Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

mentoraat beginnende predikanten

De Generale Synode 2013 heeft, op basis van het rapport van de vertrou­wens­com­missie voor predi­kanten (VCP), besloten een verplicht mentoraat in te stellen voor pas begin­nende predi­kanten voor de duur van twee jaar (zie beslui­ten­boekje februari 2014 nr. 2 blz. 413, 414 en 415).

De uitvoering van dit besluit is neergelegd bij Steunpunt Kerkenwerk Zwolle.

In de daarop­vol­gende periode zijn er door de parti­cu­liere synodes een aantal namen voorge­dragen die, na het volgen van een mento­raats­cursus, zijn benoemd als mentoren.

Aan kandi­daten die door de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn beroepbaar zijn gesteld en een beroep hebben ontvangen wordt, na het classis­examen, een mentor toegewezen.

Voorheen was de classis verant­woor­delijk voor het toewijzen van een mentor. In de nieuwe werkwijze ligt de verant­woor­de­lijkheid voor het benoemen van een mentor voor een pas begin­nende predikant, niet meer bij de classis, maar bij Steunpunt Kerkenwerk.

De kerkenraad van de gemeente, waar de kandidaat het beroep naar heeft aange­nomen, neemt contact op met Steunpunt Kerkenwerk en meldt dat de kandidaat formeel is toege­laten. Steunpunt Kerkenwerk start het traject voor het benoemen van een mentor.

In het voortraject zijn er door Steunpunt Kerkenwerk al contacten gelegd met de kandidaat en de kerkenraad.

In de afgelopen periode hebben 11 predi­kanten de opleiding mentoraat met goed gevolg afgerond. Inmiddels hebben 8 kandi­daten een beroep aange­nomen of zijn al bevestigd als predikant en 1 kandidaat heeft het beroep in overweging. 2 kandi­daten zijn nog in afwachting van een beroep en binnenkort worden ook weer nieuwe studenten beroepbaar gesteld.

Om predi­kanten, die het mentoraat van een begin­nende predikant op zich hebben genomen niet te belasten met meerdere mentor­schappen, wordt er een nieuwe procedure gestart voor het voordragen van namen voor de functie van mentor. Namen kunnen worden doorge­geven aan Steunpunt Kerkenwerk (mw. R. Weijma 038-4270455 info@steunpuntkerkenwerk.nl). Steunpunt Kerkenwerk zal zelf ook het initi­atief nemen voor uitbreiding van de groep mentoren.

Print Friendly, PDF & Email