Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

samen dragen

Wie chris­telijk gerefor­meerd is, hoort bij een plaat­se­lijke kerk. En helpt mee die kerk in stand te houden. Daarvoor is de vaste vrijwillige bijdrage. Een kerk kan niet bestaan zonder die finan­ciële steun van haar leden. Samen worden de kosten gedragen. De ruim honderd-tachtig chris­te­lijke gerefor­meerde kerken vormen samen een kerkverband. In dat kerkverband worden gemeen­schap­pe­lijke dingen geregeld, zoals de pensi­oen­voor­ziening voor predi­kanten, de theolo­gische univer­siteit, de organi­satie van het werk van zending, diaconaat en evange­li­satie, het jeugdwerk, en nog veel meer.

beleidsplan Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken

Het beleidsplan van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken omschrijft in algemene zin de activi­teiten die in de kerken plaats­vinden en de finan­ciële verant­woor­dingen die daarmee samen­hangen. Voor de betekenis van dit beleidsplan zijn twee zaken van belang. In de eerste plaats geldt dat de zelfstan­digheid van de plaat­se­lijke gemeenten het uitgangspunt is binnen de kerkorde en het kerkrecht. Dit houdt in dat dit beleidsplan niet het karakter heeft van een dictaat dat vanwege hiërar­chische verhou­dingen door de plaat­se­lijke gemeenten dient te worden opgevolgd.
Ander­zijds zullen alle plaat­se­lijke gemeenten op grond van de onder­schreven grondslag in overeen­stemming met deze grondslag handelen. Dit betekent dat het op hoofd­lijnen geschetste beleidsplan niet via de hiërar­chische weg, maar wel langs de morele weg de plaat­se­lijke gemeenten zal binden.

beleidsplan Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken (612 downloads)

minimum­bij­drage 2017-2019

De minimum­bij­drage 2017 is vastge­steld door de generale synode 2016. Voorheen was dit bekend onder de naam kerke­lijke kassen.

Het document downloaden (let op: het bedrag voor OB&A is inmiddels aangepast, zie onder­staand kader):

minimum­bij­drage 2017-2019 (2247 downloads)
bankge­gevens

Rabobank Veenendaal
IBAN NL22 RABO 0365 1306 48
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau CGK
te Veenendaal

Print Friendly, PDF & Email