Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

kerkjeugd en onderwijs

taak

Onze kinderen en jongeren moeten hun weg vinden in een wereld die steeds gecom­pli­ceerder lijkt te worden. Voor onze kerken ligt er de grote opdracht hen daarin bij te staan, en om de ouders te helpen in de opvoeding en begeleiding van hun kinderen. De jeugd­werk­or­ga­ni­saties (CGJO en LCJ) werken eraan om gemeenten toe te rusten en van materiaal te voorzien. Het werk wordt steeds meer project­matig aangepakt. Een mooi voorbeeld daarvan is het project opvoe­dings­on­der­steuning, waar het opvoed­plein Geloof in het gezin uit is voortgekomen.
De afdracht komt voor 90% ten goede aan dit werk. Het deputaat­schap ziet in goed overleg met de jeugd­werk­or­ga­ni­saties toe op hun functi­o­neren en de besteding van de gelden. Daarnaast vindt bezinning plaats en worden contacten onder­houden, bijvoor­beeld met de studentenverenigingen.

secretaris

M.L. Bos-Valkenburg
Kompas 1
3904 PN Veenendaal
t 0318-820776
m marloeslv@hotmail.com

Geloof in het gezin

zie ook www.geloofinhetgezin.nl

Geloof in het gezin is een project van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, onder leiding van deputaten kerkjeugd en onderwijs, om ouders en kerken te onder­steunen in de chris­te­lijke opvoeding. We hopen natuurlijk ook ouders uit andere kerken te kunnen inspi­reren en we werken samen met allerlei chris­te­lijke organi­saties. Onze speer­punten zijn:

materialen
Naast het verza­melen en onder de aandacht brengen van al het materiaal dat er al is, werken we (mee) aan de ontwik­keling van nieuw materiaal. We hebben een eenmalig magazine uitge­bracht met een heleboel inspi­ratie om thuis op de bank te lezen, of er samen met andere ouders mee aan de slag te gaan. Materiaal voor gezins­mo­menten rond de Bijbel heeft ook onze aandacht en we zoeken nieuwe wegen om alle ouders hierin een helpende hand te bieden.
website
Het online opvoed­plein www.geloofinhetgezin.nl brengt vraag en aanbod samen. We zijn in contact met diverse organi­saties en vragen of ze hun materiaal met een grote groep willen delen. Zodat er heel veel te ontdekken is. Het is een site die continu in ontwik­keling blijft.

Ons opvoed­plein is een plek waar je heerlijk kunt grasduinen, ideeën opdoen en antwoorden vinden voor al je vragen rond opvoeding.

plaatselijke gemeente
Voor kerken zijn wij vraagbaak, denktank en uitvoerder. De ene gemeente heeft behoefte aan tips voor materiaal voor een opvoed­kring, een andere nodigt ons uit om mee te denken in het opzetten van opvoe­dings­on­der­steuning. Weer een ander nodigt ons uit om een thema-avond te verzorgen.
missie

Nog meer lezen over onze uitgangs­punten? Download dan hier onze missie.

dit project steunen

We zijn dankbaar dat via de kerke­lijke omslagen van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken een finan­ciële bijdrage aan dit project wordt geleverd. Wanneer u dit project wilt steunen met een gift, waardoor we nog meer mogelijk­heden krijgen om kerken en ouders de helpende hand te bieden, kunt u dit doen door uw bijdrage over te maken naar: NL52 INGB 0000 5353 00 ten name van Landelijk Kerkelijk Bureau Chr Geref Kerken met vermelding 'Geloof in het gezin'.

project 'Visie op jongeren'

Samen met het CGJO en LCJ zijn we als deputaten een project gestart waarbij het bereiken en zien van ALLE jongeren centraal staat. Dit project hebben we de naam gegeven: ‘Visie op jongeren’.  We zien voor onszelf de opdracht om te zorgen voor besef van urgentie en bewust­wording binnen gemeenten.  Besef van urgentie omdat geloof en kerk bij veel jongeren hun relevantie verliezen wat zich vertaalt in een toenemend aantal jongeren dat de kerken verlaat. Ook dienen we te werken aan bewust­wording van waar jongeren mee bezig zijn en wat ze nodig hebben.

Het is onze opdracht om aan onze jongeren te laten zien wat geloof in Jezus Christus juist in deze tijd en wereld te bieden heeft. Graag willen we kerken­raden / gemeenten helpen om in hun jeugd­beleid hieraan (meer) inhoud te geven en aan bestaande verle­genheid voorbij te komen. Dat is het doel van dit project. De focus ligt vooral bij die jongeren die we via catechese en clubwerk niet of nauwe­lijks meer bereiken.

Momenteel doen we in samen­werking met de CGJO en het LCJ een verkennend onderzoek hoe het ervoor staat met de mate van betrok­kenheid onder de jongeren in onze kerken. We willen proberen te achter­halen welke jongeren we wel bereiken en in welke vorm. Ook willen we duidelijk krijgen welke jongeren niet bereikt worden en welke oorzaken daarvoor zijn aan te wijzen. We hopen zo meer inzicht te verkrijgen in waar onze jongeren zich bevinden. De kennis die we hieruit opdoen hopen we in te zetten bij de toerusting in de plaat­se­lijke gemeenten waarbij we uiteraard maximaal rekening houden met de behoeften op plaat­selijk vlak. Er zijn gelden beschikbaar zodat de bonden in elke gemeente van ons kerkverband een toerus­tings­avond kunnen verzorgen met het oog op deze proble­matiek. We hopen zo iets in gang te zetten waardoor in de gemeenten elke jongere echt gezien wordt en de mogelijk­heden die er zijn om de rijkdom van het Evangelie met hen te delen maximaal worden benut.

download het rapport: 

 • minibro­chure Visie op jongeren
 • handige links

  studentenverenigingen

  CSFR

  Depositum Custodi

  Ichthus

  IFES

  Navigators

   

  tiener- en jeugdkampen

  Wegwij­zer­kampen (voorheen YEK)

  Print Friendly, PDF & Email