Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

classes

Kerken die bij elkaar in de buurt liggen, komen in de regel tweemaal per jaar samen in een classis­ver­ga­dering. Een classis is een soort rayon van kerken. We hebben dertien van zulke classes. In zo'n classis­ver­ga­dering willen de kerken elkaar dienen en helpen. Ook is er sprake van inter­visie: houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken? De classis­ver­ga­dering exami­neert ook nieuwe predi­kanten. Verder kunnen leden van plaat­se­lijke kerken hier beroep aante­kenen tegen beslis­singen van de leiding van hun plaat­se­lijke kerk. Kortom, hier worden de zaken besproken die een kerk alleen niet af kan.

particuliere synodes

Landelijk zijn er vier parti­cu­liere synodes: van het Noorden, het Oosten, het Westen en het Zuiden. Elke parti­cu­liere synode telt drie tot vier classes. De parti­cu­liere synode vergadert eenmaal per jaar.

geschil­len­com­missies
Iedere parti­cu­liere synode heeft een geschil­len­com­missie. Een geschil tussen kerkenraad en gemeen­te­leden, tussen kerken­raads­leden onderling of met deputaat­schappen, kan men voorleggen aan deze commissie. Als onafhan­ke­lijke derde probeert de commissie dan samen met de partijen tot een oplossing te komen. De geschil­len­com­missie velt geen oordeel en doet geen bindende uitspraak, maar treedt op als mediator naar de generale synode.

Contact­ge­gevens geschillencommissies

generale synode

Eens in de drie jaar komen de kerken bijeen in een generale synode. Deze synode bestaat uit 52 afgevaar­digden uit de vier parti­cu­liere synoden. De hoogle­raren van de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn zijn als adviseurs aanwezig. Tijdens de generale synode maken de kerken onder­linge afspraken die in principe bindend zijn, in elk geval voor de komende drie jaar. Ook worden daar de hoofd­zaken van het beleid voor de gezamen­lijke kerken vastgesteld.

Print Friendly, PDF & Email