Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

eenheid

taak

Het deputaat­schap eenheid heeft als belang­rijke taak het zoeken en stimu­leren van mogelijk­heden om de eenheid tussen kerken met gerefor­meerde belij­denis te bevor­deren. Dit gebeurt op landelijk, classicaal en plaat­selijk niveau.
Uiteraard kan eenheid niet door mensen gemaakt worden. Zij wordt van God gegeven. Het is belangrijk dat we dit erkennen en dat we ook onze broeders en zusters in andere kerkge­meen­schappen herkennen en met hen in contact zijn.

secretaris

ds. D. van der Zwaag
Van Houtenwei 1
9248 SC Siegers­woude
t 0594-201310
m dvdzwaag@outlook.com


 

landelijk

Op landelijk niveau voert het deputaat­schap gesprekken met verte­gen­woor­digers van andere kerken zoals GKv, NGK, VGKN, HHK, GerGem, PKN/gereformeerde bond. Doel van deze gesprekken is te komen tot weder­zijds begrip en geloofs­ver­bon­denheid en om te onder­zoeken wat daarbij in de weg staat. Daarnaast parti­ci­peert het deputaat­schap in de Nationale Synode, COGG en het zogeheten 5-kerkenoverleg.

Deputaten Eenheid hebben contact met de volgende kerken:
GKV | NGK | VGKN | PKN | Gerefor­meerde gemeenten | HHK

Verder parti­ci­peren deputaten eenheid in:
COGG | Nationale synode | Raad van Kerken

classicaal

Contacten op classicaal niveau zijn de afgelopen jaren beperkt gebleven. In 2016 is door het deputaat­schap het zogeheten convent­model geïni­tieerd. Dit houdt in dat naast de kerkelijk gebonden classes er ook gestreefd wordt om 1x per jaar een bijeen­komst te houden voor alle ambts­dragers vanuit boven­ge­noemde kerken in een classicale regio.  Het convent is bedoeld als platform waarin kerken elkaar regionaal kunnen ontmoeten.

plaatselijk

De plaat­se­lijke situatie is heel onder­scheiden. In veel gemeenten zijn inten­sieve contacten met zuster­kerken. In een aantal gevallen leidt dit tot samen­wer­kings­ge­meenten. Het deputaat­schap probeert het plaat­selijk contact te stimu­leren en adviseert ook aan de samen­wer­kings­ge­meenten via DOE (deputaat­schap overleg eenheid).

X

DOE

Deputaten-Overleg Eenheid van de CGK, GKv en NGK www.kerkelijkeeenheid.nl

Print Friendly, PDF & Email