zeker oog voor groepen in de samen­leving die hier in oneven­redige mate meer last van hebben dan anderen. Met name worden genoemd: sociaal kwetsbare mensen en jongeren. Met het oog op deze groepen schrijft de overheid het volgende:

Georga­ni­seerde jeugdac­ti­vi­teiten voor personen tot en met 17 jaar zijn buiten tot 17.00 toege­staan met maximaal 50 personen. Buurt- en wijkcentra blijven geopend voor georga­ni­seerde dagbe­steding en opvang voor kwetsbare groepen en ook bibli­o­theken blijven geopend.

Kijk als kerk of je met die ruimte wat kunt doen in deze weken om zo ook zorg en aandacht te geven aan jongeren en eenzamen. Wees creatief, moedig jeugd­leiders aan dit op te pakken of kijk of je kerk in deze weken zo’n functie als buurt- of wijkcentrum kan vervullen, om opvang te geven aan wie die dat in deze dagen brood­nodig hebben. Zo mag de kerk in deze tijd ook betekenis geven aan de opdracht om er te zijn voor hen die ons omzien nodig hebben.

Zie de jeugd­bonden voor actuele adviezen: CGJO en LCJ.

 

verstild maar vol verwachting

De profeet Habakuk schrijft in zijn profetie: al wordt mij alles afgenomen, toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt (Habakuk 3:18). In de HERE mag ons leven een leven vol van hoop zijn. Zelfs als Kerst dit jaar opnieuw een verstild feest is.

We wensen elkaar voor het kerst­feest van 2021 de vrede en vreugde toe, die we alleen in Christus kunnen vinden. Alle reden om deze dagen onze verstilling in Hem te vinden!

En voor 2022 …? Corona zal nog niet voorbij zijn, maar in vertrouwen op Gods Koning­schap mogen we vol goede moed het nieuwe jaar ingaan, onder Zijn zegen.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, CIO (inter­ker­kelijk contact overheids­zaken), Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt, Rijks­overheid perscon­fe­rentie 18 december 2021, Kamer­brief inzake maatre­gelen nav het 134e OMT-advies (onder meer: hierboven geciteerd advies jeugdac­ti­vi­teiten en buurt/wijkcentra)

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email