Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

persverklaring synodebespreking homoseksualiteit

14 februari 2017

Vandaag heeft de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken besluiten genomen ten aanzien van de vijftien revisie­ver­zoeken die zijn ingebracht tegen de kerke­lijke uitspraak inzake homosek­su­a­liteit en homosek­suele relaties, gedaan op de generale synode van 2013. De generale synode van 2016/2017 heeft besloten niet over te gaan tot revisie van de kerke­lijke uitspraak. Wij laten hieronder de uitspraak van 2013 eerst nogmaals volgen:

  1. de generale synode erkent dat in de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in het verleden in het algemeen te weinig speci­fieke aandacht is geweest voor een pastoraal spreken en handelen inzake homosek­su­a­liteit en homosek­suele relaties;
  2. gemeen­te­leden met een homosek­suele gerichtheid hebben binnen de gemeente van Christus dezelfde positie als andere leden van de gemeente. Hun gerichtheid doet daaraan niets af. Zij zijn volwaardig en gelijk­waardig lid van de gemeente, delen in de onder­linge zorg en worden met hun eigen gaven ingeschakeld tot opbouw van het geheel;
  3. seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt, zijn niet in overeen­stemming met het Woord van God en moeten derhalve zonde worden genoemd. Hierbij heeft de kerk in haar pastorale verant­woor­de­lijkheid de weg van kerke­lijke vermaning te gaan in overeen­stemming met Schrift, belij­denis en kerkorde;
  4. de hantering van dit Bijbelse spreken ten aanzien van homosek­su­a­liteit en homosek­suele relaties in prediking, catechese en pastoraat dient in de gezindheid van Christus te geschieden.

Wij hechten eraan de uitspraak zelf opnieuw voor het voetlicht te brengen. Hierin klinkt namelijk de bewogenheid door met onze homosek­suele zusters en broeders. De synode heeft, net als de kerken­raden die om revisie verzochten, niet anders voor ogen willen hebben dan de eer van de Heere, de heiligheid van Zijn kerk en het geestelijk welzijn van de betref­fende zusters en broeders. Intussen is het onver­mij­delijk dat de behan­deling van revisie­ver­zoeken een zakelijker rapportage opleverde: kerken­raden zijn immers op basis van argumenten met de synode in discussie gegaan. De uitkomst van de behan­deling is te vinden in een uitge­breid commis­sie­rapport, dat morgen beschikbaar komt via de website van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken (www.cgk.nl).

Wat in de revisie­ver­zoeken is aange­voerd en de reactie van de synode daarop, komt in hoofdzaak hierop neer:

1. De uitleg van de relevante Bijbel­teksten, met name uit Leviticus 18 en 20 en Romeinen 1. Biedt het visie­do­cument van deze teksten een juiste uitleg en kan met zekerheid worden gezegd dat het de énige juiste uitleg is? (exege­tisch bezwaar)

De alter­na­tieve exegesen van de genoemde Schrift­ge­deelten, zoals ze in de revisie­ver­zoeken worden gegeven, hebben de synode niet kunnen overtuigen. In het licht van ons ‘ten dele kennen’ kan van geen enkele exegese met volstrekte zekerheid worden gezegd, dat het de énig juiste is. De synode acht de in het visie­do­cument van 2013 gegeven uitleg het meest recht doen aan deze Schrift­woorden, in de context van het geheel van het positieve Bijbelse spreken over huwelijk en seksu­a­liteit. Wel had deze uitleg op onder­delen breder uitge­werkt kunnen worden.

2. Is bij de toepassing van de Bijbelse gegevens op de situatie van vandaag de culturele afstand voldoende in rekening gebracht? Spreekt de Bijbel wel tegen de achter­grond van een bekendheid met homosek­suele relaties in liefde en trouw en wat betekent het als dat niet het geval is? (herme­neu­tisch bezwaar)

Op dit punt heeft de synode geoor­deeld, dat het visie­rapport 2013 zeker oog heeft voor de culturele afstand tussen Paulus’ tijd en de onze, al kunnen enkele formu­le­ringen de indruk wekken dat deze afstand onvol­doende is meege­wogen. Ook oordeelde de synode dat het visie­rapport genoegzaam duidelijk maakt, hoe de Bijbelse woorden ook vandaag nog gezagvol spreken.

