Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

NED126 Luistergroepen

projectomschrijving

Veel laagop­ge­leide en allochtone bewoners uit Amsterdam-Noord ervaren eenzaamheid en teleur­stelling in sociale relaties, maar zoeken hier geen hulp bij. Hoop voor Noord is een multi­cul­turele kerk die ernaar verlangt dat wijkge­noten op zoek gaan naar God en zichzelf, met oog voor elkaar. Hoop voor Noord biedt luister­groepen aan om mensen met sociale armoede te helpen meer vertrouwen te krijgen in mense­lijke relaties, een sociaal netwerk op te bouwen en weer of meer te parti­ci­peren in de samen­leving.

waarom dit project?

Er zijn veel mensen die over dingen strui­kelen waar ze geen raad mee weten. Ze houden die vaak voor zichzelf. Het kan een opluchting zijn om te horen dat een ander met dezelfde problemen worstelt. Je kunt hierover in een Luister­groep praten. Er wordt zonder vooroordeel geluisterd  en je kunt van anderen horen hoe zij dingen hebben aangepakt. Tijdens zo’n bijeen­komst doen we voor de afwis­seling soms even iets anders dan praten en luisteren: muziek luisteren, een spelletje doen, een gedicht voorlezen.

impact

Onder de naam De Gulden Middenweg werden vanaf 2014 luister­groepen aange­boden. Veel deelnemers van het eerste uur maken nog steeds deel uit van het sociale netwerk rond de kerk Hoop voor Noord. Deelnemers ervaren dat ze meer vertrouwen krijgen in mense­lijke relaties, een netwerk opbouwen en meer parti­ci­peren in de samen­leving. Men hoopt dat deelnemers via een stuk persoonlijk herstel ook met de diepere levens­vragen aan de slag gaan en zo hun weg naar God en de kerk (terug)vinden.

wat kunnen we leren?

Integra­tieve Buurt­the­rapie (IBT) is een preven­tieve, gemeen­schap gebaseerde geeste­lijke gezond­heids­in­ter­ventie. IBT wordt wereldwijd toegepast onder ouderen, verslaafden, studenten, migranten en hulpver­leners. Met hulp van IBT-trainers zijn de Luister­groepen in Amsterdam Noord opgestart. Vrijwil­ligers zijn getraind als gespreks­be­ge­leider. Een luister­groep is een gemeen­schap met gelijk­waardige relaties waar onderling een gevoel van herkenning en erkenning ontstaat en waar je ontdekt dat je veel van elkaar kunt leren.

 

Print Friendly, PDF & Email