Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

pasje terug

Nee, gelukkig wordt er in de kerk geen pas gevraagd. Maar het is, gezien de toename in het aantal besmet­tingen, wel zaak om met elkaar een pasje terug te doen in de activi­teiten. Op de perscon­fe­rentie van 12 november werden maatre­gelen bekend­ge­maakt die ook de kerken raken. Gelukkig niet zo hevig als vorig jaar. Laten we samen bidden dat er niet opnieuw zulke ingrij­pende maatre­gelen nodig zijn.

 

dit zijn de aandachtspunten

ander­halve meter
De ander­hal­ve­meter-maatregel is terug­ge­keerd in het rijtje van de basis­maat­re­gelen. Hier moeten we ons dus ook in de kerk weer aan gaan houden. Hetzelfde geldt voor hygië­ne­maat­re­gelen als het ontsmetten van de handen bij binnenkomen.

Uitzon­de­ringen op de ander­hal­ve­meter-maatregel zijn litur­gische momenten waarbij deze regel voor een kort moment moet worden doorbroken, zoals bij doop en bij het zegen­moment bij een huwelijks­sluiting of een andere gelegenheid. 

Er geldt geen beperking voor het aantal mensen in de kerk. U mag zoveel kerkgangers toelaten als u op ander­halve meter van elkaar kwijt kunt in het gebouw. Dit kan betekenen dat er weer met aanmelding moet worden gewerkt. Mocht aanmelding niet nodig zijn voor de beschikbare ruimte in het kerkgebouw, dan blijft registratie aan te bevelen. Zodat de groep die samenkwam in de eredienst bij een eventuele besmet­tings­haard daarover geïnfor­meerd kan worden. 

mondkapjes
Mondkapjes zijn in alle publieke ruimtes verplicht waar het corona­toe­gangs­bewijs niet verplicht is. Voor kerken is het advies deze regel ook na te komen vanuit de zorg voor elkaar en dus bij de kerk een mondkapje te dragen als u er binnenkomt en als u eruit gaat. Ook als kerkgangers zich in het kerkgebouw verplaatsen.

niet te lange tijd te dicht bij elkaar
Voorkom momenten dat gemeen­te­leden te lange tijd te dicht bij elkaar staan. Daarom is het belangrijk het binnen­komen en verlaten van de kerkzaal te reguleren. Voorkom dat mensen tegelij­kertijd naar binnen of naar buiten gaan. Verder is het - hoe jammer ook - aan te bevelen de komende tijd geen gebruik te maken van koffie­drinken in de kerk, omdat het in de praktijk dan erg moeilijk is om de ander­halve meter te handhaven.

huise­lijke kring
Er mogen niet meer dan 4 gasten thuis worden verwelkomd. Dit raakt Bijbel­kringen en gespreks- of gebeds­groepen in huise­lijke kring. Kies ervoor om deze ontmoe­tingen, in overleg met de koster, plaats te laten vinden in een ruimte in het kerkgebouw waar je veilig op ander­halve meter afstand van elkaar kunt zitten.

verga­de­ringen
Ook verga­de­ringen van kerkenraad en commissies moeten weer op ander­halve meter afstand plaats­vinden. Gezien het dringende advies om thuis te werken is het te overwegen om dit soort overleggen online te doen, als dat past bij de gespreksonderwerpen.

jeugd- en jonge­renwerk
Jeugd- en jonge­renwerk wordt door de huidige maatre­gelen niet getroffen. We volgen daarin de richt­lijnen van het onderwijs. Wel is de besmet­tings­graad juist ook onder deze groep groot. Blijf jongeren daarom zorgvuldig wijzen op de basis­maat­regel om thuis te blijven bij klachten.

 

alle basismaatregelen op een rij

Hieronder nog een keer de basis­maat­re­gelen op een rij. Als we die met elkaar hanteren, beschermen we elkaar het beste:

  • Was vaak en goed uw handen. Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Bij klachten: blijf thuis en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

 

alleen samen komen we erdoor

We hebben elkaar nodig om door deze situatie heen te komen. Meningen over de aanpak verschillen enorm. Maar belang­rijker dan het juiste standpunt is het dragen van verant­woor­de­lijkheid voor elkaar en voor elkaars gezondheid. In de kerk van Christus zijn we geroepen om elkaar te aanvaarden, ook bij verschil van mening over de aanpak van corona en samen in gebed te blijven voor onze overheid en onze samen­leving. Zo mogen we laten zien dat we bereid zijn om een pas op de plaats te maken, zelfs als we al gevac­ci­neerd zijn en misschien corona hebben gehad. We doen dat uit liefde voor elkaar en voor Christus.

Het CIO (Inter­ker­kelijk Contact in Overheids­zaken) komt later met een advies. Mochten we aanleiding zien om daarmee boven­staand advies aan te scherpen, dan melden we dat zo spoedig mogelijk.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt, Rijks­overheid perscon­fe­rentie 12 november 2021

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email