Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

CDV

Een Classicale Diaconale Verga­dering (CDV) is een verga­dering van afgevaar­digden van diaco­nieën in een classis. Vreugden en zorgen in het diaconaat worden met elkaar gedeeld. Zo mogelijk onder­steunen de aanwe­zigen elkaar met adviezen en het organi­seren van toerusting.

wat doet een CDV?

Een aantal kernwoorden die een CDV typeren:
uitwis­selen van ervaringen; elkaar infor­meren, bemoe­digen, onder­steunen en adviseren; hulp bieden/vragen; inven­ta­ri­seren op welk vlak er meer infor­matie en/of toerusting gewenst/nodig is

Een CDV bespreekt:

  • zaken die vallen onder art. 41 KO;
  • zaken die vanuit de classis­ver­ga­dering ter tafel worden gebracht;
  • zaken die door de CDC worden aangedragen;
  • zaken die door een plaat­se­lijke diaconie worden ingebracht (bijv. onder­werpen voor toerusting en advies).

De CDV doet verslag aan de classis­ver­ga­dering en bereidt eventueel voorstellen op diaconaal terrein voor (bijv. voor de naar de PS af te vaardigen diaken).

wat is het doel van een CDV?

Het doel van de CDV is:

  • de ontmoeting van diakenen in classicaal verband om elkaar te adviseren en toe te rusten;
  • het diaconaat de plek geven in onze kerken die het toekomt;
  • een stap maken naar echte gelijk­waar­digheid van de ambten;
  • de CDC’s voorzien van input/wensen voor de invulling van te organi­seren toerustingsbijeenkomsten.

Lees meer in de 

  • aanleiding en instructie voor de CDV
  • Print Friendly, PDF & Email