Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

taak

Het deputaat­schap rust kerken­raden, predi­kanten en werkers in de gezond­heidszorg toe in de zorg voor mensen met (chronische) ziekten, psychi­a­trische aandoe­ningen en licha­me­lijke en of verstan­de­lijke beper­kingen. Daartoe worden er thema­dagen georga­ni­seerd over pastoraal ethische onder­werpen.
Daarnaast hebben deputaten de opdracht om contacten te onder­houden met pastorale werkers en geeste­lijke verzorgers in de gezond­heidszorg om hen te stimu­leren in hun werk. Hierbij wil men het werken in de gezond­heidszorg vooral bij jongeren onder de aandacht brengen om hen te motiveren voor dit werk.
Een belang­rijke plaats heeft het pastoraat onder onze dove broeders en zusters. Door deputaten is een predikant voor doven aange­steld, die vanuit deze kas wordt betaald.

secre­taris

L. Stoter
Scheven­straat 4
3295 VK  ’s-Gravendeel
t 078-6732179 | 06-83658779
m l.stoterkip@gmail.com


toerus­tings­avond

uitno­diging toerus­tings­avond 21 maart 2019 over: vrijwillig levens­einde


 

samen­stelling deputaat­schap

Het deputaat­schap pastoraat in de gezond­heidszorg bestaat uit verschil­lende leden. Daarnaast onder­houdt het deputaat­schap nauwe contacten met predi­kanten en met pastoraal werkers die werkzaam zijn in bijzondere situaties binnen de gezond­heidszorg.

leden

Voorzitter
ds. A.C. van der Wekken
Stati­onsweg 37
9101 HX  Dokkum
t 0519-724458
m a.c.vanderwekken@knid.nl

2e voorzitter
prof.dr. M. den Heijer
Johan­ni­terhof 2
6721 XM Bennekom
t 0318-418792
m martin@denheijer.org

 

 

 

Secre­taris
dhr. L. Stoter
Scheven­straat 4
3295 VK  ’s-Gravendeel
t 078-6732179 | 06-83658779
m l.stoterkip@gmail.com

 

 

 

Penning­meester
mw. C. Joolink-Manneke
Haarweg 49
3959 AN Overberg
t 0343-482345
m gajoolink@ziggo.nl

Doven­pre­dikant
drs. M. Visser
Van Karne­beek­s­traat 31
8072 BM Nunspeet
t 0341-701111
m gebarendominee@outlook.com

Deputaten Inter­ker­kelijk Doven­pas­toraat
dhr. C. Ippel
Jalink­straat 23
7642 BA  Wierden
t 0546-579428
m cippel@kliksafe.nl

Overige leden

  • mw. E. Weide, Ede
  • mw. J. Overeem-Prins, Renswoude

 

predi­kanten

  • ds. P.J. van Dam, verbonden aan psycho­ge­ri­a­trisch centrum "Mariën­haeve" te Warmond
  • drs. M. Visser, doven­pre­dikant voor Noord-Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland
  • ds. J. Huisman, verbonden aan zorgcentrum "Maars­heerd" te Stads­kanaal

pastoraal werkers

  • mw.drs. C. Romkes, verbonden aan verpleeg­tehuis "Tabitha" te Amsterdam
  • dhr. J. Rus, verbonden aan de "Willem van de Bergh" te Noordwijk

doorver­wijzing naar andere organi­saties

Deputaten verwijzen graag naar onder­staande organi­saties die zorg bieden of toerusting geven op het terrein van de gezond­heidszorg.

organi­saties voor chris­te­lijke GGZ

andere chris­te­lijke organi­saties voor zorg en hulpver­lening

De Lelie Zorggroep: www.leliezorggroep.nl
(hieronder vallen onder andere Cruciaal, Agathos Thuiszorg en Curadomi)

algemene infor­matie

Uitge­breide infor­matie over het aanbod in chris­te­lijke zorg en vacacures in de zorg: www.mijnzorg.nl.

onder­steuning en advies

Voor advies bij medisch-ethische en levens­be­schou­we­lijke vragen in de zorg: www.lindeboominstituut.nl.

Print Friendly, PDF & Email