Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Mozambique

De provincie Zambézia ligt in het Noord­westen van Mozam­bique. Het land was tot 1975 een Portugese kolonie. Na de onafhan­ke­lijkheid woedde er een lange burger­oorlog (1975-1992). In die tijd werden door Trans World Radio Bijbelse programma’s uitge­zonden in het Lomwe, de taal die door de meeste mensen in Zambézia gesproken wordt. Veel mensen kwamen tot geloof.

Na de burger­oorlog bleken er overal kerkjes te zijn ontstaan. Veel kerkleiders hadden echter bijna geen theolo­gische kennis. Ze luisterden naar de radio en gebruikten wat ze daar hoorden op zondag in de preek. Aan zending werd gevraagd om te helpen met theolo­gisch onderwijs.

onderwijs

Tussen 1995 en 2011 werkten daar de zende­lingen Jan van ’t Spijker en Guus Vos. Er werd een onder­wijs­or­ga­ni­satie opgezet, met de naam InForteM (Instituo da Formaçao Teologica em Moçambique). Vanaf het begin werkten zij samen met Mozam­bi­kaanse predikanten.

Vanaf 2011 is de organi­satie zelfstandig en ontvangt alleen nog finan­ciële steun uit Nederland. Er zijn twee lesprogramma’s: het ETE-programma in de provincie en een Bijbel­school EBOM in Mocuba.

Escóla Biblica Okhapelela Masu

EBOM

Escóla Biblica Okhapelela Masu (Bijbel­school Bewaar het Woord) werd in 2005 gebouwd. In de loop van de tijd werden gebouwen toege­voegd. Sinds 2019 zijn er twee gebouwen met leslo­kalen, en is het plan de gebouwen deels te verhuren aan een andere school.

Verder zijn er op de campus een slaap­gebouw voor de studenten, een keuken­gebouw, een badgebouw, een wasge­le­genheid en een bibli­o­theek. Er zijn een grote en een kleine alpendre: overdekte ruimtes in de buiten­lucht, geschikt voor manifes­taties, zoals diploma-uitrei­kingen. Een woning voor de toezicht­houder comple­teert het geheel. De campus ligt ongeveer vijf kilometer van Mocuba.

docenten en studenten

De pastor Nahoma en Teixeira zijn de vaste docenten aan de Bijbel­school. De lessen worden op mbo-niveau gegeven. De studenten komen viermaal per jaar voor enkele weken naar Mocuba. Daarbij wordt rekening gehouden met hun dagelijks werk (zij combi­neren hun studie vaak met andere bezig­heden) en met het (regen)seizoen. Vanuit de deelne­mende kerken (vier in totaal) worden ook gastdo­centen naar de EBOM gestuurd. Dat gebeurt ook vanuit de zuster­kerken in Nederland en Brazilië.

erkenning

InForTem is druk bezig als onder­wijs­in­stituut overheids­er­kenning te krijgen. Bij aanvang werd het Bijbel­on­derwijs bij de overheid geregi­streerd als kerkelijk onderwijs.

Langza­merhand groeide de noodzaak om officieel erkend te worden als hoger onderwijs, zodat studenten met een diploma van EBOM ook verder kunnen, bijvoor­beeld op hbo-niveau aan een andere opleiding.

Om dat te bereiken is EBOM ‘onder dak gegaan’ bij een wél erkende theolo­gische opleiding in Mozam­bique: Hefsiba in de stad Tete, een opleiding die oorspron­kelijk uit Zuid-Afrika komt. Daardoor werd de EBOM een depen­dance van Hefsiba, met alle voordelen van dien (erkende diploma’s!). Zodra dat mogelijk is, zal EBOM weer verzelfstandigen.

van student tot docent

Afgestu­deerde studenten van de EBOM worden door hun kerken nogal eens ingezet als docenten voor ETE-cursussen. De kerken leren hen kennen, omdat de EBOM de studenten stages laat lopen in de gemeenten van de deelne­mende kerken: twee kerkver­banden van baptisten, een evange­lisch kerkverband en een gerefor­meerd kerkverband.

Theological Education by Extension

ETE

ETE staat voor Educación Teológica por Extensión (theolo­gisch onderwijs door uitbreiding). Een groep cursisten volgt een bepaald programma bij een docent. Als de cursisten goed opgelet hebben, kunnen zij elk weer een andere groep beginnen en het geleerde doorgeven. Als je maar één of meer lessen voor blijft op jouw groep. Zo breidt het onderwijs zich uit.

InForTeM geeft in de provincie Zambézia op vijf plaatsten les. De cursisten bereiden zich voor via radio-uitzen­dingen van Trans World Radio. De hele cursus neemt drie jaar in beslag. Wie de hele cursus doorlopen heeft, ontvangt in een feeste­lijke bijeen­komst een certificaat.

twee pastores

De pastores Campos en Pedro, leden van het InForTeM-team, verzorgen de lessen van ETE. InForTem heeft een eigen studio. Daar spreken zij de lessen in. De opname wordt verzonden naar Swaziland, waar het door TWR wordt uitge­zonden naar de provincie Zambézia.

Beide pastores gaan vervolgens per motor of met de auto naar de cursisten. Vaak nemen de lessen enkele dagen in beslag en daarom is er ook slaap­ge­le­genheid op de lesplaats.

eenvoudig

De lessen van het ETE-programma zijn voluit Bijbels, maar erg eenvoudig te volgen. Sommige cursisten kunnen nauwe­lijks lezen en schrijven en moeten het vooral van hun geheugen hebben.

Er wordt geoefend met de verwerking van het lesma­te­riaal: de cursisten maken zelf een les van wat ze geleerd hebben, bijvoor­beeld voor de zondags­school. Soms komt de plaat­se­lijke gemeente speciaal bijeen om te zien of de cursist al bezig is een echte docent te worden.

publiciteit

De docenten van het ETE-programma maken graag reclame voor hun werk. Als ze op zondag ergens in de provincie preken, dan vertellen ze over de mogelijk­heden die InForTeM aan leiding­ge­venden en voorgangers van gemeenten biedt.

De cursisten komen naar de cursus doordat hun kerk ze opgeeft. Ze betalen een bescheiden lesgeld. De docenten vinden het belangrijk dat de kerken meedragen in de kosten van de cursisten. Het ETE-programma kan worden uitge­voerd door de steun die zending geeft. Die steun maakt u mogelijk.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl