Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

kerk aan zet

De kerk kan weer terug van de rand naar het centrum van de samenleving!

De vorming van de parti­ci­pa­tie­maat­schappij is sinds 2015 in volle gang nu de lokale overheden sterk zijn gereor­ga­ni­seerd. Er wordt een groter beroep gedaan op de inzet van burgers. Een uitdaging en kans voor de kerk!

 • kerk aan zet
 • dichtbij burgers

  De lande­lijke overheid heeft ervoor gekozen de zorg zo dicht mogelijk bij de burgers te organi­seren, maar ook eenvou­diger en goedkoper. De gemeenten zijn daarom verant­woor­delijk geworden voor de maatschap­pelijk onder­steuning en de jeugdzorg.
  Zij hebben vrijheid gekregen in de manier waarop ze de zorg voor haar burgers vormgeven. Sommige gemeenten kiezen voor een loket. Veel gemeenten werken met sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag.

  Deze omslag in denken en handelen van de overheid is een kans voor de kerken en in het bijzonder voor de diaconie. De ontwik­ke­lingen bieden de kerken namelijk de mogelijkheid om (meer) betrokken te zijn bij de zorg voor kwetsbare mensen en op deze manier weer midden in de maatschappij te staan.

  kansen voor de kerk - visie

  Omzien naar elkaar sluit nauw aan bij de Bijbelse boodschap ‘Heb u naaste lief als u zelf’. De Here Jezus gaf tijdens Zijn leven op aarde meerdere voorbeelden hoe we deze boodschap in praktijk kunnen brengen. Ook in de eerste chris­ten­ge­meenten en tot lang daarna zien we dat de kerken de zorg aan weduwen en wezen, zieke en zwakkere mensen als opdracht/taak op zich nemen.

  Omzien naar elkaar en elkaar helpen is de kerntaak van de diaconie - dat te stimu­leren en waar nodig te coördi­neren zodat mensen hun afhan­ke­lijkheid (zoveel mogelijk) verliezen en weer (met hulp) zelfstandig hun rollen kunnen vervullen in het leven.

  Ook in het omzien naar mensen buiten de eigen kerke­lijke gemeente kunnen we de liefde van Christus zichtbaar maken.

  kansen voor de kerk - praktisch

  Op welke manier kan de kerk/diaconie deze taak uitvoeren? We geven hieronder een aantal voorbeelden.

  1. De diaconie kan aanwezig zijn en (emoti­onele) onder­steuning bieden bij het keukentafelgesprek;
  2. De diaconie kan indien nodig helpen met een bezwaarschrift;
  3. De diaconie kan helpen met het maken van een zorgplan (zo nodig in samen­werking met profes­si­onele cliën­ton­der­steuning zoals een consulent van MEE);
  4. Het kerkgebouw staat in de wijk. Het gebouw zou een rol kunnen vervullen in de samen­leving. Vanzelf­sprekend zijn de erediensten het centrum van de gemeente maar door de weeks zouden ook activi­teiten geboden kunnen worden in het gebouw. Al dan wel of niet in samen­werking met zorgaan­bieders of aanbieders van welzijn;
  5. De diaconie zou ook contact kunnen leggen met de wijkteams. Dat zou om meerdere redenen nuttig kunnen zijn: 
   • de diaconie kan duidelijk maken wat de kerk kan en wil betekenen voor eigen leden maar ook voor de mensen in de wijk;
   • de diaconie kan aanbieden om hulp beschikbaar te stellen voor mensen in de wijk. Wellicht kan de kerk ook een zaal beschikbaar stellen of maaltijden organi­seren met en voor bewoners van de wijk.  Met het wijkteam kunnen veel praktische zaken besproken en geregeld worden.  De beleids­matige zaken kan de diaconie aandragen in het diaconaal platform en de Wmo-raad;
   • de diaconie kan ook hulp vragen voor de eigen leden als er binnen de eigen gemeente niet voldoende hulp beschikbaar is.

  Kortom, het wijkteam krijgt een spilfunctie als het gaat om zorg en welzijn voor de bewoners van de wijk.  Voor diaco­nieën een speler die dichtbij is, en die  praktisch kan en moet handelen.  Een sparring­partner in de wijk.

  Print Friendly, PDF & Email