Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

persverklaring synodebespreking GTU

In haar zestiende zitting heeft de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland besloten de medewerking aan de totstand­koming van een Gerefor­meerde Theolo­gische Univer­siteit te beëin­digen. Op voorstel van een meerderheid van de synodale onder­zoeks­com­missie werden het rapport ‘Samen verder, in Zijn dienst’ en de aanvul­lende notitie van het bestu­ren­overleg ‘Richting­wijzer voor nadere uitwerking GTU-ontwerp’ niet aanvaard. Een minderheid van twee leden van de synodale commissie had aanvaarding voorge­steld, maar dit voorstel verkreeg niet de benodigde 70% van de stemmen. Om een zo breed mogelijk draagvlak in de kerken te manifes­teren, was dit percentage tevoren afgesproken.

De hoofd­reden om niet tot aanvaarding over te gaan ligt in het feit dat in het voorlig­gende GTU-ontwerp niet is voldaan aan een belang­rijke voorwaarde, die de synode van 2013 had gesteld: dat de bestuurs­structuur die zou zijn van een coöpe­ratie van de drie huidige onder­wijs­in­sti­tuten (TUK, TUA en NGP). Binnen de bestaande kaders van wet- en regel­geving is die structuur gaandeweg het proces onmogelijk gebleken. De regie­groep (intussen ‘het bestu­ren­overleg’) is voort­gegaan met het ontwik­kelen van de plannen via een nieuwe bestuurs­structuur, namelijk die van een vereniging. De wens dat er een GTU zou komen, was immers eerder ook door de chris­telijk-gerefor­meerde synode gedeeld. In het bestuurs­model van een vereniging is er evenwel geen ruimte meer voor synodale (oftewel direct-kerke­lijke) invloed op de univer­siteit. De kerke­lijke betrok­kenheid bestaat uitsluitend in de benoeming van leden uit het eigen kerkverband in de ledenraad. Ook in het licht van de geschie­denis van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, waarin altijd bijzonder werd gehecht aan een directe verbon­denheid van school en kerk, vreesde de synode bij de vereni­gings­structuur te grote afstand.

Dit bezwaar treft ook de deelname van leden van de Gerefor­meerde Bond in de PKN. Vanwege de positie van de Bond in de PKN zouden ‘Bonders’ sowieso alleen op persoon­lijke titel een bijdrage kunnen leveren. Daarnaast maakt het vereni­gings­model een officiële band tussen deze ‘Bonders’ en het hoofd­be­stuur van de Gerefor­meerde Bond onmogelijk.  Wel is er bij de synode grote waardering voor de construc­tieve bijdrage vanuit de Gerefor­meerde Bond aan het proces.

Niet zonder begrip, maar toch ook met teleur­stelling is kennis­ge­nomen van het feit dat het Hersteld Hervormd Seminarie op dit moment op geen enkele manier deel wil nemen. De door de chris­telijk-gerefor­meerde synode gewenste verbreding van de parti­ci­patie blijft zo vooralsnog uit.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook het vertrouwen in de twee overge­bleven partners een rol speelt. Een van de voorwaarden die de chris­telijk-gerefor­meerde synode eerder stelde was een borging van de gerefor­meerde Schrift­be­schouwing. In de preambule van het rapport worden daarover goede dingen gezegd. Maar bij een deel van onze kerken leeft grote veront­rusting over de recente besluit­vorming van de gerefor­meerd-vrijge­maakte synode over vrouw en ambt. De vraag komt dan op hoe de theolo­gische (herme­neu­tische en exege­tische) onder­steuning van Kamper theologen moet worden bezien in het licht van de preambule.

Er is bij de synode ook ootmoed. Het initi­atief om de mogelijkheid van een GTU te onder­zoeken, is indertijd van de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn uitgegaan. Van de betrokken kerke­lijke verga­de­ringen heeft de chris­telijk-gerefor­meerde synode de meest ingrij­pende voorwaarden gesteld. Deze zijn steeds met welwil­lendheid ontvangen en naar vermogen verwerkt. Ook is in het bestu­ren­overleg van de andere partners veel geduld gevraagd én door hen geoefend. Daarvoor leeft synode­breed oprechte waardering en dankbaarheid. Voor de bijzondere inspan­ningen van de regiegroep/het bestu­ren­overleg is er diep respect. De synode kan alleen maar hopen dat, langs nieuwe wegen en bij herwonnen vertrouwen, de bestaande theolo­gische samen­werking kan worden gecon­ti­nueerd en mogelijk uitgebreid.

Moderamen synode CGK

Hier leest u het officiële besluit.

Lees meer over de generale synode 2016/17…

en de verslagen van de eerste tot en met de zestiende zitting…

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl