Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

kerkorde en kerkrecht

taak

De taken van deputaten kerkorde en kerkrecht bestaan uit:

 • het stimu­leren van de kennis en de juiste toepassing van het kerkrecht door middel van toerus­tings­ma­te­riaal en publi­catie in de kerke­lijke bladen;
 • het zich bezinnen op actuele kerkor­de­lijke kwesties die om regel­geving in de kerkorde vragen;
 • het uitbrengen van kerkrech­telijk advies (zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend);
 • het verzorgen van de uitgave van de kerkorde.

Zie voor meer infor­matie ook de website van de GKv: www.kerkrecht.nl.

secre­taris

ds. H.J.Th. Velema
Zuidwol­di­gerweg 12
7908 AD Hoogeveen
t 0528-270485
m hjthvelema@outlook.com

de kerkorde

Kerkorde van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland. Het laatst gewijzigd en aangevuld door de generale synode Huizen/Nunspeet 2010. Uitg. Buijten & Schip­per­heijn Motief Amsterdam, 2011, ISBN 978-90-5881-554-5.

U kunt een gedrukt exemplaar van de Kerkorde (incl. cd-rom) bestellen via de webwinkel van het Diensten­bureau. De kerkorde is ook (gratis) digitaal beschikbaar in twee bestanden: artikelen en bijlagen.

De artikelen en bijlagen zijn het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van 2016-2017:

 • kerkorde 2011 artikelen
 • kerkorde 2011 bijlagen
 • formu­lieren

  Litur­gische formu­lieren

  Vastge­steld door de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland 1968/69, 1971/72 en 1974. Afkomstig uit Litur­gische formu­lieren, Van Brummen/Buijten & Schip­per­heijn BV, zesde druk 2001, ISBN 90-6064-569-3

  Litur­gische formu­lieren, proeve

  Vastge­steld door de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland. De onder­staande formu­lieren vervangen niet de klassieke formu­lieren. Ze kunnen naast de klassieke formu­lieren gebruikt worden.

  instanties op diverse terreinen

  De synode 2013 gaf aan deputaten kerkorde en kerkrecht in relatie tot de vertrou­wens­com­missie de opdracht
  'hulp te bieden door middel van verwijzing naar instanties c.q. regelingen betref­fende zaken als rechts­po­sitie van predi­kanten en kerkelijk werkers, ziekmel­dingen, bij- en nascho­lings­ac­ti­vi­teiten, maar ook op het gebied van rechten en plichten op finan­cieel en juridisch gebied. Ook door middel van verwijzing naar instanties waar predi­kanten, kerken­raden en gemeenten terecht kunnen als er problemen of conflicten in een concrete probleem­si­tuatie lijken te ontstaan behoren tot deze taak.'

 • verwijzing-naar-instanties.pdf
 • kerke­lijke appel­pro­cedure
 • integrale regeling appel­pro­cedure
 • De kerke­lijke belij­de­nis­ge­schriften staan ook op onze website, bij kerkorde en belij­denis

   

  Print Friendly, PDF & Email