Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

kerk en Israël

taak

Vanouds is er in onze kerken veel aandacht en liefde voor het volk Israël. Wij beseffen dat wij als kerk onze wortels hebben in het Joodse volk. Paulus gebruikt daarvoor in Romeinen 11 het beeld van een olijfboom. In de olijfboom Israël zijn vreemde, ‘wilde’ takken (daarmee bedoelt hij: gelovigen uit de volkeren) geënt, door het geloof in Jezus, de Messias.

De belang­rijkste elementen van ons werk zijn: bezinning op (de ontmoeting met) Israël; toerusting van de kerken; ontmoeting met het Jodendom in Israël en Nederland. Onze ontmoeting met Israël willen we laten typeren door de kernwoorden luisteren, dienen en getuigen.

Onze presentie in Israël wordt vormge­geven via ons partner­schap in het Centrum voor Israël­studies (CIS). Het CIS heeft als kennis­centrum het doel een evenwichtige visie op de verhouding van Kerk en Israël zichtbaar te maken in kerk en onderwijs. Behalve dat via het CIS ook namens ons een Israël­con­sulent werkzaam is in Israël, is het CIS namens onze kerken ook diaconaal present. Verder organi­seert het CIS confe­renties, seminars en studie­reizen. Opgedane kennis in en over Israël is beschikbaar in een variatie aan publi­caties en artikelen. Deze infor­matie is te vinden op de website van het CIS  www.centrumvoorisraelstudies.nl.

Ook de eigen website van het deputaat­schap www.kerkenisrael.nl biedt veel infor­matie op het terrein van kerk en Israël. Enkele keren per jaar wordt het blad Verbonden uitge­geven met daarin Bijbel­studies, verslagen en achter­grond­ar­ti­kelen. Deputaten zijn graag (in nauwe samen­werking met CIS) bereid mee te denken met kerken die gestalte willen geven aan meer onderwijs over Israël en de diaconale presentie in Israël. Zo kan er - op een eigen­tijdse en inter­ac­tieve manier - invulling gegeven worden aan een gemeente- of cateche­seavond, kerkdienst of Bijbelkring-seizoen.

secretaris

ds. A. Brons
De Water­kamer 34
7325 HW Apeldoorn
t 06-58861186
m info@kerkenisrael.nl

Print Friendly, PDF & Email