Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Papoea-Nieuw-Guinea bemoedigd door noodhulp

Meer dan 150.000 inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) werden vorig jaar slacht­offer van een reeks zware aardbe­vingen. Door de grote aardver­schui­vingen raakte het drink­water vervuild en verlieten veel mensen hun huizen. Er waren levens­ge­vaar­lijke situaties op de insta­biele berghel­lingen ontstaan. Deputaten Diaconaat konden in overleg met Wycliffe Bijbel­ver­talers snel een noodhulp­actie in gang zetten. Daarbij werkte Wycliffe nauw samen met piloten van MAF. Wycliffe rappor­teerde in december 2018 over de hulp die tussen maart en november 2018 mede dankzij uw bijdrage kon worden verleend.

Januari 2019 - uit het rapport van Wycliffe:
De bijdrage vanuit de CGK (50.000 euro) is besteed aan een totaal­pakket van kleinere projecten waaraan totaal 168.750 euro is uitge­geven. Mede dankzij de bijdrage van de CGK is aan aantal concrete, aantoonbare en meetbare resul­taten bereikt tijdens de noodhulp op middel­lange termijn. De noodhulp beperkte zich nog alleen tot het vervoer van noodhulp­goe­deren.
Er is geïnves­teerd in twee grote water­tanks geplaatst in de plaats Walagu en acht kleinere water­tanks in de omlig­gende dorpen. Een aantal bescha­digde openbare gebouwen (school, gezond­heidspost) kon worden gerepa­reerd. Leiders van de lokale bevolking onder­zochten manieren om de ontheemde bevolking weer veilig terug te laten keren naar hun dorpen.

Het instal­leren van de water­tanks heeft een grote impact gehad, vooral op vrouwen. De lokale bevolking bouwt dorpen op kleine bergruggen. Zonder schoon water in het dorp moeten de inwoners naar de kreek gaan en plekken vinden waar het water minder modderig is. Het hebben van een voorraad schoon water in het dorp reduceert hun werklast aanzienlijk. Schoon drink­water is belangrijk voor de gezondheid, vooral voor kwets­baren kinderen, ouderen en zwangere vrouwen.
Meer dan 150 getrof­fenen deelden hun trauma­tische ervaringen tijdens trauma­ver­wer­kings­workshop. Ze leerden meer over het fenomeen aardbe­vingen en kregen Bijbelse handvatten om met hun gevoelens en gedachten om te gaan.

Het is voor de hulpver­leners soms frustrerend dat met noodhulp vaak slechts het topje van de ijsberg aan ellende kan worden geadres­seerd. Wycliffe medewerker Anne was in oktober 2018 in het getroffen gebied. Zij schrijft: “Ongeveer de helft van de dorpen hier is verwoest door de aardbe­vingen. Die mensen wonen nu al een halfjaar in vluch­te­lin­gen­tenten in Walagu en twee andere zuide­lijke dorpen.  De mensen verlangen er naar weer op eigen grond in eigen echte huizen te kunnen wonen. En vooral: weer voedsel uit hun eigen tuinen te kunnen eten. Er komt nog steeds mondjesmaat rijst van hulpor­ga­ni­saties binnen, maar dat is niet genoeg.”

De bevolking probeert de draad op te pakken, maar de mentale en fysieke gevolgen van de aardbe­vingen zijn enorm. Inwoners zijn op meerdere niveau's getrau­ma­ti­seerd. Ze werken weer aan een terugkeer naar een schijn van "norma­liteit", maar er zijn voort­du­rende uitda­gingen, waarvan vele niet gemak­kelijk van buitenaf kunnen worden aangepakt. Een van die uitda­gingen is de vernie­tiging van de meeste van de sago-palmbomen in het gebied. De mensen vertrouwden op sago voor zowel een voedselbron en - heel belangrijk - voor dakbe­dek­kings­ma­te­rialen voor hun huizen en andere struc­turen.

Noodhulp verlenen in het bergland van Papoea-Nieuw-Guinea een flinke logis­tieke uitdaging. Weers­om­stan­dig­heden zorgden ervoor dat niet alle geplande noodhulp­vluchten tijdig konden worden uitge­voerd. Toch zijn de projecten profes­si­oneel en met passie uitge­voerd. Niet alleen de gerea­li­seerde resul­taten, ook de presentie en het medeleven werden door de getroffen bevolking erg gewaar­deerd. 

 

Juni 2018
Na de aardbe­vingen in Papoea-Nieuw-Guinea van februari en maart jl. zijn ruim 1.200 mensen van voedsel voorzien in de gebieden rondom Walagu en Dodomona. Helaas bleven de meeste mensen nog in het relatief veilige gebied rondom de landings­banen wonen omdat ze door de regel­matige terug­ke­rende aardschokken te bang zijn om naar hun hoger gelegen dorpen terug te keren.
Ook zijn voedsel, water, onderdak en medische vluchten verstrekt aan gebieden rond de Mogulu- en Huya-landings­banen. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de bescha­di­gingen aan de Huya-landingsbaan als belang­rijkste airstrip in het gebied. Een werkplan is opgesteld voor zowel een eerste restau­ra­tieplan als een plan voor herstel op lange termijn.
We horen mooie verhalen over de bemoe­diging die de noodhulp de mensen heeft gegeven. Er wordt aan hen gedacht! Zeker in deze situatie waar er juist op geestelijk en psycho­lo­gisch gebied veel onrust is. Ook is het mooi om te horen hoe andere lokale gemeen­schappen voedsel hebben gedoneerd voor de afgelegen gemeen­schappen die getroffen zijn door de aardbeving. De Huya-landingsbaan bleek nog deels bruikbaar, hoewel voor een kleiner type vliegtuig.
Gezien de omvang van de impact van de aardbeving onder­steunen we ook een deel van de herbouw na de eerste hulpver­lening. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over het repareren en plaatsen van duurzame regen­wa­ter­op­vang­sys­temen in en rond Walagu.
Daarnaast geven we op vijf locaties een trauma­ver­wer­kings­workshop voor kerkleiders om ervoor te zorgen dat de angsten na de aardbe­vingen minder zullen worden en mensen het gewone leven weer kunnen oppakken. Er zal aandacht zijn voor begrip over Gods rol in het lijden en hoe de Bijbel hen kan helpen in deze tijden. De kerk speelt hierin een cruciale rol.
Inmiddels ontvingen wij € 12.356 voor de slacht­offers van Papoea-Nieuw-Guinea. Mocht u uw bijdrage nog niet hebben overge­maakt dan vragen we u dit zo spoedig mogelijk te doen op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Papoea-Nieuw-Guinea

 

Print Friendly, PDF & Email