De plaatselijke kerk is de basis

De basis van het kerkverband ligt bij de plaatselijke kerk. Daarom ook het meervoud ‘kerken’ in onze naam. De leden vormen een kerk. Als je als kind gedoopt bent, ben je lid van de kerk: dooplid. Wanneer je belijdenis van je persoonlijk geloof hebt afgelegd op latere leeftijd, word je belijdend lid.

Leden hebben rechten en plichten

Belijdende leden hebben actief stemrecht, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe leiding van de kerk gekozen moet worden. Anderzijds hebben de leden ook plichten. Financieel dienen zij eraan mee te werken dat de kerk haar werk kan doen, bijvoorbeeld in het onderhoud van haar personeel, in het steunen van projecten, zorg voor minderbedeelden, enzovoort. Dat geldt niet alleen voor het huishoudboekje van de plaatselijke kerk, maar ook de verplichtingen die we als kerkverband hebben naar binnen en naar buiten.

De kerkenraad dient de gemeente

De groep mensen die betrokken is bij de kerk noemen we gemeente. De kerkenraad – predikant(en), ouderlingen en diakenen – geeft leiding aan de gemeente en wordt gekozen door de belijdende leden. De taken van deze kerkenraadsleden staan omschreven in de bevestigingsformulieren die in de kerkorde zijn opgenomen. Alle kerkenraadsleden hebben zwijgplicht over vertrouwelijke aangelegenheden. Daarnaast dient de kerkenraad zoveel mogelijk verantwoording af te leggen aan de leden. De kerkenraad kan zich laten bijstaan door commissies aan wie bepaalde taken zijn gedelegeerd, zoals een financiële commissie.

Op elkaar toezien

Belijdende leden mogen bezwaren indienen bij de kerkenraad, wanneer zij het ergens niet mee eens zijn. Als de kerkenraad hierop niet voldoende ingaat, mogen zij hierover beroep aantekenen bij de classis. Daarvoor bestaat een appelprocedure. De kerkenraad heeft de plicht om toe te zien op leer en leven van het kerklid. Wanneer die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel en de belijdenisgeschriften mag de raad tot censureren (kerkelijk vermanen / straffen) worden overgegaan. Dat gaat volgens een nauwkeurig voorgeschreven procedure, waarbij veel ruimte is ingebouwd voor goede gesprekken, hoor en wederhoor.

Het kloppend hart van de kerken

De activiteiten op plaatselijk niveau vormen het kloppend hart van de kerken. Op zondag komt de gemeente samen, met gasten en andere belangstellenden. Vooral daar wordt beleefd wat het is om kerk te zijn. Hier wordt gepreekt uit de Bijbel. De doop en het avondmaal worden bediend. De gemeente ontmoet God en elkaar. De jongeren krijgen elke week catechisatie; onderwijs uit de Bijbel en de belijdenis van de kerk.

Contact en activiteiten

Alle leden van de kerk krijgen minstens eenmaal per jaar bezoek aan huis van een of meer ouderlingen. Het doel is samen spreken over het geloof en eventuele zorgen. Daarnaast gebeuren er in een plaatselijke kerk teveel dingen om op te noemen. Er zijn activiteiten voor ouderen, jongeren en kinderen. Veel kerken willen graag gasten en niet-leden betrekken bij wat ze doen en daarvoor organiseren ze tal van activiteiten. Kijk hiervoor op de website van de plaatselijke kerk.