Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

kerkproeverij

Het ligt heel erg voor de hand en we hadden het misschien al veel eerder moeten doen. Namelijk: gewoon iemand uitno­digen om mee te gaan naar de kerk. Om het geloof te 'proeven'. Want waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf houden? Daar draait de lande­lijke Kerkproe­verij om. 

Wat motiveert ons om het Evangelie te vertellen aan de mensen om ons heen? We hebben als chris­tenen een roeping gekregen om mensen in contact te brengen met de Here Jezus. In Mattheüs 28:16-20 nodigt Hij ons uit om Zijn goede nieuws aan de mensen die Hem niet kennen te vertellen. Niet alleen maar voor de snelle praters, de theologen, of de enthou­si­as­te­lingen. Nee, wij allen als volge­lingen van de Here Jezus mogen van Hem getuigen!  ‘Sommigen van de disci­pelen twijfelden nog’, staat er in vers 17. Ook zíj krijgen die opdracht. Kortom, wij allen worden uitge­nodigd om dit goede nieuws te delen! Om mensen in contact te brengen met Hem. Jezus kondigt daar aan dat Zijn koninkrijk definitief is doorge­broken: Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En Hij zal bij ons zijn. Hoe motiveert ons dit, hoe zet dit ons in beweging? Is het een mooi verhaal, of laten we ons erdoor raken én wagen we de stap?

Durf je dat? Op je collega, buurman, vriend, of familielid afstappen en zeggen: ‘Hé, ga je met me mee?’ Gewoon voor een keertje. Wie weet welke uitwerking het gaat hebben. Het gaat om het uitno­digen, dat we dat weer leren als chris­tenen. En inderdaad, misschien zegt diegene: ik kom niet. Maar dan hebben we de uitno­diging wel gedaan. En dat telt.

Gek hè? Dit kan natuurlijk elke zondag. Maar hoe vaak doen we dit ook? Misschien denk je: ‘Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit iemand mee genomen naar de plek waar ik iedere zondag zo graag kom.’

Juist om elkaar te motiveren, is er de Kerkproe­verij. Want hoe vaak denken we daar over na, om uit onze gewoonte van ‘zelf gaan’ te stappen en het lef krijgen om mensen mee te nemen naar de kerk? Terwijl het de plek is waar we zelf blij zijn iets te mogen proeven van Gods goedheid, waar we blij zijn met de gemeen­schap die we vormen.

Dus daarom de Kerkproe­verij! Een mooie aanleiding om eens iemand uit jouw omgeving te laten kennis­maken met de plek die voor jou zo bijzonder waardevol is. Nodig die ander eens uit om te proeven van de stilte, de woorden uit de Bijbel, de gemeen­schap en… de koffie.

In tegen­stelling tot voorgaande jaren wordt de Kerkproe­verij niet langer landelijk georga­ni­seerd in een vast weekend. Dat geeft kerken de vrijheid de zaterdag of zondag te kiezen die het beste past in de eigen agenda om zodoende nog meer maatwerk te kunnen leveren. 

Wie nodig jij uit?

Het begon met zuurkool…

Naast mij stuitert een jongetje van een jaar of zes lenig over, onder, achter en soms op zijn stoel. Oma houdt hem in de gaten. En als het echt te grijs wordt, maakt ze hem weer even attent op de oorspron­ke­lijke bedoeling van het meubel.
Het joch zit naast me met ouders en groot­ouders in een samen­komst van een pioniersplek…

Lees hier het hele blog van ds. Peter L.D. Visser, missi­onair consulent in onze kerken.

hoe nodig je mensen uit?

EV kerkproeverij chocoladereep

vijf tips

De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te nodigen een keer mee te gaan naar de kerkdienst. 
  1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitno­digen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan maar met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
  2. Houd de uitno­diging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten,voor vrienden en kennissen die wel eens mee willen.”
  3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
  4. Je kunt verwijzen naar de lande­lijke campagne. “Je hebt misschien gehoord van ‘Kerkproe­verij?’ Mijn kerk doet er ook aan mee. Ik zou het leuk vinden als je met me mee zou gaan…”
  5. Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.

hoe heet je ze welkom?

