Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

GHA141 Lees- en schrijfonderwijs aan kinderen

projectomschrijving

Dagom­ba­kin­deren uit het noorden van Ghana groeien op met de lokale taal Dagbani, terwijl op school alleen wordt lesge­geven in het Engels. De organi­satie Literacy and Devel­opment through Partnership (LDP) schiet deze kinderen te hulp door moeder­taal­on­derwijs voor de Dagomba te organi­seren. LDP leidt lokale onder­wijzers op tot taalcoach en vertelt ouders over het belang van taalon­derwijs. Want wie geschoold is, heeft meer kansen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

waarom dit project

Hoewel Ghana een land is waar econo­mische ontwik­keling hoogtij viert, is er grote ongelijkheid in het land. Met name in het noorden is er veel armoede. Hoewel het onder­wijs­beleid in Ghana er positief tegenover staat dat kinderen starten met onderwijs in hun eigen taal en daarna Engels als een tweede taal leren, wordt meestal alleen Engels gebruikt vanaf de eerste schooldag. Dit leidt ertoe dat kinderen uit minder­heids­taal­groepen les krijgen in een taal die ze niet spreken, daardoor worden achter­ge­steld en geen gelijke toegang hebben tot onderwijs.

impact

Doordat kinderen lezen en schrijven in hun eigen taal en hierdoor makke­lijker de nationale taal aanleren, hebben ze een kans om hun toekomst te verbe­teren en te ontsnappen aan de armoede. Het verlangen is dat er veran­dering komt in de levens van de Dagomba. Niet alleen door verbe­tering van de kwaliteit van het onderwijs, maar ook doordat kinderen en volwas­senen als ze kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal, zelf het Woord van God kunnen gaan lezen.

 

wat kunnen we leren?

Het trainen en opleiden van twee verschil­lende groepen leraren: vrijwil­ligers afkomstig uit de regio die de taal spreken en een aantal leerkrachten die vanuit de overheid op de dorps­scholen werken, is een belang­rijke activiteit. Zij worden gemoti­veerd en getraind om les te geven in lezen en schrijven in het Dagbani. Naast het opleiden van leraren worden er lees- en schrijf­ma­te­rialen ontwikkeld om in de lessen te kunnen gebruiken. Ook is het belangrijk dat ouders en leiders van de gemeen­schap overtuigd zijn van het belang van moeder­taal­on­derwijs. Door workshops met de ouders worden deze hiervan overtuigd.

Print Friendly, PDF & Email