Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

taak

Het deputaat­schap rust kerken­raden, predi­kanten en werkers in de gezond­heidszorg toe in de zorg voor mensen met (chronische) ziekten, psychi­a­trische aandoe­ningen en licha­me­lijke en of verstan­de­lijke beper­kingen. Daartoe worden er thema­dagen georga­ni­seerd over pastoraal ethische onderwerpen.
Daarnaast hebben deputaten de opdracht om contacten te onder­houden met pastorale werkers en geeste­lijke verzorgers in de gezond­heidszorg om hen te stimu­leren in hun werk. Hierbij wil men het werken in de gezond­heidszorg vooral bij jongeren onder de aandacht brengen om hen te motiveren voor dit werk.
Een belang­rijke plaats heeft het pastoraat onder onze dove broeders en zusters. Door deputaten is een predikant voor doven aange­steld, die vanuit deze kas wordt betaald.

secretaris

L. Stoter
Scheven­straat 4
3295 VK  ’s-Gravendeel
t 078-6732179 | 06-83658779
m l.stoterkip@gmail.com

samenstelling deputaatschap

Het deputaat­schap pastoraat in de gezond­heidszorg bestaat uit verschil­lende leden. Daarnaast onder­houdt het deputaat­schap nauwe contacten met predi­kanten en met pastoraal werkers die werkzaam zijn in bijzondere situaties binnen de gezondheidszorg.

leden

Voorzitter
mw. E. Weide

2e voorzitter
prof.dr. M. den Heijer
Johan­ni­terhof 2
6721 XM Bennekom
t 0318-418792
m martin@denheijer.org

 

 

 

Secre­taris
dhr. L. Stoter
Scheven­straat 4
3295 VK  ’s-Gravendeel
t 078-6732179 | 06-83658779
m l.stoterkip@gmail.com

 

 

 

Penning­meester
mw. C. Joolink-Manneke
Haarweg 49
3959 AN Overberg
t 0343-482345
m gajoolink@ziggo.nl

Doven­pre­dikant
drs. M. Visser
Van Karne­beek­s­traat 31
8072 BM Nunspeet
t 0341-701111
m gebarendominee@outlook.com

Deputaten Inter­ker­kelijk Doven­pas­toraat
dhr. C. Ippel
Jalink­straat 23
7642 BA  Wierden
t 0546-579428
m cippel@kliksafe.nl

Overige leden

  • mw. J. Overeem-Prins, Renswoude

 

predikanten

  • ds. P.J. van Dam, verbonden aan psycho­ge­ri­a­trisch centrum "Mariën­haeve" te Warmond
  • drs. M. Visser, doven­pre­dikant voor Noord-Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland
  • ds. J. Huisman, verbonden aan zorgcentrum "Maars­heerd" te Stadskanaal

pastoraal werkers

  • mw.drs. C. Romkes, verbonden aan verpleeg­tehuis "Tabitha" te Amsterdam
  • dhr. J. Rus, verbonden aan de "Willem van de Bergh" te Noordwijk

doorverwijzing naar andere organisaties

Deputaten verwijzen graag naar onder­staande organi­saties die zorg bieden of toerusting geven op het terrein van de gezondheidszorg.

organisaties voor christelijke GGZ

andere christelijke organisaties voor zorg en hulpverlening

De Lelie Zorggroep: www.leliezorggroep.nl
(hieronder vallen onder andere Cruciaal, Agathos Thuiszorg en Curadomi)

algemene informatie

Uitge­breide infor­matie over het aanbod in chris­te­lijke zorg en vacacures in de zorg: www.mijnzorg.nl.

ondersteuning en advies

Voor advies bij medisch-ethische en levens­be­schou­we­lijke vragen in de zorg: www.lindeboominstituut.nl.

Print Friendly, PDF & Email