17602280 - man roll huge red carpet

vijf uitgangspunten

  1. De kerkproeverij‐zondag heeft natuurlijk een bijzonder karakter, maar wees als gemeente vooral uzelf en doe niet alles ‘anders dan anders’. Zo krijgen de gasten een goede indruk van een gewone kerkdienst (die natuurlijk niet ‘gewoon’ hoeft te zijn in de zin van: gewoontjes).
  2. Het draait om relaties, niet om de activi­teiten of om ‘trucjes’. Centraal is de houding van gemeen­te­leden: zijn ze alert op de gasten, belang­stellend? Funest is als een gemeen­telid tegen een ‘nieuw­komer’ zegt: ‘U zit op mijn ’
  3. Kernwoord is: Gasten die zich welkom en uitge­nodigd weten. Dat betekent niet dat er ‘jip-en-janneketaal’ gesproken moet worden. Er mag best iets diepzinnigs en ‘myste­rieus’ gebeuren, zolang gasten zich maar niet buiten­ge­sloten voelen. Als een dienst voldoende toegan­kelijk is, kunnen gasten iets meenemen dat blijft haken, dat raakt of intri­geert en zicht geeft op God zelf.
  4. De keuze van de liturgie hangt af van wat past bij de gemeente. Er is grote variatie: van klassiek gerefor­meerd tot hoog litur­gisch of evange­lisch getint.
  5. In alle facetten van de kerkproeverij‐zondag is de beweging van buiten naar binnen wezenlijk: kijk met de ogen van een mogelijke gast of nieuw­komer.

hoe organiseren?

kerkproeverij ingredienten

gratis Bijbels

Het Nieuwe Testament in verschil­lende verta­lingen én in 70 andere talen stelt de Bijbel­ver­e­niging gratis beschikbaar. Kijk en bestel  op www.bijbelvereniging.nl via ‘Bijbels bestellen’.

veelgestelde vragen

Hoe kunnen wij als plaatselijke kerk meedoen?

U neemt als kerkenraad een besluit. Vervolgens is het verstandig enkele mensen de praktische uitvoering toe te vertrouwen. In ieder geval zal de voorganger daarbij betrokken moeten zijn.

Zijn er kosten aan verbonden?

Nee. U kunt alle publi­citeit en voorbe­rei­dingen uitvoeren binnen uw bestaande begroting. Natuurlijk kunt u besluiten extra geld uit te geven voor uitno­di­gingen en ontvangst, dat is aan uzelf. De poster en de uitno­di­gings­kaarten kunt u downloaden op deze website.

Wanneer moeten we beginnen met organiseren?

Het is verstandig dat ruim van tevoren te doen. Voorbe­rei­dingen kunnen bestaan uit: besluit nemen om mee te doen, iemand een to-do-lijstje laten maken van zaken die voor de eigen situatie van belang zijn. In ieder geval moet men de eigen gemeen­te­leden in een vroeg stadium infor­meren over wat er van hen verwacht wordt. Zij zijn immers degenen die de uitno­di­gingen moeten verwoorden.

In hoeverre steunen de landelijke kerken de campagne?

De lande­lijke kerken geven infor­matie en concrete suggesties hoe je de campagne kunt voeren. De feite­lijke campagne komt plaat­selijk tot stand. Dus er moeten leden zijn in de eigen gemeente  die daadwer­kelijk mensen uitnodigen.

Moet je je per se aanmelden bij de landelijke organisatie om mee te doen?

Waar in voorgaande jaren Kerkproe­verij plaatsvond in een vast weekend, waaromheen een lande­lijke campagne werd georga­ni­seerd, is dit concept sinds 2021 losge­laten. Dat geeft kerken de vrijheid de zaterdag of zondag te kiezen die het beste past in de eigen agenda om zodoende nog meer maatwerk te kunnen leveren. 

Moet je samenwerken met andere kerken ter plaatse?

Een plaat­se­lijke kerk kan op eigen titel meedoen. Samen­werken met andere kerken kan wel krach­tiger werken. Zo hebben kerken samen ook een sterker geluid richting de lokale pers, als je die van te voren bij het initi­atief wilt betrekken.

Wat doen we ná de Kerkproeverij?

Als men na de evaluatie enthou­siast is kan men volgend jaar weer meedoen met Kerkproe­verij. Het is goed ook gemeen­te­leden  feedback te geven, zodat ze hun inspan­ningen in een breder kader recht gedaan zien worden.

