Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

blog missionaire waarden (2)

een explosie van vreugde

Als ik met chris­tenen praat over hun missi­o­naire roeping, dan is dat niet altijd een gemak­kelijk gesprek. Waar dat in zit, is vaak niet eens zo helder. Wat wél helder is, is dat we niet van de ‘zeepkist’ zijn. Het beeld van ‘missi­onair-zijn’ ziet er meestal zo uit: het Woord van God op straat of op de markt enigszins hinderlijk aan de orde stellen bij het winkelend publiek. En daar zien negen van de tien chris­tenen zich toch echt niet staan, op die spreek­woor­de­lijke zeepkist. ‘Ik ben niet zo van het praten’, hoor ik dan. ‘Laat mij maar gewoon wat dóen, de handjes laten wapperen’, wat trouwens een prachtige, diaconale gave is. Nu is het nog maar de vraag of in ons land dat vanaf de 8ste eeuw geker­stend werd, het aanspreken van voorbij­gangers de enige manier is om het Evangelie aan het hart van anderen te leggen, maar daar hoop ik in een volgend blog op terug te komen.

'moeten'?
Voor we het weten zijn we zo in de sfeer gekomen van het ‘moeten’. We zouden ‘eigenlijk’ meer ‘moeten praten’ over de Heere Jezus tegenover onze vrienden, collega’s, buren en familie­leden. Maar hoe begin je zo’n gesprek, en is dat trouwens niet erg opdrin­gerig? Moet je anderen niet respec­teren in hun manier van denken? Bovendien: ongelovige mensen begrijpen je vast niet, en stel je voor dat ze vragen stellen waarop je geen antwoord weet? Het gevolg is onbegrip en verwij­dering tussen enerzijds chris­tenen die vol vuur het Evangelie altijd en overal onver­moeibaar aan de orde stellen, en ander­zijds schuchtere zusters en broeders die het aan moed en woorden ontbreekt.

'moet verteld worden'
Lesslie Newbigin was een zendeling uit de 20ste eeuw, die bijna 40 jaar in India als zendeling diende. Na terugkeer in Engeland trof hij een sterk gesecu­la­ri­seerd land aan. Inter­na­ti­onaal kreeg hij bekendheid als missi­oloog en hij werd na zijn emeritaat nog stads­do­minee in Birmingham, in een kerk tegenover de plaat­se­lijke gevan­genis. Hij benadrukte dat de missie van de kerk niet voortkomt uit een wettisch moeten, als een last die chris­tenen torsen, maar uit een ‘explosie van vreugde’. In 1989 schrijft hij in zijn The Gospel in a Pluralist Society: ‘Het nieuws dat de verworpen en gekrui­sigde Jezus leeft, is iets dat niet onder­drukt kan worden. Het moet verteld worden. Wie kan stil blijven over zo’n feit? De missie van de kerk lijkt op de bladzijden van het Nieuwe Testament meer op de neerslag van een enorme explosie, een radio­ac­tieve fall-out die niet dodelijk is, maar leven geeft.’

geestelijk leven
Daarmee is onze motivatie om te dienen in onze missi­o­naire roeping een vraag, die alles te maken heeft met ons geestelijk leven (of het ontbreken daarvan). Wat zien wij in de Heere Jezus Christus? Is Hij onze ‘bruidegom’? Is Hij onze grote liefde, omdat God in Christus ons eerst heeft liefgehad? Waar de dienst aan God, het volgen van de Heere Jezus een verstofte boel is geworden, een uitge­sleten gewoonte, daar zal uiteraard Gods missi­o­naire roeping als een hinder­lijke verstoring van een kabbelend kerkelijk en geestelijk leven (of geeste­lijke dood?) worden ervaren. Maar Christus wíl het anders en máákt het gelukkig ook anders: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijd­schap in u zal blijven en uw blijd­schap volkomen zal worden.’ (Joh. 15:11)

Peter L.D. Visser

missi­onair consulent, Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken

'Christus wíl het anders en máákt het ook anders'

ds. Peter L.D. Visser

ds. Peter L.D. Visser

missi­onair consulent

deskundig op het gebied van:

theologie
visie- en beleids­ont­wik­keling
leiding­geven aan missi­o­naire gemeente
kerkverband CGK
doceren

Print Friendly, PDF & Email