Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

classes

Kerken die bij elkaar in de buurt liggen, komen in de regel tweemaal per jaar samen in een classis­ver­ga­dering. Een classis is een soort rayon van kerken. We hebben dertien van zulke classes. In zo'n classis­ver­ga­dering willen de kerken elkaar dienen en helpen. Ook is er sprake van inter­visie: houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken? De classis­ver­ga­dering exami­neert ook nieuwe predi­kanten. Verder kunnen leden van plaat­se­lijke kerken hier beroep aante­kenen tegen beslis­singen van de leiding van hun plaat­se­lijke kerk. Kortom, hier worden de zaken besproken die een kerk alleen niet af kan.

parti­cu­liere synodes

Landelijk zijn er vier parti­cu­liere synodes: die van het Noorden, het Oosten, het Westen en het Zuiden. Elke parti­cu­liere synode telt drie a vier classes. De parti­cu­liere synode vergadert eenmaal per jaar.

geschil­len­com­missies
Iedere parti­cu­liere synode heeft een geschil­len­com­missie aange­steld. Wanneer zich een geschil voordoet tussen kerkenraad en gemeen­te­leden, tussen kerken­raads­leden onderling of deputaat­schappen, bestaat er de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de geschil­len­comm­missie. Als onafhan­ke­lijke derde probeert de  geschil­len­com­missie dan samen met beide partijen tot een oplossing te komen. De geschil­len­com­missie velt geen oordeel en doet geen bindende uitspraak, maar treedt op als mediator naar de generale synode.

Contact­ge­gevens geschil­len­com­missies

generale synode

Eens in de drie jaar komen de kerken bijeen in een generale synode. Deze synode bestaat uit 52 afgevaar­digden uit de vier parti­cu­liere synoden. De hoogle­raren van de Theolo­gische Univer­siteit te Apeldoorn zijn als adviseurs aanwezig. Tijdens de generale synode maken de kerken onder­linge afspraken die in principe bindend zijn, in elk geval voor de komende drie jaar. Ook worden daar de hoofd­zaken van het beleid dat de gezamen­lijke kerken betreft vastge­steld.

Print Friendly, PDF & Email