Het is goed mogelijk om na september verschil­lende ontmoe­tingen in te bouwen om zo verbinding te blijven maken met de mensen buiten de kerk. Hiervoor komen suggesties op www.kerkproeverij.nl en op deze website.

Wat verwachten we van de voorganger en de kerkenraad?

De voorganger en de kerkenraad nemen voor september de gemeente mee: zij onder­strepen gastvrijheid en rusten hun leden toe om mensen in hun omgeving uit te nodigen. Sluit op de betref­fende zondag vooral aan bij wat men gewend is in de eigen gemeente, met hier en daar misschien iets meer uitleg om nog toegan­ke­lijker te zijn voor de nieuwe bezoekers.

En wat verwachten we van gemeenteleden?

Kern van de campagne is dat gemeen­te­leden anderen in hun omgeving uitno­digen. Dat vraagt dus om voorbe­reiding, zodat iedereen het belang inziet en toegerust wordt.

Kunnen we onszelf wat meer presenteren?

Natuurlijk mag dat. Aangezien het evenement Kerkproe­verij heet, kan je in die lijn verder denken. Een ‘proeverij’ doet vermoeden dat je iets komt proeven, iets lekkers of iets leuks krijgt.

X

Waarom is het wenselijk een zondag aan te wijzen om mensen uit te nodigen?

Een speciale zondag biedt de mogelijkheid het thema van gastvrijheid speciaal aandacht te geven.

Mag je ook een andere datum nemen?

Kerken hebben de vrijheid om de zaterdag of zondag te kiezen die het beste past in de eigen agenda.

Waarom de naam ‘Kerkproeverij’?

Een proeverij laat ruimte voor de eigen verkenning. Het intri­geert mensen. Ze kunnen de sfeer opsnuiven van een kerk. Het uitno­di­gende karakter van het woord ‘Kerkproe­verij’ helpt om de plaat­se­lijke kerk te mobili­seren om daadwer­kelijk mensen in eigen omgeving uit te nodigen.

Moeten we de kerk(dienst) aanpassen voor de Kerkproeverij?

Niet echt. Het gaat om het laten zien van wat er gewoonlijk in de kerk gebeurt tijdens een kerkdienst. Het is wel vrien­delijk om de gasten na afloop iets te drinken aan te bieden en gelegenheid te geven om na te praten.

Moeten we de liturgie aanpassen?

Dat hoeft niet. Het gaat er niet om een bijzondere dienst te organi­seren. Het gaat er om mensen (hernieuwd) te laten zien hoe het toegaat in een gewone dienst.

Kunnen we naderhand contact opnemen met onze gasten?

Het kan heel nuttig zijn om adressen te bundelen van mensen die een keer de kerk hebben bezocht en hen nog eens aan te schrijven met een vrien­de­lijke brief en een kerkblad. E-mail is tegen­woordig nog effec­tiever en je hebt een groter bereik (en geen drukkosten).

Vertel iets over het resultaat

Ervaringen wijzen uit, dat de belang­rijkste winst zit in de mensen die al kerklid zijn en die zich reali­seren dat gastvrijheid en uitno­digen wezenlijk onderdeel zijn van het kerkelijk leven. Daarnaast krijgen per gemeente tientallen mensen (hernieuwd) een beeld van wat er eigenlijk in de kerk gebeurt. Van alle bezoekers blijkt één op de pakweg zeven of acht mensen (veel) vaker terug te komen.

Wanneer is de campagne een succes?

Als gemeen­te­leden inzien dat de kerk een gemeen­schap wil zijn waarin het vanzelf­sprekend is anderen uit te nodigen voor een dienst.

Gaat het om een gastvrije kerk of gaat het om nog iets anders?

Het begint met gastvrijheid, maar ten diepste gaat het om nog iets anders. Het gaat om een uitno­di­gende kerk. Natuurlijk is iedere kerk gastvrij: niemand wordt ooit geweigerd in een kerk en we vinden het fantas­tisch als er mensen in de kerk komen. Maar in plaats van een ‘welcoming’ (‘gastvrije’) kerk, gaat het om een ‘inviting’ (uitno­di­gende) kerk. Een kerk die erop uitgaat om mensen één op één uit te nodigen. Persoon­lijke contacten met mensen buiten de kerk die door het enthou­siasme van de leden over de kerk en over de Heere van de kerk enthou­siast of nieuws­gierig raken.

Print Friendly, PDF & Email