Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

landelijk kerkelijk bureau

taak

Deputaten lande­lijke kerkelijk bureau zijn verant­woor­delijk voor de taken die zijn onder­ge­bracht bij het Dienstenbureau:

het verlenen van secre­ta­riële, redac­ti­onele en admini­stra­tieve assis­tentie ten behoeve van kerken, classes, parti­cu­liere synodes, generale synodes en deputaatschappen.

Het Diensten­bureau is gevestigd in de Pniëlkerk aan de Ghandis­traat 2 te Veenendaal.
Centraal gelegen biedt het goede facili­teiten voor verga­de­ringen van kerke­lijke organisaties.
Op het Diensten­bureau werken zestien medewerkers.

Algemene zaken houdt zich voorna­melijk bezig met de finan­ciële- en salaris­ad­mi­ni­stratie, rechts­po­si­tie­re­geling, secre­ta­riële verwerking, kopieer- en verzendwerk en leden- en abonneeadministratie.

Naast de medewerkers algemene zaken werken hier ook de consu­lenten van zending, diaconaat en evangelisatie.
De verschil­lende afdelingen van het Diensten­bureau infor­meren de kerken en haar leden door het uitgeven van perio­dieken, digitale nieuws­brieven en de website www.cgk.nl.

Ga naar de pagina's van het Diensten­bureau voor meer informatie.

secretaris

dr.ir. D.J. van Zoelen
Polder­mo­lenpad 3
4105 XP Culemborg
t 0345-524767
m d.vanzoelen@telfort.nl

bezoekadres

Diensten­bureau CGK
Ghandis­traat 2
3902 KD  Veenendaal
t 0318-582350
m info@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email