Appelprocedure

De Integrale Regeling voor de Appelprocedure is vastgesteld op de generale synode van 2013.

Download hier de integrale regeling voor de revisie- en appelprocedure

Geschillencommissies

De generale synode 2010 heeft besloten dat iedere particuliere synode een geschillencommissie moet aanstellen, zoals vermeld in bijlage 27 van de Kerkorde.

Wanneer zich een geschil voordoet tussen kerkenraad en gemeenteleden, tussen kerkenraadsleden onderling of deputaatschappen, bestaat er de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. Als onafhankelijke derde probeert de geschillencommissie dan samen met beide partijen tot een oplossing te komen.

De geschillencommissie velt geen oordeel en doet geen bindende uitspraak, maar treedt op als mediator naar de generale synode.

Geschillencommissie particuliere synode van het Noorden

Leden:
drs. J. Oosterbroek – voorzitter
dhr. R.N. Boonstra – secretaris
mr. J.R. Bügel
dhr. W. Lodewijk
mw. H.J. Keteldijk-Felten

Contactgegevens secretaris:
ronald@boonstra.me

Geschillencommissie particuliere synode van het Westen

Leden:
drs. A.P. van Langevelde – voorzitter
mw. P.C.H. Star-van Tongeren – secretaris
dhr. W. Bijleveld
dr. L. van Dam
ds. A.G. van der Heijden
dhr. L. Voorthuijzen

Contactgegevens secretaris:
Kanaalstraat 12
2231 KC Rijnsburg
starvantongeren@gmail.com