Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

kerkjeugd en onderwijs

taak

Onze kinderen en jongeren moeten hun weg vinden in een wereld die steeds gecom­pli­ceerder lijkt te worden. Voor onze kerken ligt er de grote opdracht hen daarin bij te staan, en om de ouders te helpen in de opvoeding en begeleiding van hun kinderen. De jeugd­werk­or­ga­ni­saties (CGJO en LCJ) werken eraan om gemeenten toe te rusten en van materiaal te voorzien. Het werk wordt steeds meer project­matig aangepakt. Een mooi voorbeeld daarvan is het project opvoe­dings­on­der­steuning, waar het opvoed­plein Geloof in het gezin uit is voort­ge­komen.
De afdracht komt voor 90% ten goede aan dit werk. Het deputaat­schap ziet in goed overleg met de jeugd­werk­or­ga­ni­saties toe op hun functi­o­neren en de besteding van de gelden. Daarnaast vindt bezinning plaats en worden contacten onder­houden, bijvoor­beeld met de studen­ten­ver­e­ni­gingen.

Bezoek de website van deputaten kerkjeugd en onderwijs: www.cgk-jeugd.nl.

secre­taris

M.L. Bos-Valkenburg
Kompas 1
3904 PN Veenendaal
t 0318-820776
m marloeslv@hotmail.com

stuur­groep opvoe­dings­on­der­steuning

Deputaten kerkjeugd en onderwijs, de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Jeugd­werk­or­ga­ni­satie, CGK Vrouw, de Bond van Chris­te­lijke Gerefor­meerde Mannen­ver­e­ni­gingen in Nederland en het Landelijk Contact Jeugdwerk hebben besloten een stuur­groep ‘Opvoe­dings­on­der­steuning’ te vormen.
Naar aanleiding van de opdracht van de generale synode 2013 hebben de boven­ge­noemde partijen besloten om nauw samen te gaan werken om te komen tot gezamen­lijke product­ont­wik­keling, kennis­uit­wis­seling en ontwik­keling op het gebied van opvoe­dings­on­der­steuning binnen de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken.

In november 2014 heeft de stuur­groep Margreet van den Berg en Eline Quist aange­steld als project­leiders om in twee jaar tijd het project 'Geloof in het gezin' vorm te geven. Inmiddels is Ingrid Plantinga ook toege­voegd aan het team.

Aanpak

Door middel van enquêtes onder kerken­raden en ouders hebben we als project­leiders een duidelijk beeld gekregen van wat er nu al gebeurt op het gebied van opvoe­dings­on­der­steuning en waar behoefte aan is. De resul­taten hiervan staan op de website van Geloof in het gezin.

Tegelij­kertijd brachten we in kaart wat andere kerken en organi­saties op dit gebied in huis hebben. Zo voeren we gesprekken met o.a. SGJ, Familycare, Driestar Educatief, Generatio, Rondom Het Kind, Timotheüs, CHE, EH, HGJB, JBGG en HHJO. Het is de bedoeling dat we op een volgende, veel uitge­breidere website naar zulk soort organi­saties en initi­a­tieven verwijzen, waardoor er een online chris­telijk opvoed­plein ontstaat.

Online opvoed­plein

De huidige website van Geloof in het gezin is tijdelijk. We werken aan een online opvoed­plein. Daarop zal het in de toekomst goed toeven zijn voor ouders met opvoed­vragen. We verza­melen een breed scala aan materiaal over thema’s als Bijbel­lezen, bidden, zingen, gezins­mo­menten rond de Bijbel, grenzen stellen, seksu­a­liteit, homosek­su­a­liteit en nog veel meer.

In de boekenhoek is het heerlijk grasduinen tussen de opvoed­boeken. Wellicht ook met reviews van lezers om een goed beeld te kunnen krijgen van de bruik­baarheid van het boek. We onder­zoeken ook of het mogelijk is om de schat aan opvoed­kundige artikelen die te vinden is in Digibron via onze website door te 'ontsluiten'.

Contact

Voor advies en toerusting in gemeenten kunt u contact opnemen met een van de project­leiders. Contact­ge­gevens vindt u op onze website www.geloofinhetgezin.nl.

Heeft u vragen, opmerking of ideeën, dan horen wij graag van u!

Print Friendly, PDF & Email