Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

samen dragen

Wie chris­telijk gerefor­meerd is, hoort bij een plaat­se­lijke kerk. En helpt mee die kerk in stand te houden. Daarvoor is de vaste vrijwillige bijdrage. Een kerk kan niet bestaan zonder die finan­ciële steun van haar leden. Samen worden de kosten gedragen. De ruim 180 chris­te­lijke gerefor­meerde kerken vormen samen een kerkverband. In dat kerkverband worden gemeen­schap­pe­lijke dingen geregeld, zoals de pensi­oen­voor­ziening voor predi­kanten, de theolo­gische univer­siteit, de organi­satie van het werk van zending, diaconaat en evange­li­satie, het jeugdwerk, en nog veel meer.

Deze infor­matie wordt u aange­boden door Diensten­bureau CGK.

beleidsplan Christelijke Gereformeerde Kerken

Het beleidsplan van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken omschrijft in algemene zin de activi­teiten die in de kerken plaats­vinden en de finan­ciële verant­woor­dingen die daarmee samen­hangen. Voor de betekenis van dit beleidsplan zijn twee zaken van belang. In de eerste plaats geldt dat de zelfstan­digheid van de plaat­se­lijke gemeenten het uitgangspunt is binnen de kerkorde en het kerkrecht. Dit beleidsplan heeft dus niet het karakter van een dictaat dat vanwege hiërar­chische verhou­dingen door de plaat­se­lijke gemeenten dient te worden opgevolgd.
Ander­zijds zullen alle plaat­se­lijke gemeenten op grond van de onder­schreven grondslag in overeen­stemming met deze grondslag handelen. Dit betekent dat het op hoofd­lijnen geschetste beleidsplan niet via de hiërar­chische weg, maar wel langs de morele weg de plaat­se­lijke gemeenten zal binden.

beleidsplan Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken (2314 downloads) 

minimumbijdragen 2021

De minimum­bij­dragen 2021 zijn vastge­steld door de generale synode 2019. Voorheen stonden deze bijdragen bekend onder de naam 'kerke­lijke kassen'.

 

bankgegevens

Rabobank Veenendaal
IBAN NL22 RABO 0365 1306 48
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau CGK
te Veenendaal

Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl