Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

correspondentie met kerken

Australië: Christian Reformed Churches of Australia
AZ buitenlandse kerken crca

Contactgegevens:

Mrs. M. Jobse
3 Renwick Close
Baxland NSW 2774
AUSTRALIA
t +61 2 4739 6622
m admin@crca.org.au
i www.crca.org.au

 

Met de Christian Reformed Churches of Australia hebben onze kerken een band die dateert uit de tijd kort na het ontstaan van dit kerkverband. Een band die daarna versterkt is via het lidmaat­schap van de GOS. De CRCA zijn kerken, die onstaan zijn via emigratie in de jaren na de oorlog.
Zij tellen ongeveer 9000 leden en hebben de Drie Formu­lieren van Enigheid als belijdenisgeschriften.

Met deze kerk hebben we beperkte correspondentie.

Botswana: Reformed Churches of Botswana

AZ buitenlandse kerken rcbDe Reformed Churches in Botswana zijn in 1994 tot stand gekomen door de samen­smelting van de kerken die voort­ge­komen zijn uit het zendingswerk van de Gerefor­meerde Kerken in Zuid-Afrika (D’kar) en van de Neder­duitse Gerefor­meerde Kerk in Afrika, de zwarte tak van de NGK-familie (New Xanagas en Ghanzi).

Momenteel zijn er nog steeds drie gemeenten, met acht zendings­posten en elf preekplaatsen.

Het aantal belij­dende leden is ongeveer 350. Er zijn zeven zende­lingen en predi­kanten werkzaam voor de Gerefor­meerde Kerken in Bostwana, waarvan een uitge­zonden is door de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland.

Sinds 1998 verzorgt de ‘RCB Disci­pel­school’ het kader­vor­mingswerk en sinds 2004 is er ook een meer formele theolo­gische opleiding: het Ghanzi Bijbel College.

Het jeugdwerk valt groten­deels onder de ‘Levens­school’.

De verschil­lende kerken zijn ook actief in het ontwik­ke­lingswerk (Kuru Devel­opment Trust), het pre-school onderwijs (Bokamoso) en hiv/aidsvoorlichting en preventie (True Love Waits en Ghanzi Christian Aids Committee).

 

Met deze kerk hebben we beperkte correspondentie.

Brazilië: Igrejas Evangelicas Reformadas no Brasil
AZ buitenlandse kerken ierb

Contactgegevens:

Av. Dos Pioneiros 805
Caixa Postal 1167
Carambeí - PR, 84.145-000
BRASIL
t +55 42 3231 1776
m sinodo.ierb@gmail.com
i www.ierb.org.br

 

Met de Igrejas Evange­licas Refor­madas no Brasil voeren onze kerken al geruime tijd corres­pon­dentie. Tot de door de IERB aange­nomen belij­de­nis­ge­schriften behoren de Heidel­bergse Catechismus en de Neder­landse Geloofsbelijdenis.
Dit kerkverband, dat is ontstaan uit emigratie naar Brazilië, bestaat momenteel uit acht plaat­se­lijke kerken met ongeveer 2500 leden in totaal.
De gemeenten van Carambeí, Castro­landa, Arapoti en Sao Paulo hebben nog regel­matig diensten in het Nederlands.
Sinds 1974 is er altijd wel een predikant van chris­te­lijke gerefor­meerde huize dienstbaar geweest in de IERB.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.

Canada: Free Reformed Churches of North America
AZ buitenlandse kerken frcna

Contactgegevens:

Committee for Inter­church Relations
C. Keuning
80 Gatepost Place
R.R.1 Lynden, ON, L0R 1T0
CANADA
t 905-627-3910
f 905-628-2896
m ckeuning@bellnet.ca
i www.frcna.org

 

