Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

doorgeven

redac­tie­leden

Deputaten diaconaat:
Catharina Mulder
Erjan van der Linde

Deputaten evange­li­satie:
Jelle Nutma
Henriëtte Bal

Deputaten zending:
Gert Jan Vogel
Arjan Hilbers

Eindre­dactie:
Lia van Groot­heest

redac­tie­adres

Diensten­bureau CGK
Postbus 334
3900 AH VEENENDAAL
t 0318-582369
m l.vangrootheest@cgk.nl

Bankre­ke­ning­nummer voor finan­ciële onder­steuning voor het maken en verspreiden van de periodiek Doorgeven: IBAN NL87 INGB 0004 7605 72 t.n.v. CGK periodiek Doorgeven o.v.v. bijdrage.
N.B. tweemaal per jaar (nr. 2 en 4) treft u een acceptgiro voor uw vrijwillige bijdrage aan bij het blad Doorgeven.

Banre­ke­ning­nummer voor giften ter onder­steuning van het werk van zending, diaconaat en evange­li­satie: IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal o.v.v. het project(nummer) of deputaat­schap.

Oplage: 30.000
Vormgeving: DUO-ontwerp, Utrecht www.duo-ontwerp.nl.
Druk: Novente, Lunteren: www.novente.nl.

Voor het aanvragen of opzeggen van een (gratis) abonnement, neem contact op met het diensten­bureau.

verschenen nummers

Print Friendly, PDF & Email