Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

coronavraagbaak

- Let op! De infor­matie op deze pagina is sinds de zomer van 2021 niet meer geactualiseerd -

(de infor­matie achter deze link is sinds de zomer van 2021 niet meer geactualiseerd)

Lokale kerken wegen veel infor­matie af. Hoe werken we de richt­lijnen van overheid en kerken uit? Het Diensten­bureau onder­steunt bij die afwegingen. Met de nieuws­brief 'corona­nieuws', de meest recente richt­lijnen en de uitwerking daarvan in een format gebruiksplan. Regel­matig werken we ook de vraag/antwoordrubriek bij. Klik daar op de vraag en het antwoord verschijnt.

Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar verbinding@cgk.nl en wij antwoorden zo snel mogelijk.

Is een gebruiksplan ook voor kleine gemeenten verplicht?

Ja, dat is verplicht voor ieder kerkgebouw. Het plan moet in het gebouw aanwezig zijn om ook te kunnen verant­woorden hoe de zaken geregeld zijn naar externe partijen. In een kleine gemeente met voldoende ruimte is het mogelijk eenvou­diger om een plan te maken. Advies: gebruik het format onderaan deze pagina als hulpmiddel. 

Moeten wij ons gebruiksplan voorleggen aan de lokale overheid?

Nee, dat is niet nodig. Het voorleggen van zo’n plan aan de overheid wordt wel gevraagd aan locaties met heel veel bezoekers (zoals bijvoor­beeld de Efteling).

Moeten we lijsten van aanwezigen per dienst beschikbaar hebben?

Dat is niet verplicht, maar wel verstandig. Mocht zich onver­hoopt een besmetting voordoen, dan helpt deze lijst bij het contact­on­derzoek dat de GGD gaat uitvoeren.

Is het verplicht om ieder gemeentelid bij binnenkomst te vragen naar zijn of haar gezondheid? 

Ja, dat is verplicht maar dat hoeft niet per se de vorm te hebben van deze concrete vraag.

Gemeenten kunnen ook in het gebruiksplan vastleggen dat men de restricties om te komen al aangeeft bij de uitno­diging van de gemeen­te­leden. En daarnaast een bord of affiche aanbrengen bij de ingang van de kerk, met de mededeling dat bezoekers volgens de richt­lijnen van het RIVM thuis dienen te blijven als zijzelf of iemand uit hun gezin klachten vertonen.

Het is aan de kerkenraad hoe dit onder de aandacht te brengen, als het maar gebeurt.

Zijn mondkapjes verplicht in de kerk?

Kerken mogen van de overheid zelf bepalen of ze een mondkapje dringend adviseren of zelfs verplicht stellen. Wij adviseren mondkapjes te gebruiken zolang u staat of loopt, dus niet als u zit. 

Als een kerk beschikt over meer gebouwen, kunnen die dan tegelijk worden ingezet?

Dat lijkt een goede optie. Zorg wel voor een gebruiksplan per gebouw.

Twee of drie diensten als er meer wijkgemeenten zijn?

Wat als uw gemeente uit twee wijkge­meenten bestaat, die op een gewone zondag in drie verschil­lende diensten samenkomt? Is het verstandig om nu deze drie diensten aan te houden?

We begrijpen de behoefte om alle kansen te grijpen om weer samen te komen. Toch vragen we ons af hoe verstandig dat is. Goed venti­leren en schoon­maken kost in elk geval de nodige tijd. Daarom is in de adviezen van PKN, CGK, GKv en NGK geadvi­seerd om de zondagse vieringen te beperken tot twee diensten per gebouw. De overheid wijst ook in deze richting.

Bedenk dat tussen alle diensten moet worden schoon­ge­maakt en geven­ti­leerd, dat is voor sommige mensen - week in, week uit - een grote opgave.

Onze gedachte is daarom: laat ’s ochtends de ene wijkge­meente samen­komen en ’s middags de andere. Kies ervoor om de derde dienst voort te zetten op een online manier. Deze kan eventueel eerder in de week worden opgenomen, zodat niet alsnog de kerk voor een derde keer op zondag moet worden schoongemaakt.

Hoe zit het eigenlijk met privacy, nu we onze diensten streamen op YouTube?

Het is goed een privacy reglement te hanteren. Een standaard privacy reglement staat op onze website: www.cgk.nl/privacy.

Belangrijk is dat de kerkgangers weten dat er opnames worden gemaakt en/of dat er live wordt uitge­zonden. En dat ze weten hoe ze eventueel buiten beeld kunnen blijven als ze niet zichtbaar willen zijn op YouTube.

Mogen wij op zondag met meerdere kinderen samenkomen in een andere ruimte van de kerk?

Kinderen tot de basis­school­leeftijd hoeven onderling geen afstand te houden, ook de volwassen begeleider / oppas hoeft geen 1,5 meter afstand in acht te nemen tegenover de kinderen. Zie de regels voor de scholen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs . Die lijn kunnen we doortrekken naar de kerken.

