Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

BRA094 Werkvoor­be­reiding straat­jon­geren

project­om­schrijving

Een betere start op de arbeids­markt voor deze ‘probleem­jon­geren’ is er bijna niet! In Brazilië komen tieners vanwege hun gezins­om­stan­dig­heden makkelijk terecht in de prosti­tutie, raken zij zwanger of gaan zij leven van diefstal of drugs­verkoop. Om dit te voorkomen startte Jeugd­centrum Jardim Colonial de cursus ‘Ik geloof in mijn toekomst!’. Bevlogen docenten trainen jongeren in sociale vaardig­heden, het organi­seren van taken, compu­ter­ge­bruik, persoon­lijke compe­tenties, finan­cieel beheer en solli­ci­teren. Zo vergroten zij hun kans op werk en reali­seren zij hun verlangen naar een beter leven.

waarom dit project?

De deelne­mende tieners komen uit de armste en geweld­da­digste wijken van de stad Castro. Thuis en in de buurt krijgen ze te maken met honger, verwaar­lozing, armoede, geweld, drugs­ge­bruik en alcohol­mis­bruik. Het kerke­lijke jeugd­centrum biedt hun een veilige plek waar ze zich kunnen voorbe­reiden op het werken in een bedrijf. Samen met hun stage vergroten de jongeren daarmee hun kans op een vaste aanstelling en op een andere toekomst dan hun huidige leefom­geving biedt.

impact

Door hun cursus­deelname blijven de jongeren van de straat en halen ze betere cijfers op de middelbare school. Zes jongeren die in 2015 de cursus volgden, hebben nu een betaalde baan. De jongeren krijgen ook infor­matie over preventie van tiener­zwan­ger­schap en drugs­ge­bruik, goed omgaan met geld, ethiek, Bijbelse normen en waarden. Lessen voor het leven. Indirect profi­teren de ouders/verzorgers van de tieners: geen zorgen meer over hun rondhan­gende kinderen en perspectief op struc­turele inkomsten, een stabielere gezins­si­tuatie en een vernieuwde toekomst.

wat kunnen we leren?

Gebor­genheid en veiligheid zijn twee essen­tiële voorwaarden voor kinderen om later tot bloei te kunnen komen. Het conse­quent en liefdevol toepassen daarvan vraagt - ongeacht de omstan­dig­heden - inlevings­ver­mogen, energie en tijd. Zijn we bereid die te bieden?

Print Friendly, PDF & Email