Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

classes

Kerken die bij elkaar in de buurt liggen, komen in de regel tweemaal per jaar samen in een classis­ver­ga­dering. Een classis is een soort rayon van kerken. We hebben dertien van zulke classes. In zo'n classis­ver­ga­dering willen de kerken elkaar dienen en helpen. Ook is er sprake van inter­visie: houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken? De classis­ver­ga­dering exami­neert ook nieuwe predi­kanten. Verder kunnen leden van plaat­se­lijke kerken hier beroep aante­kenen tegen beslis­singen van de leiding van hun plaat­se­lijke kerk. Kortom, hier worden de zaken besproken die een kerk alleen niet af kan.

parti­cu­liere synodes

Landelijk zijn er vier parti­cu­liere synodes: die van het Noorden, het Oosten, het Westen en het Zuiden. Elke parti­cu­liere synode telt drie a vier classes. De parti­cu­liere synode vergadert eenmaal per jaar.

geschil­len­com­missies
Iedere parti­cu­liere synode heeft een geschil­len­com­missie aange­steld. Wanneer zich een geschil voordoet tussen kerkenraad en gemeen­te­leden, tussen kerken­raads­leden onderling of deputaat­schappen, bestaat er de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de geschil­len­comm­missie. Als onafhan­ke­lijke derde probeert de  geschil­len­com­missie dan samen met beide partijen tot een oplossing te komen. De geschil­len­com­missie velt geen oordeel en doet geen bindende uitspraak, maar treedt op als mediator naar de generale synode.

Contact­ge­gevens geschil­len­com­missies

generale synode

Eens in de drie jaar komen de kerken bijeen in een generale synode. Deze synode bestaat uit 52 afgevaar­digden uit de vier parti­cu­liere synoden. De hoogle­raren van de Theolo­gische Univer­siteit te Apeldoorn zijn als adviseurs aanwezig. Tijdens de generale synode maken de kerken onder­linge afspraken die in principe bindend zijn, in elk geval voor de komende drie jaar. Ook worden daar de hoofd­zaken van het beleid dat de gezamen­lijke kerken betreft vastge­steld.

Print Friendly, PDF & Email