Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

jeugddiaconaat

De Diacoon Deel je leven (uitgave maart 2017) gaat over jeugd­dia­conaat. Deze gezamen­lijke Diacoon is direct beschikbaar. Hieronder vindt  u de lijst met projecten en methodes (hoofdstuk 12 in de Diacoon) . Deze lijst wordt in de loop van de tijd aangevuld.

Materialen, projecten en methodes

Micha Young

Micha Nederland probeert via Micha Young het diaconaal bewustzijn van jongeren te vergroten. Zie http://www.michanederland.nl/young/.

Micha Young Vluchtelingen
Kunnen we alle vluch­te­lingen wel helpen? Wordt Europa overspoeld met vluch­te­lingen? Hoe zit het met econo­mische ‘geluk­zoekers’? En wat is opvang in de regio?
Veel jongeren vinden het lastig om hun houding ten opzichte van vluch­te­lingen te bepalen. Daarom is er nu het werkboek ‘Recht doen aan vluch­te­lingen’. Ga aan de slag met je jeugd­groep, club of cateche­se­groep en ontdek wat wij kunnen betekenen voor vluchtelingen.
Deze speciale uitgave is een aanvulling op de bestaande Micha Young materialen. Bestel het werkboek: https://www.zoa.nl/campagne/aan-slag-jeugdgroep/.

Nacht zonder dak (Tear)

Nacht Zonder Dak is een actie van hulpor­ga­ni­satie Tear waarbij je één nacht met een groep van de kerk, school of jeugdhonk, doorbrengt in een zelfge­maakt krotje van plastic en kartonnen dozen. De opbrengst van Nacht Zonder Dak gaat naar straat­jon­ge­ren­pro­jecten van Tear in Bolivia, Cambodja en Kenia. Meer info op http://www.nachtzonderdak.nl.

Athletes in Action

Athletes in Action is een voorbeeld van diaconaal en evange­li­serend doen-leren-delen.Sport is een taal die veel jongeren aanspreekt. Het is een ideale manier om in je buurt met
andere jongeren in contact te komen en om als gemeente dienstbaar te zijn. Zie https://www.athletesinaction.nl/.

Zip Your Lip (World Vision)

Doe je mee met Zip your Lip, dan vast je 24 uur. Daarmee vecht je mee tegen honger. Een actie voor jongeren om samen met vrienden en klasge­noten te doen. Een onver­ge­te­lijke ervaring, want het honger­gevoel vergeet je niet zo snel. Vooraf­gaand aan de actiedag zoekt de jongere mensen uit zijn omgeving die hem willen sponsoren. Dat kan onder meer via een persoonlijk profiel op de site waarmee de jongeren iedereen laat weten dat hij meedoet met Zip your Lip. Hoe meer geld hij ophaalt, hoe meer kinderen met honger
geholpen kunnen worden. Meer info op https://zipyourlip.worldvision.nl/.

Open Doors

Open Doors steunt chris­tenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Ook voor jongeren heeft de organi­satie een aantal concrete producten en materialen. Neem een kijkje op https://www.opendoors.nl/ons-werk/jongeren/.

Challenge 2184 (Red een kind)

Een van de manieren om met jongeren in actie te komen is de Challenge 2184. € 2184,- is het bedrag dat Red een Kind nodig heeft om een kind binnen zeven jaar uit de armoede te laten groeien. De Challenge daagt leerlingen uit om samen hun talent in te zetten
en daarmee het bedrag bij elkaar te halen. Zie https://www.redeenkind.nl/scholen/challenge-2184.

CGJO (Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie)

CGJO-materialen over diaconaat vind je via www.cgjo.nl > downloads. Het jaarthema van 2017 is Wereld­burger. Je kunt in de zoekbalk via boven­staande link zoeken op ‘wereld­burger’. Met suggesties voor kerkdiensten rondom dit thema en suggesties voor diaconaat en jongeren. Daarnaast zijn er (maatwerk)trainingen over dit onderwerp mogelijk.

Helpende handen

Helpende handen beschikt over materiaal rondom diaconaat voor jongeren met een beperking (autisme). Mensen met een beperking kunnen volwaardige plaats in kerk en samen­leving innemen als zij en hun omgeving weten hoe dat het beste kan. Helpende Handen geeft daarom voorlichting aan kerken, scholen en vereni­gingen. De volgende brochures zijn beschikbaar:
Autisme in de kerk, Autisme in het jeugdwerk, Autisme thuis, Een beetje autistisch.
Zie http://www.helpendehanden.nl/uitgaven-autisme-in-de-kerk/.

LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk - CGK)

Asiel­zoekers… ongetwijfeld heb je een beeld bij dit begrip. Maar, heb je wel het juiste beeld? Hoe denk jij over deze groep mensen - waarvan er ook heel wat in Nederland zijn? Heb jij een eigen standpunt over asiel­zoekers, of praat je de massa na? Heb je weleens
contact gezocht met asiel­zoekers? Het LCJ heeft een handreiking over dit onderwerp geschreven. Over asiel­zoekers, maar ook over de verant­woor­de­lijkheid die wij als land, maar vooral ook als kerk hebben ten opzichte van hen. Zijn asiel­zoekers ook al jouw naasten?
Je vindt de handreiking Asiel­zoekers, wie zijn dat? in de webshop van het LCJ:
http://www.lcj.nl/webshop/handreiking-+16/actueel-en-actie.

diaconale reizen

Serve and Travel
Al zo’n 25 jaar zijn deputaten diaconaat verte­gen­woordigd in het bestuur van Serve & Travel, wat tot voor 2018 Dienst­ver­lening Jongeren Wereldwijd (DJW) heette. Met deze stichting reizen jaarlijks vele jongeren uit onze kerken naar projecten. De nadruk ligt op ontmoeting met jongeren binnen een kerke­lijke gemeente en het weder­zijds van elkaar leren. Ze steken samen de handen uit de mouwen. De Neder­landse jongeren komen verrijkt door hun ervaringen terug in de gemeente waar zij, zo is gebleken, een impuls geven aan het jeugdwerk, het diaconaat en het zendingswerk. Neem een kijkje op https://www.serve-travel.nl/.

World Servants
World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, jongeren enthou­siast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. Ze doet dat door het uitsturen van teams die bouwpro­jecten reali­seren in ontwik­ke­lings­landen. Zowel het bouwen als
het overige programma (waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan met cultuur­ver­schillen een rol spelen) vinden plaats in nauwe samen­werking met de plaat­se­lijke bevolking. Jongeren hebben zo de kans om daadwer­kelijk te ervaren wat dienst­baarheid inhoudt. Lees meer op http://www.worldservants.nl/.

Woord en Daad Young
Woord en Daad Young organi­seert ambas­sa­deurs­reizen en ‘weeseer­lijk­reizen’ naar ontwik­ke­lings­landen in samen­werking met middelbare scholen. In de zomer van 2013 hopen ze samen met World Servants opnieuw een bouwreis te organi­seren. Verder heeft Woord en daad een uitwis­se­lings­pro­gramma voor scholieren van technische oplei­dingen met vakjon­geren in ontwik­ke­lings­landen. Zie https://www.woordendaad.nl/doe-mee/voor-jongeren/reizen.

over Deel je leven

Het onderwerp jeugd­dia­conaat stond al een hele tijd op het wensen­lijstje van de verschil­lende deputaat­schappen. Diaconaat is immers wezenlijk voor ons gemeente-zijn en daar hoort de jeugd ook volop bij. Maar hoe brengen we jongeren en diaconaat bij elkaar? Daarvoor is de werkgroep Deel je leven! in het leven geroepen. Hierin hebben de diaconale deputaat­schappen en verschillende
jeugd­werk­or­ga­ni­saties uit de drie kerkge­noot­schappen de krachten gebundeld.

In het project Deel je leven! werken we samen aan een sterkere verbinding tussen diaconaat en jongeren in de gemeente. Deze Diacoon is daarvan een eerste resultaat. Want we geloven dat juist diaconaat een van de sleutels kan zijn om jongeren de essentie van het Evangelie te laten zien en ervaren. Als werkgroep willen we kerken handvatten bieden om jongeren daadwer­kelijk te betrekken bij het diaconaat van de gemeente.

De werkgroep Deel je leven! bestaat uit Ingrid Dobbe (Deputaten diaconaat CGK), Jenne Minnema (CGJO, Chris­te­lijke Gerefor­meerde Jeugd­werk­or­ga­ni­satie), Anko Oussoren (Praktijk­centrum), Derk Jan Poel (Diaconaal Steunpunt, GKv/NGK), Karen Scheele en Paul Smit (NGJ, Neder­lands Gerefor­meerd Jeugdwerk). De werkgroep heeft daarnaast afstemming gezocht met het LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk, CGK) en haar suggesties zoveel mogelijk verwerkt.

Print Friendly, PDF & Email