Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Hieronder treft u onze complete lijst met projecten aan.
Jaarlijks collec­teren onze kerken voor diverse diaconale projecten, verspreid over de hele wereld. Onder­staande projecten steunen wij in 2019.

BOT053 Peuter­school Bosele


Botswana - € 2.500

Kleuters leren de landstaal om hun kans op goed onderwijs te vergroten.
Lees meer…

BOT129 Peuter­school Kaikagu

Botswana - € 5.500

San-peuters worden in de landstaal voorbereid op de basis­school.
Lees meer …

BOT130 Hoop voor Sanjon­geren

Botswana - € 6.000

Terug­dringen van het aantal ‘drop-outs’ onder de jeugd van Ghanzi.
Lees meer …

CAM020 Water­voor­ziening
X

Cambodja - € 15.000

Voldoende veilig water voor dagelijks gebruik is levens­be­langrijk.
Lees meer…

EGY048 Naaiatelier

X
Egypte - € 7.500

Vrouwen leren een vak en verdienen als naaister de kost.
Lees meer…

EGY131 Hulp aan Sudanese vluch­te­lingen

Egypte - € 15.000

Medische hulp en voedsel voor duizenden vluch­te­lingen in Soedan. 

Lees meer…

FRA086 Beurzen
theolo­gie­stu­denten

Frankrijk - € 6.500

Het Evangelie delen met je eigen landge­noten is het verlangen van armlastige theolo­gie­stu­denten.
Lees meer…

HAI138  Rehabi­li­tatie kindslaven
X

Haïti - € 10.000

Kindslaven krijgen onderwijs en psycho­so­ciale hulp.
Lees meer…

INE033 Herstel­ope­raties schisis­kin­deren

Indonesië - € 5.000

Geen ‘gescheurd kind’ meer zijn, maar voor vol worden aangezien.
Lees meer…

ISR040 Maaltijden kwetsbare school­kin­deren

Israël - € 15.000

In het land van melk en honing, mag geen kind met honger naar bed gaan.
Lees meer…

ISR134 Werkplek autis­tische jongeren

Israël - € 6.000

Begeleiding autis­tische kinderen aan het einde van hun school­loopbaan. 
Lees meer …

MOZ061 Voedsel­ze­kerheid
X

Mozam­bique - € 30.000

De lokale bevolking wordt gesti­mu­leerd om naar elkaar om te zien.
Lees meer…

NED133 Hoop voor vluch­te­lingen

Nederland - € 3.750

Hulp voor Arabisch sprekende vluch­te­lingen om uit hun isolement te komen.
Lees meer…

NED135 Assen Zoekt

Nederland - € 8.000

Een brug slaan tussen zorgin­stel­lingen en pastorale zorg.
Lees meer…

NEP023 Rehabi­li­tatie drugge­bruikers

Nepal - € 16.000

Kwetsbare vrouwen leren op een gezonde manier hun armoede te doorbreken.
Lees meer…

OEK080 Chris­telijk OnderwijsX

Oekraïne - € 3.000

Scholieren bereiden zich voor op een waarde­volle bijdrage aan de samen­leving.
Lees meer…

OEK084 Opvang verslaafdenX

Oekraïne - € 5.000

Mannen leren op een gezonde manier omgaan met de moeiten van het leven.
Lees meer…

OEK115 Moeder- en kindcentrum

Oekraïne - € 10.000

Jonge moeders leren voorzien in de behoeften van hun kindje.
Lees meer…

PAG122 Opvang
gehan­di­capten

Pales­tijns gebied - € 8.500

Gehan­di­capte kinderen krijgen thuis fysio­the­rapie.
Lees meer…

PAG128 Engelse les voor jongeren
X

Pales­tijns gebied - € 5.500

Wie goed Engels spreekt, heeft een voorsprong op de arbeids­markt.
Lees meer…

SEN136 Medische missie
X

Senegal - € 10.000

Medisch personeel wordt opgeleid zodat de medische nood afneemt.
Lees meer…

ZAF052 Werkge­le­genheid en hivvoor­lichting

Zuid-Afrika - € 15.000

Begeleiding bij het creëren van werk/een plek in de maatschappij en hiv/aidsvoorlichting.
Lees meer…

ZAF066 Begeleiding hiv/aidsslachtoffertjes

Zuid-Afrika - € 11.000

Kinderen die hun ouders verloren door hiv/aids, vinden een thuis.
Lees meer…

ZAM127 Training
onder­wijzers

Zambia- € 5.000

Lokale vrijwil­ligers worden geschoold als onder­wijzer.
Lees meer…

Project­bedrag

Het vermelde bedrag wordt jaarlijks aan het project overge­maakt. Als er meer dan dit toege­zegde bedrag is ontvangen, wordt dit overschot bestemd voor een ander project met hetzelfde thema dat onvol­doende ontvangt. Van alle projecten ontvangen deputaten een inhou­de­lijke en finan­ciële verant­woording.

noodhulp­pro­jecten

2019

noodhulp Zuidelijk Afrika

De orkaan Idai en de bijbe­ho­rende regens. Lees meer …

noodhulp Colombia

Meer dan een miljoen mensen op de vlucht voor het regime. Lees meer …

2018

noodhulp
Sulawesi

Opnieuw natuur­geweld in Indonesië.
Lees meer …

Print Friendly, PDF & Email