Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

archieven

taak

De taken van deputaten kerke­lijke archieven zijn:

  • het zorgdragen voor het beheer van het archief van de generale synode en de synodale deputaatschappen;
  • het adviseren van de archi­va­rissen van de andere kerke­lijke verga­de­ringen en van plaat­se­lijke kerken bij het beheren en bewerken van hun archief;
  • het verant­woor­delijk zijn voor het landelijk documen­ta­tie­centrum in Veenendaal.

Bezoek de website van deputaten kerke­lijke archieven:  www.cgk-kerkelijkearchieven.nl.

secretaris

drs. A. Hakvoort
Zilver­schoon 102
8265 HC Kampen
t 038-2000346
m hakvoort@solcon.nl

cursus kerkelijk archiefbeheer

Vanuit de CGK, NGK en GKv organi­seren de lande­lijke archief­in­stel­lingen een aantal cursussen over kerkelijk archief­beheer: Waarom moeten archieven bewaard worden? Hoe ga je om met archief in een digitaal tijdperk? Hoe bewaar je het papieren archief? 
Op deze en meer vragen willen wij, Liesbeth ‘t Hart (landelijk archi­varis CGK), Arjan van ‘t Riet (landelijk archi­varis NGK) en Merijn Wijma (landelijk archi­varis GKv) antwoord geven. De cursus duurt één avond en we geven hem vier keer op verschil­lende plekken in het land, zodat er altijd een cursus voor u op reisaf­stand is.
De cursus is bedoeld voor kerkelijk archief­be­heerders die graag meer willen weten over hoe ze hun archief moeten bewaren en behan­delen, maar ook voor kerken­raden die geïnte­res­seerd zijn in wat er eigenlijk met het archief kan.

Programma

19:30-20:00 Inloop met koffie en thee

20:00-20:15 
Wat is archief? Waarom bewaren we archief? Wat bewaar je?

20:15-20:30 
Hoe bewaar je archief? Materiële verzorging, omstan­dig­heden, het nut van een archief­be­heerder. Wat doe je met overbrengen naar overheid? Wat doe je als kerken samengaan?

20:30-20:45
Hoe orden je je archief? En digitaal archief? Welke oplos­singen zijn er voor digitaal archief? Wat doe je met digitalisering?

21:15-21:30
Ervaringen uit eigen archief van een kerkelijk archiefbeheerder

21:30-21:45
Vragen

22:00 Afsluiting

documentatiecentrum

waardevol materiaal beschikbaar

Voor documen­tatie over onder andere de geschie­denis van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken kunt u terecht bij het Documen­ta­tie­centrum. Naast archief­stukken als notulen is er een groot veld van materiaal dat veel waarde heeft voor de geschie­denis.  Zo bewaren deputaten geluids­op­names van preken, de preken­serie Uit de Levensbron, vele regionale en lande­lijke chris­telijk-gerefor­meerde kerkbladen, een complete serie Goede Moed, kranten­knipsels, gedenk­boekjes, brief­wis­se­lingen, preek­schetsen, foto’s en voorwerpen.

collectie Dick van Arkel

Een bijzondere collectie is die van Dick van Arkel. Hij heeft syste­ma­tisch per gemeente een dossier bijge­houden. Na zijn overlijden heeft de collectie een goede plaats gekregen in het Documentatiecentrum.

wie kunt u benaderen?

Deelnemers zijn deputaten kerke­lijke archieven van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken en de werkgroep kerkge­schie­denis van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken.

Het Documen­ta­tie­centrum is gehuisvest aan de Kernre­ac­tor­straat  24a in Veenendaal. Voor vragen of infor­matie kunt u de heer J.N. Noorlandt benaderen (telefoon: 0317-617121, e-mail: jn.noorlandt@solcon.nl).

word donateur

Word donateur van het Documen­ta­tie­centrum voor € 8,50 per jaar en ontvang publi­caties over archief­beheer en het Documen­ta­tie­centrum. U kunt zich als donateur aanmelden via het contact­for­mulier hiernaast.

2 + 12 =

Print Friendly, PDF & Email