Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

kerkjeugd en onderwijs

taak

Onze kinderen en jongeren moeten hun weg vinden in een wereld die steeds gecom­pli­ceerder lijkt te worden. Voor onze kerken ligt er de grote opdracht hen daarin bij te staan, en om de ouders te helpen in de opvoeding en begeleiding van hun kinderen. De jeugd­werk­or­ga­ni­saties (CGJO en LCJ) werken eraan om gemeenten toe te rusten en van materiaal te voorzien. Het werk wordt steeds meer project­matig aangepakt. Een mooi voorbeeld daarvan is het project opvoe­dings­on­der­steuning, waar het opvoed­plein Geloof in het gezin uit is voortgekomen.
De afdracht komt voor 90% ten goede aan dit werk. Het deputaat­schap ziet in goed overleg met de jeugd­werk­or­ga­ni­saties toe op hun functi­o­neren en de besteding van de gelden. Daarnaast vindt bezinning plaats en worden contacten onder­houden, bijvoor­beeld met de studentenverenigingen.

secretaris

M.L. Bos-Valkenburg
Kompas 1
3904 PN Veenendaal
t 0653463958
m marloeslv@hotmail.com

Geloof in het gezin

zie ook www.geloofinhetgezin.nl

Geloof in het gezin is een project van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, onder leiding van deputaten kerkjeugd en onderwijs, om ouders en kerken te onder­steunen in de chris­te­lijke opvoeding. We hopen natuurlijk ook ouders uit andere kerken te kunnen inspi­reren en we werken samen met allerlei chris­te­lijke organi­saties. Onze speer­punten zijn:

materialen
Naast het verza­melen en onder de aandacht brengen van al het materiaal dat er al is, werken we (mee) aan de ontwik­keling van nieuw materiaal. We hebben een eenmalig magazine uitge­bracht met een heleboel inspi­ratie om thuis op de bank te lezen, of er samen met andere ouders mee aan de slag te gaan. Materiaal voor gezins­mo­menten rond de Bijbel heeft ook onze aandacht en we zoeken nieuwe wegen om alle ouders hierin een helpende hand te bieden.
website
Het online opvoed­plein www.geloofinhetgezin.nl brengt vraag en aanbod samen. We zijn in contact met diverse organi­saties en vragen of ze hun materiaal met een grote groep willen delen. Zodat er heel veel te ontdekken is. Het is een site die continu in ontwik­keling blijft.

Ons opvoed­plein is een plek waar je heerlijk kunt grasduinen, ideeën opdoen en antwoorden vinden voor al je vragen rond opvoeding.

plaatselijke gemeente
Voor kerken zijn wij vraagbaak, denktank en uitvoerder. De ene gemeente heeft behoefte aan tips voor materiaal voor een opvoed­kring, een andere nodigt ons uit om mee te denken in het opzetten van opvoe­dings­on­der­steuning. Weer een ander nodigt ons uit om een thema-avond te verzorgen.
missie

Nog meer lezen over onze uitgangs­punten? Download dan hier onze missie.

dit project steunen

We zijn dankbaar dat via de kerke­lijke omslagen van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken een finan­ciële bijdrage aan dit project wordt geleverd. Wanneer u dit project wilt steunen met een gift, waardoor we nog meer mogelijk­heden krijgen om kerken en ouders de helpende hand te bieden, kunt u dit doen door uw bijdrage over te maken naar: NL52 INGB 0000 5353 00 ten name van Landelijk Kerkelijk Bureau Chr Geref Kerken met vermelding 'Geloof in het gezin'.

project 'Visie op jongeren'

Samen met het CGJO en LCJ zijn we als deputaten een project gestart waarbij het bereiken en zien van ALLE jongeren centraal staat. Dit project hebben we de naam gegeven: ‘Visie op jongeren’.  We zien voor onszelf de opdracht om te zorgen voor besef van urgentie en bewust­wording binnen gemeenten.  Besef van urgentie omdat geloof en kerk bij veel jongeren hun relevantie verliezen wat zich vertaalt in een toenemend aantal jongeren dat de kerken verlaat. Ook dienen we te werken aan bewust­wording van waar jongeren mee bezig zijn en wat ze nodig hebben.

Het is onze opdracht om aan onze jongeren te laten zien wat geloof in Jezus Christus juist in deze tijd en wereld te bieden heeft. Graag willen we kerken­raden / gemeenten helpen om in hun jeugd­beleid hieraan (meer) inhoud te geven en aan bestaande verle­genheid voorbij te komen. Dat is het doel van dit project. De focus ligt vooral bij die jongeren die we via catechese en clubwerk niet of nauwe­lijks meer bereiken.

In 2018 is het eerste onderzoek van dit project afgerond. Dit onderzoek is tevens uitge­voerd door de beide jeugd­bonden, CGJO en LCJ. Het onderzoek geeft antwoord op tweetal onder­zoeks­vragen: ‘Hoe bereiken we alle jongeren in de gemeente? En hoe kunnen kerken daarvoor worden toegerust?’
De conclusie van dit onderzoek was dat het kerke­lijke gemeenten lang niet altijd lukt om alle jongeren te bereiken. Een van de aanbe­ve­lingen uit het rapport voor verder onderzoek, was de wens om jongeren zélf te spreken en de behoefte aan een weten­schap­pe­lijke (theolo­gische) literatuurstudie.

download het rapport: 

 • minibro­chure Visie op jongeren
 • Met deze aanbe­veling zijn de beide jeugd­bonden aan de slag gegaan. Van 2019-2021 zijn er 21 jongeren geïnter­viewd en hebben er drie groepsin­ter­views plaats­ge­vonden. In samen­werking met de TUA (bache­lor­student) is er ook een litera­tuur­studie aan toege­voegd. De hoofd­vraag van dit onderzoek is: ‘Waarom is het voor jongeren relevant om zich te binden aan de kerk?’
  In het onderzoek wordt achter­een­volgens over de jongeren, binding, kerk en ouders gesproken. Na een analyse van de inter­views, worden de bevin­dingen van de litera­tuur­studie en inter­views gecom­bi­neerd en is er een antwoord gegeven op de hoofdvraag.

  download het rapport: 

 • brochure Binding aan de kerk
 • handige links

  studentenverenigingen

  CSFR

  Depositum Custodi

  Ichthus

  IFES

  Navigators

   

  tiener- en jeugdkampen

  Wegwij­zer­kampen (voorheen YEK)

  Print Friendly, PDF & Email