Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

ora et labora

Bid en werk, met deze term uit de 6de eeuw kunnen we ook nu met elkaar de kracht van de kerke­lijke gemeen­schap laten zien. We dragen elkaar en maken samen deze tijd door, waarin een onvoor­spelbaar virus tot onvoor­spelbare situaties leidt. Zullen we er in deze weken 'gebed en werken' (ora et labora) van maken? Hoe?

 

zorg en onderwijs

De zorg loopt aan alle kanten óver. Niet alleen in de zieken­huizen, maar ook in de verzor­gings­huizen en de thuiszorg. Daarnaast is het op de scholen met veel corona­be­smet­tingen moeilijk om alles georga­ni­seerd te krijgen. De druk is groot, zowel in de zorg als in het onderwijs. Daarom brengen we bij de uitwerking van nieuwe maatre­gelen juist ook deze sectoren onder de aandacht. Voor jongeren is de keuze gemaakt dat school zoveel als mogelijk door moet gaan. Daarom pas na 17.00 uur een lockdown, dan zijn de lessen voorbij en zijn school­gaande kinderen weer thuis.

 

rol en betekenis kerk

Wat zouden kerken nog meer kunnen betekenen voor deze sectoren, naast dat ze zich houden aan de maatre­gelen? Zijn er mantel­zorgers, mensen die vroeger in de verpleging of het onderwijs gewerkt hebben, die als vrijwil­liger onder­steuning kunnen bieden? Het zou mooi zijn als we kunnen helpen om hier en daar wat druk van de ketel af te halen.

 

oog voor wie nu al in de knel gekomen is

Daarnaast is het ook goed om oog te hebben voor elkaar. Voor jongeren die al in de knel gekomen zijn. Voor zorgver­leners die al hun energie hebben opgebruikt. Voor onder­wijzers die moeten buffelen. Een extra contact van de jeugd of de wijkou­derling of iemand uit het pastorale team. Laten we deze tijd gebruiken om met elkaar de kracht van de kerke­lijke gemeen­schap te laten zien. We dragen elkaar en maken samen deze tijd door waarin een onvoor­spelbaar virus tot onvoor­spelbare situaties leidt. Zullen we er in deze weken gebed en werken (ora et labora) van maken?

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt,  Rijks­overheid perscon­fe­rentie 26 november 2021, CIO (Inter­ker­kelijk Contact in Overheidszaken)

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email