3. Kunnen homore­laties in de gemeente van Christus in hun eigenheid een uitzon­de­rings- positie hebben in het licht van de tegemoet­ko­mendheid van God aan zondige mensen in een gebroken wereld? (toespitsing 1 en 2)

Alle revisie­ver­zoeken binden homore­laties aan de norm ‘liefde en trouw’. Afgezien van het feit dat de revisie­ver­zoeken ‘liefde en trouw’ niet duidelijk definiëren, kunnen deze relaties volgens de synode binnen de gemeente geen uitzon­de­rings­po­sitie hebben. Een beroep hierbij op de liefde van Christus gaat voorbij aan het feit, dat deze liefde het gebod respec­teert dat de seksu­a­liteit een plaats geeft binnen de veilige verbonds­kaders van het huwelijk. De tegemoet­ko­mendheid van God, in de zin van Zijn geduld, is in de Bijbel geen blijvend gedogen van een zondige situatie. Gods geduld is de bewogenheid waarmee Hij Zijn kinderen wil bewegen in de richting van de harte­lijke onder­werping aan Zijn geboden. De liefde van Christus zal de gemeente, levend in een gebroken wereld, motiveren om homosek­suele zusters en broeders bij te staan in het dragen van hun kruis achter de Heere Jezus aan, in het bijzonder wanneer zij de ‘gave van de onthouding’ niet ontvangen hebben. De liefde zal binnen de gemeente het besef doen leven, dat de strijd om heiligheid voor alle gelovigen zwaar is én goed.

4. Treedt de synode niet in de pastorale verant­woor­de­lijkheid van de plaat­se­lijke kerkenraad, met name met de verwijzing in de kerke­lijke uitspraak naar de tucht? (pastoraal bezwaar)

Het vraagstuk van de homosek­su­a­liteit en homosek­suele relaties is vanuit de kerken zelf op de tafel van de synode gelegd. Zij hebben daarmee erkend, dat het ontwik­kelen van een visie op dit vraagstuk het vermogen van de plaat­se­lijke gemeente overstijgt. In het pastoraat waren vragen opgekomen. Zou de synode geen lijnen hebben getrokken naar de pastorale verant­woor­de­lijkheid, dan zou haar terecht verweten kunnen zijn de zaak te afstan­delijk te hebben besproken. De synode heeft geoor­deeld dat in het licht van de opdracht uit 2007 de kerke­lijke uitspraak van 2013 terecht spreekt over het kerke­lijke vermaan. De synode van 2016 heeft het principe bevestigd, dat de uitoe­fening van de tucht in concrete pastorale situaties volledig berust bij de plaat­se­lijke kerkenraad. Visie­rapport en pastorale handreiking van 2013 bieden hier een ruimte, die door sommige kerken­raden die op dit punt om revisie verzochten, mogelijk nog onvol­doende wordt gezien.

5. Deed de synode met haar kerke­lijke uitspraak een leeruit­spraak? (confes­si­oneel, kerkelijk en kerkor­delijk bezwaar).

Onder een leeruit­spraak wil de synode verstaan een dogma, een nadere defini­ëring van de waarheid, een uitbreiding van de belij­denis, waarmee kerk, geloof en persoonlijk heil staan of vallen. Bij het doen van een leeruit­spraak heeft de kerk de voorop­ge­zette bedoeling een uitspraak met een dergelijk gewicht de kerk in te dragen. In dit geval gaat het om een uitspraak over een casus in de kerke­lijke en ambte­lijke praktijk. Qua gezag en binding heeft deze niet meer en niet minder gewicht dan andere synodebesluiten.
Het door de synode aanvaarde commis­sie­rapport gaat op tal van andere zaken in. Te denken valt bijvoor­beeld aan een mogelijk biolo­gische bepaaldheid van homosek­su­a­liteit en de gevolgen, die die voor het pastorale handelen zou hebben. Consul­tatie bij enkele ter zake deskun­digen heeft geleerd, dat het weten­schap­pe­lijke bewijs voor een derge­lijke bepaaldheid vooralsnog wankel is. En dat een eventueel sterkere biolo­gische bepaaldheid dan tot nu toe aange­nomen een beroep op de (in de weder­ge­boorte vernieuwde) wil niet onmogelijk maakt.

Op basis van dit alles heeft de synode besloten de revisie­ver­zoeken af te wijzen en niet tot herziening van de kerke­lijke uitspraak over te gaan. De synode besloot een taakgroep in te stellen, die de inhoud van de revisie­ver­zoeken en van het commis­sie­rapport gaat publi­ceren in een toegan­ke­lijke brochure. Ook heeft deze taakgroep de opdracht met de kerken­raden die om revisie verzochten in gesprek te gaan, om het besluit uit te leggen en om te zoeken naar gezamen­lijkheid in het dragen ervan. De taakgroep zal ook het gesprek over homosek­su­a­liteit op classicaal niveau kunnen stimu­leren en begeleiden. In een apart besluit is er bij classes sterk op aange­drongen ‘in vertrouwen, wijsheid en geduld met elkaar om te gaan, waar het erop aankomt de kerke­lijke uitspraak in het plaat­selijk pastorale beleid te verwerken en na te leven, met name wat betreft het kerke­lijke vermaan’. De taakgroep zal, in samen­werking met deputaten eenheid, ook mogelijk­heden onder­zoeken tot meer gezamen­lijke bezinning op homosek­su­a­liteit met andere kerken van gerefor­meerd belijden.

Ga naar de besluiten van de generale synode …

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl