Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

landelijk kerkelijk bureau

taak

Deputaten lande­lijke kerkelijk bureau zijn verant­woor­delijk voor de taken die zijn onder­ge­bracht bij het Diensten­bureau:

het verlenen van secre­ta­riële, redac­ti­onele en admini­stra­tieve assis­tentie ten behoeve van kerken, classes, parti­cu­liere synodes, generale synodes en deputaat­schappen.

Het Diensten­bureau is gevestigd in de Pniëlkerk aan de Ghandis­traat 2 te Veenendaal.
Centraal gelegen biedt het goede facili­teiten voor verga­de­ringen van kerke­lijke organi­saties.
Op het Diensten­bureau werken zestien medewerkers.

Algemene zaken houdt zich voorna­melijk bezig met de finan­ciële- en salaris­ad­mi­ni­stratie, rechts­po­si­tie­re­geling, secre­ta­riële verwerking, kopieer- en verzendwerk en leden- en abonneead­mi­ni­stratie.

Naast de medewerkers algemene zaken werken hier ook de consu­lenten van zending, diaconaat en evange­li­satie.
De verschil­lende afdelingen van het Diensten­bureau infor­meren de kerken en haar leden door het uitgeven van perio­dieken, digitale nieuws­brieven en de website www.cgk.nl.

Ga naar de pagina's van het Diensten­bureau voor meer infor­matie.

secre­taris

dr.ir. D.J. van Zoelen
Akker­winde 7
4102 JJ Culemborg
t 0345-524767
m d.vanzoelen@telfort.nl

bezoe­kadres

Diensten­bureau CGK
Ghandis­traat 2
3902 KD  Veenendaal
t 0318-582350
m info@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email