Met de Free Reformed Churches bestaat volledige corres­pon­dentie vanaf het moment dat deze kerken ontstonden. Zij zijn gevormd door leden van onze en andere kerken die (vooral na de Tweede Wereld­oorlog) naar Canada en de USA zijn geëmi­greerd. In de begintijd werden deze kerken met name door predi­kanten uit de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken gediend. Tot deze pioniers behoorden onder meer di. J. Hamstra, J. Tamminga, W.F. Laman, J. Keuning en G. Bilkes. Ook in het zendingswerk van de Free Reformed Churches hebben Chris­te­lijke Gerefor­meerde predi­kanten gediend: ds. M. Rebel in Venda, ds. E. Everts in Guatemala.
De Free Reformed Churches tellen ongeveer 4500 leden in twintig gemeenten. Van deze gemeenten zijn er twee in de Verenigde Staten gelegen.
De Free Reformed Churches werken in hun theolo­gische opleiding nauw samen met de Heritage Reformed Congre­ga­tions in het Puritan Reformed Theolo­gical Seminary te Grand Rapids (Mi).
Infor­matie over de plaat­se­lijke kerken is op hun website te vinden onder de button 'about us/congregations'.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.

Frankrijk: Union Nationale des Eglises Protestantes Réformées Evangéliques de France
AZ buitenlandse kerken unepref

Contactgegevens:

Union Nationale des Eglises Protes­tantes Réformées Evangé­liques de France
Pasteur Gérard Fines
13 rue Auguste Bosc
30900 Nîmes
FRANCE
t +33 4 66 23 95 05
m uneprefcompta@orange.fr
i www.eglises.org/types/unepref

 

Onze corres­pon­dentie met de Union Nationale des Eglises Protes­tantes Réformées Evangé­liques de France dateert uit de tijd dat deze kerken en onze kerken lid waren van de GOS.
De Union Nationale des Eglises Protes­tantes Réformées Evangé­liques de France vormen een klein kerkverband in een groten­deels gesecu­la­ri­seerd land.

Met deze kerk hebben we beperkte correspondentie.

Groot-Brittannië: Evangelical Presbyterian Church in England and Wales
AZ buitenlandse kerken epcew

Contactgegevens:

Clerk of Presbytery
Rev. Chris Kavanagh
10 Seabrook Road
Chelmsford, CM2 7JG
UNITED KINGDOM
t +44 1242 576808
f +44 1245 330071
m clerk@epcew.org.uk
i www.epcew.org.uk

 

De EPCEW is In 1996 in Engeland ontstaan ten gevolge van een opleving van het presby­te­ri­a­nisme in Engeland.
Aanvan­kelijk waren er drie plaat­se­lijke gemeenten, inmiddels zijn dat er dertien.
Er zijn evange­li­sa­tie­posten en kerkplantingen.
Tot dit kerkverband behoort ook de Evange­lical Presby­terian Church of Sweden met twee plaat­se­lijke gemeenten.
De EPCEW heeft de Westm­inster Standards als belij­de­nis­ge­schriften. Het betreft een kerkverband waarmee de CGK in alle opzichten verwant is.
Onze contacten met deze kerken dateren van 2008. De EPCEW is ook lid van de ICRC.

Sinds de generale synode van 2013 hebben we met deze kerken een relatie van volledige correspondentie.

Groot-Brittannië: Free Church of Scotland
AZ buitenlandse kerken fcs

Contactgegevens:

Free Church Offices
15 North Bank Street
The Mound, Edinburgh EH1 2LS
UNITED KINGDOM
t (0131) 226 5286
f (0131) 220 0597
m offices@freechurchofscotland.org.uk
i www.freechurch.org

 

Met de Free Church of Scotland bestaat een relatie van corres­pon­dentie vanuit de tijd dat deze kerk en onze kerken beide lid waren van de GOS. De FCS en onze kerken deelden dezelfde bezwaren tegen bepaalde ontwik­ke­lingen binnen de GOS. Toen beide kerken hun lidmaat­schap beëin­digden bleef toch de onder­linge band bewaard.
De FCS heeft als belij­de­nis­ge­schriften de Westm­inster Standards. De FCS telt ongeveer 12000 leden.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.

Groot-Brittannië: Free Church of Scotland (Continuing)
AZ buitenlandse kerken fcsc

Contactgegevens:

Rev. J. MacLeod
Free Church Manse
Portma­homack. Tain
Ross-shire, IV20 1YL Scotland
UNITED KINGDOM
t/f +44 1862 871467
m principalclerk@fccontinuing.org
i www.freechurchcontinuing.org

 

In het laatste decennium van de vorige eeuw ontstond een conflict binnen boven­ge­noemde kerk dat ertoe geleid heeft dat in 2000 een aantal gemeenten en predi­kanten buiten dit kerkverband kwam te staan. Dit deel noemt zich ‘voort­ge­zette’ Free Church of Scotland – FCSC.
Omdat onze kerken geen partij willen kiezen in een intern conflict, hebben wij besloten ook met deze kerken corres­pon­dentie te onderhouden.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.

Ierland: Evangelical Presbyterian Church of Ireland
AZ buitenlandse kerken epci

Contactgegevens:

EPCI
Huntingdale 16
BT39 9XB Bally­clare Co. Antrim
UNITED KINGDOM
t +33 4 66 23 95 05
m epc@ukonline.co.uk
i www.epcni.org.uk

 

Sinds de generale synode van 2007 hebben wij een officiële relatie met de EPCI, waarmee we met name via de RPCI al langer informele contacten onderhielden.
De EPCI is een afscheiding van de Irish Presby­terian Church, ontstaan in 1927/8. Er zijn twaalf gemeenten, waarvan zes in de regio Belfast en een in Dublin. Men verricht zendingswerk in samen­werking met de Free Church in Scotland. Naar Nigeria en Zuid-Afrika zijn zendings­do­centen uitge­zonden vanuit de EPCI.
De belij­de­nis­ge­schriften zijn de Westm­inster Standards met de Larger and Shorter Catechismussen.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.

Ierland: Reformed Presbyterian Church of Ireland
AZ buitenlandse kerken rpci

Contactgegevens:

Prof. David McKay
37 Old Holywoord Road
Belfast BT4 2HJ
UNITED KINGDOM
i www.rpc.org

 

De Reformed Presby­terian Church of Ireland hebben we eveneens leren kennen via het lidmaat­schap van de GOS. Net als met de FCS bleef de relatie met de RPCI bestaan ook nadat deze kerk en onze kerken uit de GOS traden.
De RPCI heeft de Westm­inster Standards als belij­de­nis­ge­schriften. Het aantal leden van de RPCI bedraagt ongeveer 5000.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.

Indonesië: Gereja Toraja Mamasa
AZ buitenlandse kerken gtm

Contactgegevens:

Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa (BPS-GTM)
p/a ds. Yusuf Arta M.Th.
Jln. Demma­tande no. 17 Mamasa
Kab. Mamasa Prop Sulawesi Barat
INDONESIA, 91362
t +62 42 8284 1003
m bps.gtm@gmail.com

 

Met die kerken waar in het verleden onze zending actief is geweest, wordt het contact wat de praktische kant betreft onder­houden door deputaten buiten­landse zending. Zo ook met de Gereja Toraja Mamasa.
Het ledental van de GTM bedraagt ongeveer 135.000.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.

Japan: Reformed Church in Japan
AZ buitenlandse kerken rcj

Contactgegevens:

Rev. Takashi Yoshida, voorzitter synode
Inter­na­tional Ecumenism and Mission Coope­ration Committee
7-19 Koshien-Rokubancho
Nishi­nomiya, 663-8176
JAPAN
t/f 022-225-0597
m tyoshi26@yahoo.co.jp
i www.rcj-net.org

 

Sinds de synode van 1995 onder­houden onze kerken beperkte corres­pon­dentie met de Reformed Church in Japan. De RCJ telt ongeveer 9000 leden. Haar belij­de­nis­ge­schriften zijn de Westm­inster Standards. De RCJ onder­houdt via haar Theolo­gisch Seminarie in Kobe theolo­gische banden met de TUA.

Met deze kerk hebben we beperkte correspondentie.

