De plaatselijke kerk is zelfstandig

De plaatselijke kerk regelt in principe zoveel mogelijk alles zelf, met behulp van de afspraken die de kerken gezamenlijk maken. Er zijn ongeveer 180 plaatselijke kerken die over het hele land zijn verspreid. Kerken die bij elkaar in de buurt liggen, komen in de regel tweemaal per jaar samen in een classisvergadering.

De classis om elkaar te dienen en te helpen

Kerken in een bepaalde regio vormen samen een classis. We hebben dertien van zulke classes, die twee keer per jaar samenkomen. In zo’n classisvergadering worden de zaken besproken die een kerk alleen niet af kan.

De particuliere synode

Drie of vier classes binnen een bepaald rayon komen samen in een particuliere synode. Landelijk zijn er vier particuliere synodes: van het Noorden, het Oosten, het Westen en het Zuiden. De particuliere synode vergadert (zo nodig) eenmaal per jaar.

De generale synode voor onderlinge afspraken

Eens in de drie jaar komen de kerken bijeen in een generale synode. Deze synode bestaat uit 52 afgevaardigden uit de vier particuliere synoden. De hoogleraren van de Theologische Universiteit Apeldoorn zijn als adviseurs aanwezig.

Tijdens de generale synode maken de kerken onderlinge afspraken die in principe bindend zijn, in elk geval voor de komende drie jaar. Ook worden daar de hoofdzaken van het beleid voor de gezamenlijke kerken vastgesteld. De generale synode kan ook commissies instellen met een speciale taak. Deze noemen we deputaatschappen.

Geen permanent bestuur

De classes, particuliere synodes en de generale synode zijn geen permanent bestuur. Zij functioneren alleen wanneer zij vergaderen en zodra die tijd voorbij is, is de leiding van de plaatselijke gemeente (de kerkenraad) verantwoordelijk. Er is dus geen centrale kerkelijke leiding, maar er zijn wel centraal gemaakte afspraken.

Dienstenbureau

In Veenendaal is het landelijk bureau van onze kerken gevestigd, het Dienstenbureau. Het verleent diensten aan de leden, kerken, deputaatschappen, commissies en landelijke vergaderingen.

 

In 2019 maakte het Reformatorisch Dagblad een video met een heldere uitleg over de generale synode en de kerkelijke structuur van de CGK.