Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

wij staan voor u klaar

Op het Diensten­bureau zijn wij actief te midden van de kerken. We denken mee, geven infor­matie en advies.

De chris­te­lijke gerefor­meerde kerken komen in brede zin bij elkaar in een generale synode. Deze synode stelt deputaat­schappen - dat zijn een soort commissies - in. De deputaat­schappen vervullen voor en namens de kerken allerlei taken. Voor een aantal van deze taken verzorgt het Diensten­bureau de uitvoering. Het Diensten­bureau fungeert ook als kerkelijk adres van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken.

onze dienstverlening

algemene zaken

Taken van het team van algemene zaken zijn: de finan­ciële en salaris­ad­mi­ni­stratie, rechts­po­si­tie­re­geling, secre­ta­riële verwerking, kopieer- en verzendwerk en leden- en abonnementenadministratie.

diaconaat

Het team van diaconaat werkt in opdracht van deputaten diaconaat. Met toerusting, bezinning, publi­citeit, documen­tatie en advisering onder­steunt het team het diaconaat in en van de kerken en de daarin werkzame leden.

meer over diaconaat

evangelisatie

Het missi­o­naire team rust leden van de kerken toe, begeleidt pioniers en gemeen­te­teams en geeft infor­matie en advies.

meer over evangelisatie

zending

Het team van zending onder­houdt contacten met gemeenten, deputaten en zendings­werkers met infor­matie, onder­steuning en advies.

meer over zending

website cgk.nl

De website­com­missie (onderdeel van het Diensten­bureau) is verant­woor­delijk voor de website.
De commissie heeft vier leden: Arianne Frelink, Rita Blanken­stijn, Lia van Groot­heest en Rebecca Wieman.
Het grafisch ontwerp van de website is gerea­li­seerd door Ontwerp­studio Riemer.
Vragen of opmer­kingen over de website zijn welkom via info@cgk.nl.

Print Friendly, PDF & Email