Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

belijdenisgeschriften en kerkorde

wij belijden

De Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofd­punten uit de Bijbel zijn samen­gevat in de drie Gerefor­meerde belij­de­nis­ge­schriften: de Neder­landse Geloofs­be­lij­denis, de Heidel­bergse Catechismus en de Dordtse Leerregels (hieronder in drie tekst­versies te downloaden). Daarnaast erkennen de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken de oudere belij­de­nis­ge­schriften die chris­te­lijke kerken overal ter wereld erkennen. De Aposto­lische Geloofs­be­lij­denis is daarvan de bekendste (hiernaast te downloaden).

toelichting op de drie versies van de Gereformeerde belijdenisgeschriften,
zoals opgenomen op de website

De drie Gerefor­meerde belij­de­nis­ge­schriften (of formu­lieren van enigheid) bestaan uit de Neder­landse Geloofs­be­lij­denis, de Heidel­bergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.
Op verzoek van de Generale Synode zijn deze belij­de­nis­ge­schriften in drie tekst­versies op de website opgenomen:

  • de 'klassieke versie', dat wil zeggen de tekst­versie zoals standaard in gebruik vanaf het begin van de twintigste eeuw (aangepast aan de spelling zoals toen gebruikelijk);
  • de versie zoals vastge­steld in 1983 door de inter­ker­ke­lijke commissie van de CGK, de toenmalige Gerefor­meerde Kerken in Nederland en de toenmalige Neder­lands-Hervormde Kerk;
  • de 'editie-Zwanepol', uitge­bracht door Protes­tantse Pers in 2009 en als standaard­tekst vermeld op de website van de Protes­tantse Kerk In Nederland.

Wat betreft de 'klassieke versie': deze werd vaak standaard in uitgaven van kerkbijbels opgenomen, waarbij de tekst kleine verschillen laat zien, afhan­kelijk van de uitgever. Voor de website is gekozen voor de tekst­versie zoals gebruikt op de website en de publi­caties van de Gerefor­meerde Bijbel­stichting.
De 'editie-Zwanepol' is ter beschikking gesteld door uitge­verij Royal Jongbloed.
De teksten zijn als pdf op de website gezet. Van de 'klassieke versie' kan bij het Diensten­bureau ook een Word-versie worden opgevraagd.

kerkorde

Kerkorde van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland. Het laatst gewijzigd en aangevuld door de generale synode Huizen/Nunspeet 2010. Buijten & Schip­per­heijn Motief Amsterdam, 2011, ISBN 978-90-6064-569-7.
U kunt een gedrukt exemplaar van de Kerkorde (incl. cd-rom) bestellen via de webwinkel van het Diensten­bureau. Een exemplaar kost €21,90.

De artikelen en bijlagen zijn het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van 2019-2022. U kunt de nieuwste kerkorde hiernaast downloaden.

Op de pagina kerkorde en kerkrecht kunt u meer vinden over appelprocedures.

liturgische formulieren

De 13 litur­gische formu­lieren zijn de downloaden op de pagina litur­gische formu­lieren . Het betreft drie versies (klassiek, 1970 en 2017).

Print Friendly, PDF & Email