Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

besluiten GS

voorlopig besluitenboekje generale synode t/m februari 2021

De generale synode besloot om op de a.s. zittingsdag van 9 juni de synode provi­so­risch te sluiten met het oog op de voort­zetting van de synode na Pasen 2022. Dit beslui­ten­boekje bevat de besluit­teksten zoals die door de synode zijn vastge­steld tot en met februari 2021. Hoewel het vastge­stelde besluit­teksten betreft, is het beslui­ten­boekje pas definitief als overgegaan wordt tot schrif­te­lijke publi­catie (en toezending aan de kerken) na de sluiting van de synode in 2022 D.V.. Tot die tijd kunnen er teksten worden toege­voegd, verschui­vingen plaats­vinden in de indeling en kleine tekstuele of taalkundige aanpas­singen of verdui­de­lij­kingen worden opgeschreven.

Download het beslui­ten­boekje hier.

 

besluit 2019/2020

In de verga­dering van 29 september 2020 zijn broeders en zusters benoemd voor deputaat­schappen en commissies.

Lees hier de benoemingen …

besluit GTU 10 oktober 2017

Op 10 oktober besloot de generale synode de medewerking aan de totstand­koming van een Gerefor­meerde Theolo­gische Univer­siteit te beëindigen.

Lees het volledige besluit…

 

persverklaring 1 juni 2017

Op 1 juni heeft de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in beslo­tenheid overlegd over de voorge­stelde vorming van een Gerefor­meerde Theolo­gische Universiteit.

Lees de hele persverklaring …

 

persverklaring 14 februari 2017

Vandaag heeft de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken besluiten genomen ten aanzien van de vijftien revisie­ver­zoeken die zijn ingebracht tegen de kerke­lijke uitspraak inzake homosek­su­a­liteit en homosek­suele relaties, gedaan op de generale synode van 2013. De generale synode van 2016/2017 heeft besloten niet over te gaan tot revisie van  de kerke­lijke uitspraak.

Lees de hele persverklaring …

besluiten voorgaande synodes

Alle door de generale synode genomen besluiten worden gebundeld en uitge­geven in het zogenaamde beslui­ten­boekje. U vindt de meest recent uitge­komen beslui­ten­boekjes hieronder.

Print Friendly, PDF & Email