Het Dienstenbureau van de CGK – het landelijk kerkelijk bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken – verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

 • de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
 • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van de website (www.cgk.nl).
Verwerking van uw gegevens

Het Dienstenbureau houdt een adressenbestand bij van CGK adressen. Daarin worden ook persoonsgegevens van andere relaties vastgelegd. Relaties zijn personen die een functie hebben binnen door de generale synode benoemde deputaatschappen en commissies, zich hebben opgegeven voor een digitale nieuwsbrief of geabonneerd zijn op een van de periodieke bladen waarvoor het Dienstenbureau de ledenadministratie voert.

Van een kerklid worden slechts de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats,
  kerknummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens;
 • bank- en girorekeningnummer van de betrokkene indien sprake is van een betaald
  abonnement;
 • lidmaatschap van abonnementen op periodieke bladen.

Van personen met een functie binnen het kerkverband worden daarnaast de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • e-mailadres en telefoonnummer;
 • functie binnen het kerkverband.

Van personen die digitale nieuwsbrieven toegezonden krijgen, is een bestand aangelegd met
alleen die persoonsgegevens die voor toezending nodig zijn.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van haar taak kan met zich meebrengen dat het Dienstenbureau gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere onderdelen van het kerkverband. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en het Dienstenbureau of wanneer het Dienstenbureau hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Het Dienstenbureau zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Beveiliging persoonsgegevens

Het Dienstenbureau zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het Dienstenbureau bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens het Dienstenbureau van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Het Dienstenbureau behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Dienstenbureau CGK
Inzageverzoek AVG
Postbus 334
3900 AH Veenendaal

Sociale media

Het Dienstenbureau is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Twitter. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Het Dienstenbureau volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Clickgedrag en cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het Dienstenbureau maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan het Dienstenbureau haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

De CGK-website gebruikt soms cookies om u te helpen uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer af te leveren. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.

Een van de belangrijkste doelen van cookies is het bieden van een handige functie waarmee u tijd kunt besparen. Een cookie helpt om specifieke informatie van eerdere bezoeken te herinneren, zoals factuuradressen, verzendadressen, enzovoort. Als u in een formulier op www.cgk.nl informatie hebt verstrekt, verschijnen deze gegevens automatisch bij het invullen van een volgend formulier.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Veenendaal, 1 mei 2018