Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

begeleiding militairen

De Dienst Protes­tante Geeste­lijke Verzorging (DPGV) draagt - op verzoek van de overheid - zorg voor het pastoraat aan militairen en zo nodig aan de achterban van de militairen en aan veteranen. De nadruk van het werk ligt op de begeleiding van de militairen bij hun militaire inzet en tijdens hun opleiding. Deze begeleiding wordt uitge­voerd door de Geeste­lijke Verzorgers van de Krijgs­macht, de z.g. krijgs­macht­pre­di­kanten. Lees meer over de krijgsmachtpredikanten …
Via de DPGV werken deputaten nauw samen met andere protes­tante kerken om de geeste­lijke verzorging van de militairen te waarborgen.

werving krijgsmachtpredikanten

Ons deputaat­schap heeft een belang­rijke taak bij de werving en selectie van de krijgs­macht­pre­di­kanten. Alle in aanmerking komende predi­kanten worden uitge­nodigd om te solli­ci­teren. Lees meer in Profiel krijgsmachtpredikanten …

gezamenlijke conferenties

Samen met de Commissies voor de Geeste­lijke Verzorging van Militairen van de Neder­lands Gerefor­meerde Kerken en de Gerefor­meerde Kerken (vrijge­maakt) organi­seren we periodiek confe­renties. Hiervoor nodigen wij de krijgs­macht­pre­di­kanten uit van hun en onze kerken om elkaar te ontmoeten en na te denken over actuele thema's.

contact met de overheid

De geeste­lijke verzorging bij de krijgs­macht is een gedeelde verant­woor­de­lijkheid van de overheid en de zendende instanties (de kerken). Daarom is er via het Inter­ker­kelijk Contact In Overheids­zaken – Militairen, afgekort als CIOM, ook contact met de overheid. In deze commissie zijn de volgende kerken vertegenwoordigd:

  • Algemene Doops­ge­zinde Sociëteit;
  • Bond van Vrije Evange­lische Gemeenten in Nederland;
  • Broeder­schap van Pinkster­ge­meenten en van Evange­lische Gemeenten;
  • Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland;
  • Gerefor­meerde Kerken (vrijge­maakt);
  • Neder­landse Gerefor­meerde Kerken;
  • Protes­tantse Kerk Nederland;
  • Oud-Katho­lieke Kerk;
  • Remon­strantse Broederschap;
  • Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

commissie militairen en burgers buitenland (opgeheven)

De generale synode heeft besloten dat het onder­houden van contacten met militairen en burgers, die tijdelijk in het buitenland verblijven, terug gaat naar de oorspron­ke­lijke gemeenten. Hiermee is de Commissie Militairen en Burgers Buitenland per 1 januari 2014 opgeheven.

Print Friendly, PDF & Email