Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

blog missionaire waarden (1)

Waarom doen we wat we doen? 

Waar komen we ons bed voor uit? Wat maakt dat iemand met plezier haar of zijn werk doet? Dat heeft te maken met wat wij belangrijk vinden – onze ‘waarden’. Als ons gedrag te verge­lijken is met het puntje van een ijsberg, dan zitten onze waarden onder water. Ze zijn niet zichtbaar, maar sturen ons gedrag wel.

uitgangspunt
Het uitgangspunt van deze blogserie is, kort gezegd, dat God in Christus door de Heilige Geest de zéndende God is. Met andere woorden: Gód is bezig met Zijn gevallen schepping om verlossing te brengen. Hij is het die Zijn Woord, Zoon, Geest en kerk gezonden heeft in deze verloren wereld. En daarom zijn zending en evange­li­satie princi­pieel een zaak van God Zelf. De kerk heeft vervolgens de roeping om te dienen in deze grote, Godde­lijke beweging. Een roeping om het Evangelie met woorden én daden hoor- en zichtbaar te maken.

Dit uitgangspunt is bepalend voor het vormen van onze missi­o­naire waarden. Als we werkelijk zien en geloven dat Gód bezig is met Zijn gevallen wereld, dat Híj het is die eeuwen geleden zende­lingen stuurde om onze heidense voorouders het Evangelie te brengen, en dat Híj het is die met Zijn Woord en Geest ons generatie na generatie opzoekt, dan zal dit ook onze waarden vormen over de kerk en haar roeping, over óns en onze roeping.

Licht van de wéreld
Wanneer we zoeken naar hoe dit in de Bijbel aan de orde komt, dan stuiten we bijvoor­beeld in het Nieuwe Testament op enkele belang­rijke plaatsen. Christus zegt: ‘Ik ben het licht der wereld’. Wie Hem volgt, ‘zal beslist niet in de duisternis wandelen’ (Joh.8:12). De Heere zegt niet: ik ben het licht van de kérk (dat ook), maar het licht zelfs van de wéreld. Zijn komst is bepalend voor het lot van de wereld, en zelfs voor ieder mens (Joh.1:9). En omdat God Zijn Zoon in de wereld heeft gezonden, en de Heilige Geest is uitge­stort door de Vader en de Zoon, is het missi­o­naire werk in deze wereld een zaak van God Zelf.

onze roeping
Vervolgens is het de roeping voor alle volge­lingen van de Heere Jezus om op hun beurt, achter Hem aan, als reflec­toren van Zijn grote licht, ‘licht te zijn’. Daarom zegt de Heere: ‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheer­lijken.’ (Mat.5:14-16).

waarden zetten ons in beweging
Wanneer we deze dingen in ons opnemen, nl. dat Gód de grote ‘Zendeling’ is, en dat wij achter Christus aan Zijn licht in deze wereld mogen reflec­teren, dan vormt dat onze inner­lijke overtui­gingen. Er groeien in ons ‘waarden’; zaken die zo belangrijk voor ons zijn dat die ons in beweging zetten. De volgende keer meer over missi­o­naire waarden.

Peter L.D. Visser

missi­onair consulent, Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken

Hij is het die Zijn Woord, Zoon, Geest en kerk gezonden heeft in deze verloren wereld. En daarom zijn zending en evangelisatie principieel een zaak van God Zelf.

ds. Peter L.D. Visser

ds. Peter L.D. Visser

missi­onair consulent

deskundig op het gebied van:

theologie
visie- en beleids­ont­wik­keling
leiding­geven aan missi­o­naire gemeente
kerkverband CGK
doceren

Print Friendly, PDF & Email