Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
samen bidden bij een geopende bijbel

pioniersdag over gebed en herstel

Ben je betrokken bij pionieren? Kom naar de jaarlijkse CGK-pioniersdag op DV 23 mei! Thema: Bidden om herstel in een missi­o­naire context. Luister naar bijdragen van 3 verschil­lende sprekers en praat mee over dit thema.

bidden om herstel in een missionaire context

In de missi­o­naire praktijk krijgen we nogal eens te maken met kwetsbare mensen. Soms zijn zij licha­melijk, psychisch, geestelijk, sociaal of finan­cieel kwetsbaar. En soms allemaal tegelijk. Als missi­o­naire gemeen­schap wil je dan biddend om zo’n persoon staan. Een beroep doen op de Levende God heeft grote kracht, weten we uit de Schrift. Maar wat als er geen merkbaar herstel of heling optreedt? Wat als er vragen komen over tekenen en wonderen die Christus wel in het Nieuwe Testament deed, maar nu schijnbaar uitblijven?

Hoe bidden we eigenlijk, en met welke verwachting? Maken we in ons denken een scheiding tussen redding voor de ziel enerzijds en voor het lichaam ander­zijds? Hoe legitiem is het eigenlijk om dit onder­scheid te maken? Wat is er vanuit een gelovig-medisch perspectief te zeggen over gebed en gebedsvormen?

Het thema van de pioniersdag is dit jaar ‘Bidden om herstel in een missi­o­naire context’. Van harte uitge­nodigd! Meld je vandaag nog aan via het aanmeld­for­mulier.

programma

Je kunt drie bijdragen over deze thematiek verwachten, en wel van:

  • Cees van Breugel, evangelist van zendings­ge­meente Hart voor West in Rotterdam,
  • Alfred Teeuw, arts en theoloog-voorganger, werkzaam als speci­alist ouderen­ge­nees­kunde in verzor­gingshuis Salem,
  • Ronald Westerbeek, theoloog bij New Wine, voormalig pionier in Amers­foort voor Oase en Crace Church.

Uiteraard is er ruim gelegenheid om de bijdragen nader te bespreken en elkaar te ontmoeten. Het programma duurt van 10.00 uur tot 13.00. De aanslui­tende lunch krijg je van ons aangeboden.

samengevat

  • Wat: pioniersdag ‘Bidden om herstel in een missi­o­naire context’
  • Wanneer: 23 mei van 10:00 - 13:00 (met aanslui­tende lunch, wandelen, ontmoeting tot 14:30)
  • Waar: Mattheuskerk, Hendrika van Tussen­broeklaan 1a te Utrecht
  • Voor wie: pioniers, evange­listen, missi­onair diaconaal werkers, missi­onair predi­kanten en iedereen met een hart voor missie.
  • Aanmelden: voor 13 mei via het aanmeld­for­mulier

De pioniersdag wordt jaarlijks georga­ni­seerd door deputaten diaconaat en deputaten evange­li­satie van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken.

 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl