Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

krijgsmachtpredikanten

in crisis- en oorlogsgebieden

Het is de taak van de geeste­lijke verzorger (krijgs­macht­pre­dikant) een te zijn met de uitge­zon­denen. Hij/zij maakt mee wat de anderen meemaken. De geeste­lijke verzorger voelt dezelfde onmacht, voldoening, verveling, kameraad­schap, noem maar op, als de anderen. Wat dat betreft laat hij alleen al door zijn meegaan zien wat zo wezenlijk is voor onze God – dat Hij niet op afstand blijft, maar dichtbij komt. En tegelijk kan hij, onder andere door diensten en gesprekken, iets doorgeven van wat God (levens)belangrijk vindt.

op de legerplaats

Toch zou het niet goed zijn als dat 'één' zijn met de mannen en de vrouwen alleen tijdens de uitzending opging. Alsof geloof alleen van belang is in crisis­si­tu­aties en niet in het leven van alledag. Bovendien: voor een goed contact in het buitenland moet je hier in Nederland voorwerk verrichten. De mensen moeten je kennen. Dat gebeurt op de legerplaats.

onze krijgsmachtpredikanten

De krijgs­macht­pre­di­kanten zijn als predikant door onze kerken in dienst van de krijgs­macht gesteld.
Zij doen elk jaar verslag van hun werkzaam­heden aan ons als deputaat­schap. In een verga­dering spreken we met hen over hun werk en proberen wij hen zoveel mogelijk met raad en daad bij te staan. Hierbij ontdekken we steeds weer dat hun werk voor de kerk van groot belang is. In hun werk geven zij handen en voeten aan Jezus’ opdracht om heen te gaan in de gehele wereld en het evangelie van Gods vrede bekend te maken. Er is ook een omgekeerde beweging. Als kerken hebben we steeds weer de neiging ons op te sluiten in de kerk en ons af te sluiten voor de wereld. We dreigen te vergeten wat er zich in de wereld om ons heen afspeelt. Onze krijgs­macht­pre­di­kanten helpen ons om onze ogen hiervoor niet te sluiten en om ons te doen beseffen in welke maatschappij wij het evangelie bekend dienen te maken.

Sinds 1 januari 2019 is namens de CGK drs. H. (Hilbrand) van Eeken predikant in dienst van Defensie. Hij is werkzaam als vloot­pre­dikant bij de Konink­lijke Marine (stand­plaats Den Helder).

Sinds 1 september 2020 is namens de CGK drs W. (Wim) de Bruin predikant in dienst van Defensie. Hij is werkzaam als lucht­macht­pre­dikant bij de Konink­lijke Lucht­macht (stand­plaats Leeuwarden).

profiel krijgsmachtpredikanten

De Dienst Protes­tantse Geeste­lijke Verzorging bij de Krijgs­macht draagt zorg voor het pastoraat aan militairen. Eventueel zijn krijgs­macht­pre­di­kanten ook beschikbaar voor de achterban van militairen en voor zorg aan veteranen. De nadruk van het werk ligt op de begeleiding van de militairen bij militaire inzet en tijdens de opleiding.
De predi­kanten werken namens de Protes­tantse kerken die deel uitmaken van het Inter­ker­kelijk Contact in Overheids­zaken, Commissie Militairen (CIO-M).

Taken
 • Pastorale begeleiding van militairen en eventueel van hun directe relaties;
 • Levens­be­schou­we­lijke vorming;
 • Voorgaan in kerkdiensten en bezinningsbijeenkomsten;
 • Advisering binnen de struc­turen van de krijgsmacht.
Functie-eisen
 • Theolo­gie­op­leiding op univer­sitair of daaraan gelijk­waardig niveau;
 • Bevestigd in het ambt van predikant of voorganger door een van de bij een van de CIO-M aange­sloten kerkgenootschappen;
 • Ten minste vier jaar pastorale ervaring in de gemeente;
 • Bereid tot aanvul­lende scholing;
 • Zelfstandig kunnen werken onder verzwaarde omstandigheden;
 • Oecume­nisch ingesteld, samen­wer­kings­ge­richt en zeer commu­ni­catief naar mensen met.een andere levensovertuiging;
 • Bereid tot uitzen­dingen, vaarpe­riodes, regel­matig wisseling van stand­plaats en buiten­land­plaat­singen (Duitsland, België, Neder­landse Antillen);
 • Voldoen aan de standaard­eisen voor medische en psychische geschiktheid;
 • In principe inzetbaar bij alle delen van de krijgs­macht (leger, vloot en lucht­macht, marechaussee).
Aanstelling
De aanstelling geschiedt voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee jaar. Uw rechts­po­sitie is die van een ambtenaar werkzaam bij het Minis­terie van Defensie. Afhan­kelijk van uw leeftijd wordt u in rang gelijk gesteld met kapitein/luitenant ter zee 2oc of majoor/ltz 1.
Inlichtingen
Nadere infor­matie over functie, organi­satie en solli­ci­ta­tie­pro­cedure kan verkregen worden bij ds. K.H. Ubels, telefoon 06-20 617 663 of stuur een e-mail.
Print Friendly, PDF & Email