Wel is het verstandig de kinderen direct na binnen­komst in hun eigen zaal op te vangen en hen niet eerst in de kerkzaal te laten zitten. Dan tellen ze namelijk dubbel mee: voor de kerkzaal én voor de kinderzaal. Als zij op twee plekken enige tijd zitten, is er minder plek voor andere mensen in de kerk. Denk ook vooraf na over hoe ouders hun kind kunnen brengen en ophalen in verband met de ander­halve meter afstand in het loopverkeer.

Verder gelden de gebrui­ke­lijke adviezen over venti­latie ook voor de zalen in een kerk.

Kan ons jeugdwerk eigenlijk wel doorgaan?

Zolang de scholen gesloten zijn, kunnen kerken ook geen fysiek jeugdwerk organi­seren. We hopen dat bij versoe­pe­lingen de volgende regels weer zullen gelden.

Aan jeugdwerk met jongeren tot en met 18 jaar, in een kerkgebouw, of een ander gebouw zoals een school, zijn geen beper­kende maatre­gelen opgelegd. Net als bij scholen en bijvoor­beeld scouting kan kinder- en jeugdwerk plaats­vinden. Het is aan de plaat­se­lijke kerk om af te wegen wat verstandig is in relatie tot andere activi­teiten en bewegingen in het gebouw.

Geldt de grens van 30 personen voor jongeren?

Het jeugdwerk, zoals bijvoor­beeld jeugd­ver­e­ni­gingen, valt buiten de beper­kingen van maximaal 30 personen. Voor andere groepen die qua leeftijd gemengd zijn samen­ge­steld, denk aan kerkdiensten, geldt wel de norm van 30 inclusief kinderen/jongeren (per 29 september 2020).

Hoe kunnen we thuis samenkomen met onze kring?

In de huidige lockdown (januari 2021) mag maximaal 1 bezoeker ontvangen worden, het is dus onmogelijk om groepen thuis te ontvangen.

Bij een versoe­peling van de maatre­gelen hopen we onder­staande tekst weer geldig te kunnen verklaren.

Het is mogelijk om tot maximaal 3 personen extra in huis te ontvangen, mits de mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren. Kinderen tot en met 12 jaar tellen in dit maximum­aantal niet mee.

Kringen zijn echter al gauw grotere groepen. Dan mogen zij niet meer tegelijk in een huiskamer samenkomen.

Advies: gebruik het kerkgebouw en maak een planning waardoor meerdere groepen per week kunnen samen­komen, nog steeds met 1,5 meter onder­linge afstand en met inacht­neming van de bekende hyiënemaatregelen.

En wat als we willen vergaderen in de kerk, of samenkomen met onze kring?

Voor 18+ hanteren we niet de term gezel­schap, maar de norm van 30 personen in een daarvoor geschikte ruimte waar 1,5 meter in acht kan worden genomen. Wel adviseren we dit alleen te doen als het 'noodza­kelijk' is om elkaar te ontmoeten. Doe digitaal wat digitaal kan.

Het maximum aantal mensen per binnen­ruimte bedraagt 30 personen. Tegelij­kertijd moet dan ook aan alle andere voorwaarden, zoals de ander­hal­ve­meter-afstand, worden voldaan.

Deze restrictie geldt dus ook voor een gemeen­te­ver­ga­dering. Een alter­na­tieve optie hiervoor kan zijn: aansluitend aan de kerkdienst gebruik­maken van het moment dat de gemeente toch al samen is. Dit is uiteraard afhan­kelijk van de agenda voor deze bijeen­komst en of er op die manier voldoende mensen aan kunnen deelnemen binnen alle geldende voorwaarden.

Hoe zit het met trouwdiensten? 

Trouw­diensten zijn huwelijks­be­ves­ti­gingen onder verant­woor­de­lijkheid van de kerkenraad. Deze vallen onder de religieuze samen­komsten en daarom gelden dezelfde regels als voor de zondagse eredienst. Sinds september 2020 betekent dat dus een maximum van 30 bezoekers, exclusief medewerkers. 

Wie is verantwoordelijk, de huurder of de verhuurder van het kerkgebouw?

Deze vraag gaat over kerken die een gebruiksplan maken en ook te maken hebben met de verhuur van hun gebouw. Als eigenaar van het kerkgebouw bent u verant­woor­delijk voor het gebouw en daarmee voor het aanle­veren van het gebruiksplan voor zover dat op het gebruik van het gebouw betrekking heeft. Van uw huurder mag u verwachten dat hij zich houdt aan dit plan, dat u voor het gebruik heeft opgesteld. Mocht er een vorm van handhaving komen, dan is de gebruiker die op dat moment het gebouw gebruikt verant­woor­delijk om dat te doen volgens het opgestelde gebruiksplan. Dit plan moet dus beschikbaar zijn in de kerk.

In het gebruiksplan staan ook enkele passages over het uitno­di­gings­beleid en de erediensten zelf. Voor zover activi­teiten de organi­satie van de diensten raken, zijn die uiteraard de verant­woor­de­lijkheid van de gebruiker (de huurder). Ook dan geldt onver­minderd dat deze activi­teiten dienen te passen binnen de richt­lijnen van het gebruiksplan.

Print Friendly, PDF & Email