Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

persver­klaring synode­be­spreking GTU

In haar zestiende zitting heeft de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland besloten de medewerking aan de totstand­koming van een Gerefor­meerde Theolo­gische Univer­siteit te beëin­digen. Op voorstel van een meerderheid van de synodale onder­zoeks­com­missie werden het rapport ‘Samen verder, in Zijn dienst’ en de aanvul­lende notitie van het bestu­ren­overleg ‘Richting­wijzer voor nadere uitwerking GTU-ontwerp’ niet aanvaard. Een minderheid van twee leden van de synodale commissie had aanvaarding voorge­steld, maar dit voorstel verkreeg niet de benodigde 70% van de stemmen. Om een zo breed mogelijk draagvlak in de kerken te manifes­teren, was dit percentage tevoren afgesproken.

De hoofd­reden om niet tot aanvaarding over te gaan ligt in het feit dat in het voorlig­gende GTU-ontwerp niet is voldaan aan een belang­rijke voorwaarde, die de synode van 2013 had gesteld: dat de bestuurs­structuur die zou zijn van een coöpe­ratie van de drie huidige onder­wijs­in­sti­tuten (TUK, TUA en NGP). Binnen de bestaande kaders van wet- en regel­geving is die structuur gaandeweg het proces onmogelijk gebleken. De regie­groep (intussen ‘het bestu­ren­overleg’) is voort­gegaan met het ontwik­kelen van de plannen via een nieuwe bestuurs­structuur, namelijk die van een vereniging. De wens dat er een GTU zou komen, was immers eerder ook door de chris­telijk-gerefor­meerde synode gedeeld. In het bestuurs­model van een vereniging is er evenwel geen ruimte meer voor synodale (oftewel direct-kerke­lijke) invloed op de univer­siteit. De kerke­lijke betrok­kenheid bestaat uitsluitend in de benoeming van leden uit het eigen kerkverband in de ledenraad. Ook in het licht van de geschie­denis van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, waarin altijd bijzonder werd gehecht aan een directe verbon­denheid van school en kerk, vreesde de synode bij de vereni­gings­structuur te grote afstand.

Dit bezwaar treft ook de deelname van leden van de Gerefor­meerde Bond in de PKN. Vanwege de positie van de Bond in de PKN zouden ‘Bonders’ sowieso alleen op persoon­lijke titel een bijdrage kunnen leveren. Daarnaast maakt het vereni­gings­model een officiële band tussen deze ‘Bonders’ en het hoofd­be­stuur van de Gerefor­meerde Bond onmogelijk.  Wel is er bij de synode grote waardering voor de construc­tieve bijdrage vanuit de Gerefor­meerde Bond aan het proces.

Niet zonder begrip, maar toch ook met teleur­stelling is kennis­ge­nomen van het feit dat het Hersteld Hervormd Seminarie op dit moment op geen enkele manier deel wil nemen. De door de chris­telijk-gerefor­meerde synode gewenste verbreding van de parti­ci­patie blijft zo vooralsnog uit.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook het vertrouwen in de twee overge­bleven partners een rol speelt. Een van de voorwaarden die de chris­telijk-gerefor­meerde synode eerder stelde was een borging van de gerefor­meerde Schrift­be­schouwing. In de preambule van het rapport worden daarover goede dingen gezegd. Maar bij een deel van onze kerken leeft grote veront­rusting over de recente besluit­vorming van de gerefor­meerd-vrijge­maakte synode over vrouw en ambt. De vraag komt dan op hoe de theolo­gische (herme­neu­tische en exege­tische) onder­steuning van Kamper theologen moet worden bezien in het licht van de preambule.

Er is bij de synode ook ootmoed. Het initi­atief om de mogelijkheid van een GTU te onder­zoeken, is indertijd van de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn uitgegaan. Van de betrokken kerke­lijke verga­de­ringen heeft de chris­telijk-gerefor­meerde synode de meest ingrij­pende voorwaarden gesteld. Deze zijn steeds met welwil­lendheid ontvangen en naar vermogen verwerkt. Ook is in het bestu­ren­overleg van de andere partners veel geduld gevraagd én door hen geoefend. Daarvoor leeft synode­breed oprechte waardering en dankbaarheid. Voor de bijzondere inspan­ningen van de regiegroep/het bestu­ren­overleg is er diep respect. De synode kan alleen maar hopen dat, langs nieuwe wegen en bij herwonnen vertrouwen, de bestaande theolo­gische samen­werking kan worden gecon­ti­nueerd en mogelijk uitge­breid.

Moderamen synode CGK

Hier leest u het officiële besluit.

Lees meer over de generale synode 2016/17…

en de verslagen van de eerste tot en met de zestiende zitting…

Print Friendly, PDF & Email