Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

pastoraal werk

Wat voor mogelijk­heden zijn er om te midden van de beper­kingen en te midden van mensen in crisis­si­tu­aties pastorale onder­steuning te bieden? Zowel het CIO (inter­ker­kelijk contact overheid) als minister Grapperhaus zien waar het knelt en pijn doet.

 

dringende pastorale werkzaamheden

In het overleg tussen CIO en minister Grapperhaus is vastge­steld dat kerkge­noot­schappen voor dringende pastorale werkzaam­heden - die geen uitstel velen - een beroep kunnen doen op de uitzon­dering van ‘noodza­ke­lijke werkzaam­heden’. Ook voor dringende diaconale werkzaam­heden kan een beroep worden gedaan op een ander onderdeel van de regeling avondklok nl. 'als … een hulpbe­hoevend persoon dringend (medische) hulp nodig heeft.'

Geestelijk verzorgers / predi­kanten mogen ook bij een avondklok hun werk ’s avonds doen, mits zij een verklaring bij zich dragen van hun kerkenraad én een eigen verklaring (zie artikel over avondklok).

 

toegang ziekenhuizen / zorginstellingen

We vernamen dat geestelijk verzorgers soms geen toegang verkrijgen tot patiënten in zieken­huizen  of bewoners van zorgin­stel­lingen, in verband met het 1-persoon-per-dag-beleid. Dat wringt, omdat pastorale zorg juist in kritieke levens­om­stan­dig­heden van groot belang is. Op verzoek van de minister heeft het CIO hierover op 21 januari een brief gericht aan het ministerie.

 

vaccinatie

Predi­kanten en geestelijk verzorgers vragen zich af of er een mogelijkheid is om ook hen, na het zorgper­soneel, een voorkeurs­be­han­deling te geven bij de vacci­naties. Omdat - zoals hierboven al genoemd - geeste­lijke zorg juist nu van belang is en ook veilig moet kunnen plaats­vinden. Dit punt is eveneens door het CIO aan de minister voorgelegd.

_______

Bron: regie­groep corona, CIO, Rijks­overheid (avondklok)

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email