Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

klachten

klachtenprocedure inzake misbruik

De generale synode (GS) heeft op 22 november 2001 met betrekking tot misbruik van pastorale en andere kerke­lijke gezags­re­laties een klach­ten­pro­cedure vastge­steld en een commissie seksueel misbruik benoemd. Tevens werd in dit verband besloten een gedragscode als morele richtlijn te aanvaarden.

 • klach­ten­pro­cedure

 • gedragscode
 • het Meldpunt

  Bij het Meldpunt kunnen mensen (eventueel anoniem) terecht die slacht­offer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimi­datie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkge­meen­schap een bepaalde functie bekleedt.
  Het Meldpunt is een initi­atief van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, de Neder­lands Gerefor­meerde Kerk en de Gerefor­meerde Kerk (vrijge­maakt).

  Lees meer op de website van het Meldpunt.

  appelprocedure

  Hieronder vindt u de Integrale Regeling voor de Appelprocedure.
  Deze is vastge­steld op de generale synode van 2013.

 • integrale regeling voor de revisie- en appelprocedure
 • geschillencommissies

  De generale synode 2010 heeft besloten dat iedere parti­cu­liere synode een geschil­len­com­missie moet aanstellen, zoals vermeld in bijlage 27 van de Kerkorde.
  Wanneer zich een geschil voordoet tussen kerkenraad en gemeen­te­leden, tussen kerken­raads­leden onderling of deputaat­schappen, bestaat er de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de geschil­len­comm­missie. Als onafhan­ke­lijke derde probeert de geschil­len­com­missie dan samen met beide partijen tot een oplossing te komen.
  De geschil­len­com­missie velt geen oordeel en doet geen bindende uitspraak, maar treedt op als mediator naar de generale synode.

  particuliere synode van het noorden

  leden:
  drs. J. Ooster­broek - voorzitter
  dhr. R.N. Boonstra - secre­taris
  dhr. J.R. Bügel
  W. Lodewijk
  Mw. H.J. Keteldijk-Felten
  P. van der Weerd

  contact­ge­gevens secre­taris:
  m: ronald@boonstra.me

  particuliere synode van het westen

  leden:
  ds. A.P. van Lange­velde - voorzitter
  mevr. P.C.H. Star – van Tongeren - secre­taris
  ds. A.G. van der Heijden
  dhr. W. Bijleveld
  dhr. L. Voort­huijzen
  dr. L. van Dam

  contact­ge­gevens scriba:
  Kanaal­straat 12
  2231 KC Rijnsburg
  m: starvantongeren@gmail.com

  particuliere synode van het zuiden

  leden:
  mw. A.K.M. Elenbaas - de Bat
  dhr. J. Koning
  dhr. A. Visser
  dhr. H. Stapel
  dhr. P. van Duijvenbode

  secundi:
  dhr. T. Brand
  B.J.A. Lindner
  drs. G.J.H. Vogel

  contact­ge­gevens scriba:
  Postbus 334
  3900 AH Veenendaal
  m: geschiloplossing.psz@gmail.com

  Print Friendly, PDF & Email