Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Burundi

Burundi is een klein land in centraal Afrika, ten oosten van de democra­tische republiek Congo en ten zuiden van Rwanda. Een derde deel van het land grenst aan Tanzania. Met 28.000 vierkante kilometer is het zelfs kleiner dan Nederland. Er zijn bergen en heuvels en in het oosten ligt het Tangan­yikameer. Voor het land werd gekolo­ni­seerd, was Burundi een koninkrijk.

In 1962 werd Burundi onafhan­kelijk. Er waren sindsdien veel (burger)oorlogen, voorna­melijk tussen Hutu’s en Tutsi’s. Duizenden kwamen om in het geweld­dadige laatste deel van de twintigste eeuw. Velen vluchtten en vluch­te­lingen uit Burundi kwamen zelfs in Nederland terecht. Door een van hen kwamen zending en diaconaat in contact met gerefor­meerde kerken in Burundi.

Veel kerken

De Eglise Protes­tante Reformée de Burundi is ontstaan in 2003. Een aantal voorgangers kwam bijeen en koos er bewust voor om een kerk te vormen in het spoor van de Refor­matie. In Burundi zijn heel veel andere kerken. Naast de rooms-katho­lieke, de Angli­caanse en de Lutherse kerk zijn er talloze evange­lische en charis­ma­tische kerken . De EPRB bestaat uit een veertiental gemeenten met zeven predi­kanten en een leden­aantal van ongeveer 1200 mensen in totaal.

Vluchteling

 Enkele jaren geleden is de EPRB in contact gekomen met br. Innocent Nimpa­g­a­ritse (foto). Br. Nimpa­g­a­ritse heeft als vluch­teling uit Burundi in Nederland de A-status verkregen en is door contacten in het AZC lid geworden van de CGK Culemborg.

Vanuit Nederland heeft hij een project voor weeskin­deren opgezet voor de door de burger­oorlog verscheurde regio waar hij zelf vandaan komt. Hij kreeg daarbij o.a. hulp van deputaten diaconaat.

Hulpvraag

Tijdens een bezoek aan dat weeshuis la Maison Wartburg is br. Nimpa­g­a­ritse in  contact gekomen met de EPRB. Hij vertelde daar wat hij zelf in de chris­te­lijke gerefor­meerde kerk vanuit Gods Woord heeft mogen leren. De ERPB heeft dezelfde belij­de­nissen als de CGK en het kerkelijk leven is op ongeveer dezelfde manier gestructureerd.

De hulpvraag die de EPRB aan zendings­de­pu­taten heeft gesteld, was heel in het kort: is de CGK bereid de EPRB te helpen bij het opleiden van het kader van de kerk, met name  de predi­kan­ten­beter Bijbels, refor­ma­to­risch (en voor de Burundese situatie relevant èn contex­tueel) te leren preken? Op die vraag werd heeft zending in 2010 positief geantwoord.

Hulpprogramma

Jaarlijks geven enkele theologen uit onze kerken een seminar van ruim een week aan theolo­gisch belang­stel­lenden van de EPRB, van wie de meesten ambts­drager zijn.

Daarnaast is er de mogelijkheid dat jonge mensen die een goede voorop­leiding hebben door de kerk worden voorge­dragen voor een beurs om theologie te kunnen studeren aan de univer­siteit L’Espoir Afrique (Hoop voor Afrika).

Voor predi­kanten die niet voldoende voorop­leiding hebben, is er sinds 2020 een programma volgens de TEE-methode (het doorgeven van het evangelie op eenvoudig niveau). Dit is een vorm van opleiding die in veel derde­we­reld­landen gebruikt wordt.

TEE-cursus

Op de foto zien we een overzichtsfoto van een TEE-lesbij­een­komst. In ons zendings­project in Mozam­bique wordt dit programma al jaren tot volle tevre­denheid gebruikt. Het mooie aan deze methode is dat die volledig door Burundese mensen zelf gegeven kan worden. De predi­kanten Amadi Nzitunga en John Ndizeye hebben beiden hun master­di­ploma aan L’ Espoir Afrique gehaald en geven nu de cursus aan hun collega-predikanten.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl