Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

jaarboek

taak

Het jaarlijks doen verschijnen van een jaarboek met daarin alle relevante gegevens voor het kerkelijk leven.

secre­taris

ds. H.J.Th. Velema
Zuidwol­di­gerweg 12
7908 AD Hoogeveen
t 0528-270485
m hjthvelema@telfort.nl

het Jaarboek

Jaarlijks verschijnt begin april het Jaarboek van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland. Het is een uitgave van Buijten & Schip­per­heijn Motief te Amsterdam.
Naast alle gegevens van de plaat­se­lijke kerken, predi­kanten, deputaat­schappen, bonden, algemene vereni­gingen, stich­tingen, werkgroepen, comités en commissies, lande­lijke en classicale perio­dieken, corres­pon­de­rende kerken, wordt een jaarover­zicht opgenomen en een drietal artikelen geplaatst.

De redactie van het Jaarboek wordt gevormd door drie door de generale synode benoemde deputaten: ds. D. Quant, drs. R.W.J. Soeters en ds. H.J.Th. Velema. Secundi zijn di. G.P.M. van der Linden en H.K. Sok.

bestel­in­for­matie

U kunt het Jaarboek 2018 bestellen via onze webwinkel.

Print Friendly, PDF & Email