Nieuw-Zeeland: Reformed Churches of New Zealand
AZ buitenlandse kerken rcnz

Contactgegevens:

Rev. B. Hoyt
700 Park Road South
Hastings
NEW ZEALAND
t 06 876 4351
m bhoyt@voyager.co.nz
i www.rcnz.org.nz

 

De Reformed Churches of New Zealand zijn van oorsprong ook een emigranten-kerk. Vanaf de ontstaanstijd van dit kerkverband zijn er contacten geweest met onze kerken; banden die versterkt zijn door het lidmaat­schap van de GOS en sinds 1997 van de ICRC.
De RCNZ tellen ongeveer 3000 leden.
De Drie Formu­lieren van Enigheid vormen hun belijdenisgeschriften.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.

Roemenië: Biserica Evanghelica Romana
AZ buitenlandse kerken ber

Contactgegevens:

Biserica Evang­helica Romana
Str. Carol Davila 48
Sector 5 Bucuresti cod 050454
ROMANIA
t +4021-4119622, +4031-4055134
m office@ber.ro, of botgros@ber.ro
i www.ber.ro

 

De BER ontstond in de jaren twintig van de vorige eeuw vanwege bezwaren tegen de Roemeense staatskerk met haar onbij­belse leer, veruit­wen­digde godsdienst­oe­fe­ningen en riten. De BER kent geen belij­de­nis­ge­schriften maar hanteert wel een refor­ma­to­risch getint statuut. De BER telt ongeveer 20.000 belij­dende leden. Deze vormen samen 240 locale gemeenten, verspreid over het hele land maar met een concen­tratie in en rond Boekarest.

Met deze kerk hebben we contact.

Verenigde Staten: Heritage Reformed Congregations
AZ buitenlandse kerken hrc

Contactgegevens:

Curch Corres­pon­dence Committeee
James W. Beeke, Corres­pon­dence Clerk
m jimbeeke@shaw.ca of info@heritagereformed.com
i www.heritagereformed.com

 

De HRC zijn een Bijbelse, gerefor­meerde en orthodoxe denomi­natie, confes­si­oneel gegrond in de belij­de­nis­ge­schriften van de refor­matie en sterk beïnvloed door het Engelse purita­nisme. Zij zijn in 1993 ontstaan na een scheuring binnen de Nether­lands Reformed Congre­ga­tions (NRC).
De HRC tellen ongeveer 2000 leden in negen kerken in de USA en Canada. De theolo­gische opleiding vindt plaats aan de Puritan Reformed Theolo­gical Seminary (PRTS) te Grand Rapids.
De HRC werkt nauw samen met de FRCNA, onze zuster­kerken in Noord-Amerika. Dit komt o.a. uit in de gezamen­lijke opleiding van predi­kanten aan de PRTS. De HRC is ook lid van de ICRC.

Op onze laatste synode (2013) is besloten een officiële kerke­lijke relatie aan te bieden aan de HRC.

Verenigde Staten: Orthodox Presbyterian Church of North America
AZ buitenlandse kerken opc

Contactgegevens:

OPC
607 N. Easton Road, Building E
Box P, Willow Grove,
Pennsyl­vania 19090-0920
UNITED STATES OF AMERICA
t 001 215 830- 0900
f 001 215 830-0350
i www.opc.org

 

De Orthodox Presby­terian Church hebben we leren kennen via de GOS. De synode van 1995 besloot beperkte corres­pon­dentie met deze kerk aan te gaan. De OPC tellen ongeveer 20000 leden; zij hebben de Westm­inster Standards als belijdenisgeschriften.

Met deze kerk hebben we beperkte correspondentie.

Zuid-Afrika: die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
AZ buitenlandse kerken gksa

Contactgegevens:

Admini­stra­tiewe Buro GKSA
Posbus 20004
Noordburg 2522 Potchefstroom
SOUTH AFRICA
t +27-18-2973986
f +27-18 2931042
m direkteur@gksa.co.za
i www.gksa.org.za

 

De volledige corres­pon­den­tieband met deze kerken heeft een lange geschie­denis en dateert uit de periode van na de Tweede Wereld­oorlog toen veel Neder­landers naar Zuid-Afrika emigreerden.
Tot voor kort bestonden die Gerefor­meerde Kerke in Suid-Afrika uit drie nationale synoden: de twee zwarte synoden Sinode Middel­lande en Sinode Soutpansberg, en de blanke synode Sinode Potchef­stroom. In 2009 gingen Sinode Middel­lande en Sinode Potchef­stroom op in de Algemene Sinode GKSA, samen met ook een klein deel van Sinode Soutpansberg.
De corres­pon­dentie met dat deel van Sinode Soutpansberg dat buiten de eenwording bleef, wordt onder­houden door deputaten buiten­landse zending.
Gezamenlijk tellen de GKSA en Sinode Soutpansberg naar schatting ruim 150.000 leden. De belij­de­nis­ge­schriften van de GKSA zijn de Drie Formu­lieren van Enigheid. De GKSA zijn lid van de Inter­na­tional Confe­rence of the Reformed Churches.
Tussen de Teolo­gische Skool van de GKSA te Potchef­stroom en de TUA is een samen­wer­kings­over­een­komst gesloten.

Met deze kerk hebben we volledige correspondentie.

Zuid-Korea: Independent Reformed Churches in Korea
AZ buitenlandse kerken irck

Contactgegevens:

Drs. Heon Soo Kim
1152 Bisang-Dong, Anyang
Kyungki-Do, 431-050
SOUTH KOREA
t 0031-31 31466 6220
m heonsookim@gmail.com
i www.irc.or.kr

 

De synode van 2007 besloot beperkte corres­pon­dentie aan te bieden aan de Independent Reformed Churches in Korea, een kleine kerkge­meen­schap met vier gemeenten, vijf predi­kanten en 677 leden.
Deze kerken kenmerken zich door een getrouw kerkelijk meeleven en een inten­sieve bestu­dering van de gerefor­meerde belijdenisgeschriften.
Temidden van de brede variatie aan presby­te­ri­aanse kerken in Zuid-Korea nemen de IRCK een eigen plaats in, met een doelbewust gerefor­meerde theologie.
Sinds 1973 heeft de IRCK een eigen uitge­verij die inmiddels honderd­dertig titels heeft gepubliceerd.
De IRCK startte in 2010 de eigen Theolo­gical Academy, waaraan ook studenten van verwante kerke­lijke federaties studeren.
De IRCK is lid van de Inter­na­tional Confe­rence of the Reformed Churches.

Met deze kerk hebben we beperkte correspondentie.

Zuid-Korea: Kosin Protestant Church in Korea
AZ buitenlandse kerken kpck

Contactgegevens:

Rev.dr. Chong Soo Lim
General Secretary Kosin Protestant Church in Korea
58-10 Banpo-Dong
Seocho-Ku, Seoul, 137-803
SOUTH KOREA
t 0082-2-592-0433
f 0082-2-592-5468
m e.ljspastor@paran.com; e.kosin@kosin.org; e.ekosin@hanmail.net
i www.kosin.org

 

Tijdens de synode van 2001 werd besloten met deze kerken beperkte corres­pon­dentie aan te gaan.
De Kosinkerk is na de Tweede Wereld­oorlog ontstaan uit de grote Presby­te­ri­aanse kerk, onder leiding van enkele predi­kanten die weigerden mee te doen aan de Japanse keizer­ver­ering. De belij­de­nis­ge­schriften van de Kosin­kerken zijn de Westm­inster Standards.
De laatste jaren komt een toenemend aantal studenten uit deze kerken aan de TUA (verder) studeren.
De KPCK telt ongeveer 230.000 gedoopte leden, 1577 gemeenten en 2300 predi­kanten. De theolo­gische opleiding in Chonan heeft ongeveer 400 studenten.
De KPCK kenmerken zich door grote zendings­ijver, ongeveer 220 zende­lingen zijn werkzaam in 46 landen wereldwijd. De KPCK zijn lid van de Inter­na­tional Confe­rence of the Reformed Churches.

Met deze kerk hebben we beperkte correspondentie.

Print Friendly, PDF & Email