Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

kerkorde en kerkrecht

taak

De taken van deputaten kerkorde en kerkrecht bestaan uit:

 • het stimu­leren van de kennis en de juiste toepassing van het kerkrecht door middel van toerus­tings­ma­te­riaal en publi­catie in de kerke­lijke bladen;
 • het zich bezinnen op actuele kerkor­de­lijke kwesties die om regel­geving in de kerkorde vragen;
 • het uitbrengen van kerkrech­telijk advies (zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend);
 • het verzorgen van de uitgave van de kerkorde.

Zie voor meer infor­matie ook de website van de GKv: www.kerkrecht.nl.

secretaris

ds. H.J.Th. Velema
Zuidwol­di­gerweg 12
7908 AD Hoogeveen
t 0528-270485
m hjthvelema@outlook.com

de kerkorde

Kerkorde van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland. Het laatst gewijzigd en aangevuld door de generale synode Huizen/Nunspeet 2010. Uitg. Buijten & Schip­per­heijn Motief Amsterdam, 2011, ISBN 978-90-5881-554-5.

U kunt een gedrukt exemplaar van de Kerkorde (incl. cd-rom) bestellen via de webwinkel van het Diensten­bureau. De kerkorde is ook (gratis) digitaal beschikbaar in twee bestanden: artikelen en bijlagen.

De artikelen en bijlagen zijn het laatst gewijzigd en aangevuld door de synode van 2019-2022. Fouten graag melden aan de secre­taris van het deputaatschap:

 • kerkorde 2022
 • formulieren

  Liturgische formulieren

  Vastge­steld door de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland 2016/2017. Ze zijn te downloaden op www.cgk.nl/formulieren.

  instanties op diverse terreinen

  De synode 2013 gaf aan deputaten kerkorde en kerkrecht in relatie tot de vertrou­wens­com­missie de opdracht
  'hulp te bieden door middel van verwijzing naar instanties c.q. regelingen betref­fende zaken als rechts­po­sitie van predi­kanten en kerkelijk werkers, ziekmel­dingen, bij- en nascho­lings­ac­ti­vi­teiten, maar ook op het gebied van rechten en plichten op finan­cieel en juridisch gebied. Ook door middel van verwijzing naar instanties waar predi­kanten, kerken­raden en gemeenten terecht kunnen als er problemen of conflicten in een concrete probleem­si­tuatie lijken te ontstaan behoren tot deze taak.'

 • infor­matie over Inter­ker­ke­lijke Commissie Geschil­be­han­deling (ICG)
 • verwijzing-naar-instanties.pdf
 • kerke­lijke appelprocedure
 • integrale regeling voor de revisie- en appelprocedure
 • Bevoegd­heden meerdere verga­de­ringen t.a.v kerken die afwijken van kerkor­de­lijke besluiten
 • De kerk het kerkverband en het aanvaarden van geloofsbrieven
 • helderheid over opschor­tende werking en vermanen
 • De kerke­lijke belij­de­nis­ge­schriften staan ook op onze website, bij belij­denis en kerkorde

   

  Print Friendly, PDF & Email