Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

samen dragen

Wie chris­telijk gerefor­meerd is, hoort bij een plaat­se­lijke kerk. En helpt mee die kerk in stand te houden. Daarvoor is de vaste vrijwillige bijdrage. Een kerk kan niet bestaan zonder die finan­ciële steun van haar leden. Samen worden de kosten gedragen. De ruim honderd-tachtig chris­te­lijke gerefor­meerde kerken vormen samen een kerkverband. In dat kerkverband worden gemeen­schap­pe­lijke dingen geregeld, zoals de pensi­oen­voor­ziening voor predi­kanten, de theolo­gische univer­siteit, de organi­satie van het werk van zending, diaconaat en evange­li­satie, het jeugdwerk, en nog veel meer.

beleidsplan Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken

Het beleidsplan van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken omschrijft in algemene zin de activi­teiten die in de kerken plaats­vinden en de finan­ciële verant­woor­dingen die daarmee samen­hangen. Voor de betekenis van dit beleidsplan zijn twee zaken van belang. In de eerste plaats geldt dat de zelfstan­digheid van de plaat­se­lijke gemeenten het uitgangspunt is binnen de kerkorde en het kerkrecht. Dit houdt in dat dit beleidsplan niet het karakter heeft van een dictaat dat vanwege hiërar­chische verhou­dingen door de plaat­se­lijke gemeenten dient te worden opgevolgd.
Ander­zijds zullen alle plaat­se­lijke gemeenten op grond van de onder­schreven grondslag in overeen­stemming met deze grondslag handelen. Dit betekent dat het op hoofd­lijnen geschetste beleidsplan niet via de hiërar­chische weg, maar wel langs de morele weg de plaat­se­lijke gemeenten zal binden.

beleidsplan Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken (332 downloads)

minimum­bij­drage 2017-2019

De minimum­bij­drage 2017 is vastge­steld door de generale synode 2016. Voorheen was dit bekend onder de naam kerke­lijke kassen.

Het document downloaden (let op: het bedrag voor OB&A is inmiddels aangepast, zie onder­staand kader):

minimum­bij­drage 2017-2019 (1834 downloads)
bankge­gevens

Rabobank Veenendaal
IBAN NL22 RABO 0365 1306 48
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau CGK
te Veenendaal

Print Friendly, PDF & Email