Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

archieven

taak

De taken van deputaten kerke­lijke archieven zijn:

  • het zorgdragen voor het beheer van het archief van de generale synode en de synodale deputaat­schappen;
  • het adviseren van de archi­va­rissen van de andere kerke­lijke verga­de­ringen en van plaat­se­lijke kerken bij het beheren en bewerken van hun archief;
  • het verant­woor­delijk zijn voor het landelijk documen­ta­tie­centrum in Veenendaal.

Bezoek de website van deputaten kerke­lijke archieven:  www.cgk-kerkelijkearchieven.nl.

secre­taris

drs. A. Hakvoort
Zilver­schoon 102
8265 HC Kampen
t 038-2000346
m hakvoort@solcon.nl

documen­ta­tie­centrum

waardevol materiaal beschikbaar

Voor documen­tatie over onder andere de geschie­denis van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken kunt u terecht bij het Documen­ta­tie­centrum. Naast archief­stukken als notulen is er een groot veld van materiaal dat veel waarde heeft voor de geschie­denis.  Zo bewaren deputaten geluids­op­names van preken, de preken­serie Uit de Levensbron, vele regionale en lande­lijke chris­telijk-gerefor­meerde kerkbladen, een complete serie Goede Moed, kranten­knipsels, gedenk­boekjes, brief­wis­se­lingen, preek­schetsen, foto’s en voorwerpen.

collectie Dick van Arkel

Een bijzondere collectie is die van Dick van Arkel. Hij heeft syste­ma­tisch per gemeente een dossier bijge­houden. Na zijn overlijden heeft de collectie een goede plaats gekregen in het Documen­ta­tie­centrum.

wie kunt u benaderen?

Deelnemers zijn deputaten kerke­lijke archieven van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken en de werkgroep kerkge­schie­denis van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken.

Het Documen­ta­tie­centrum is gehuisvest aan de Kernre­ac­tor­straat  24a in Veenendaal. Voor vragen of infor­matie kunt u de heer J.N. Noorlandt benaderen (telefoon: 0317-617121, e-mail: jn.noorlandt@solcon.nl).

word donateur

Word donateur van het Documen­ta­tie­centrum voor € 8,50 per jaar en ontvang publi­caties over archief­beheer en het Documen­ta­tie­centrum. U kunt zich als donateur aanmelden via het contact­for­mulier hiernaast.

7 + 11 =

Print Friendly, PDF & Email