Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

HAI114 Herbe­bossing

project­om­schrijving

Een bewoner uit Mayonbe, Haïti, vat dit project eenvoudig samen: ‘Ons dorp werkt hard aan het vergroenen van onze berghel­lingen. Zo krijgen volgende generaties een beter leven dan wij!’ Door ontbossing spoelt de grond bij orkanen en ander natuur­geweld makkelijk weg. De lokale organi­satie KDRe (waar missi­o­naire diaconale werker Margot de Greef deel vanuit maakte) helpt in vijf dorpen bij het herplanten van bomen op de hellingen. Met de juiste infor­matie dringen de bewoners landerosie terug en vormen bijvoor­beeld fruit­bomen een belang­rijke bron van inkomsten.

waarom dit project

In ieder dorp richt KDRe – samen met enkele betrokken dorpe­lingen – een commissie op. Die motiveert bewoners voor herbe­bossing, werft steun en begeleidt het project. Met behulp van training en technische onder­steuning van KDRe poten de dorpe­lingen stekjes, onder­houden zij de bomen­kwe­kerij en zijn zij verant­woor­delijk voor de aanplant en verzorging van de bomen. Deelne­mende dorpen ondergaan langza­merhand een trans­for­matie. Was er voorheen uitzicht­loosheid en armoede, nu ontstaat er hoop en perspectief.

Impact

Met de aanplant van bomen veran­deren kale berghel­lingen in groen natuur­schoon. De boomwortels houden water vast waardoor erosie vermindert en het omlig­gende land veel vrucht­baarder is. In sommige dorpen kunnen inwoners hun kostbare akkers al effec­tiever gebruiken en is hun oogst groter. Ook komt voor het vee van boeren uit deze dorpen meer gras beschikbaar. De volgende fase is het beschermen van land, mens en dier door ravijnen met speciale grassen of steen­blokken af te rasteren.

wat kunnen we leren?

Alle inwoners van de dorpen helpen toegewijd mee aan de toekomst van de gemeen­schap! Geen werk is te min: onkruid wieden, jonge boompjes verzorgen of hekwerk onder­houden. Men durft elkaar aan te spreken op ieders inzet. Het stelt ons de vraag hoe wij omgaan met de zorg voor onze leefom­geving, of we elkaar daarop wijzen en ons hiervoor samen willen inspannen. Is uw interesse gewekt? Kijk eens op de website van Micha Nederland hoe u dit vorm zou kunnen geven!

Print Friendly, PDF & Email