Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

NED126 Luistergroepen

projectomschrijving

Veel laagop­ge­leide en allochtone bewoners uit Amsterdam-Noord ervaren eenzaamheid en teleur­stelling in sociale relaties, maar zoeken hier geen hulp bij. Hoop voor Noord is een multi­cul­turele kerk die ernaar verlangt dat wijkge­noten op zoek gaan naar God en zichzelf, met oog voor elkaar. Hart voor Noord - de diaconale tak van Hoop voor Noord - biedt luister­groepen aan om mensen met sociale armoede te helpen meer vertrouwen te krijgen in mense­lijke relaties, een sociaal netwerk op te bouwen en weer of meer te parti­ci­peren in de samenleving.

waarom dit project?

Er zijn veel mensen die over dingen strui­kelen waar ze geen raad mee weten. Ze houden die vaak voor zichzelf. Het kan een opluchting zijn om te horen dat een ander met dezelfde problemen worstelt. Je kunt hierover in een Luister­groep praten. Er wordt zonder vooroordeel geluisterd  en je kunt van anderen horen hoe zij dingen hebben aangepakt. Tijdens zo’n bijeen­komst doen we voor de afwis­seling soms even iets anders dan praten en luisteren: muziek luisteren, een spelletje doen, een gedicht voorlezen.

impact

Onder de naam De Gulden Middenweg werden vanaf 2014 luister­groepen aange­boden. Veel deelnemers van het eerste uur maken nog steeds deel uit van het sociale netwerk rond de kerk Hoop voor Noord. Deelnemers ervaren dat ze meer vertrouwen krijgen in mense­lijke relaties, een netwerk opbouwen en meer parti­ci­peren in de samen­leving. Men hoopt dat deelnemers via een stuk persoonlijk herstel ook met de diepere levens­vragen aan de slag gaan en zo hun weg naar God en de kerk (terug)vinden.

wat kunnen we leren?

Integra­tieve Buurt­the­rapie (IBT) is een preven­tieve, gemeen­schap gebaseerde geeste­lijke gezond­heids­in­ter­ventie. IBT wordt wereldwijd toegepast onder ouderen, verslaafden, studenten, migranten en hulpver­leners. Met hulp van IBT-trainers zijn de Luister­groepen in Amsterdam Noord opgestart. Vrijwil­ligers zijn getraind als gespreks­be­ge­leider. Een luister­groep is een gemeen­schap met gelijk­waardige relaties waar onderling een gevoel van herkenning en erkenning ontstaat en waar je ontdekt dat je veel van elkaar kunt leren.

Luistergroepen in coronatijd

Hart voor Noord heeft gelukkig een hele serie Luister­groepen kunnen aanbieden tijdens de corona­crisis. Mensen hebben veel behoefte om hun verhaal te delen. Verhalen over eenzaamheid, je afgewezen voelen omdat je niet uitge­nodigd wordt voor Kerst of je onveilig voelen omdat anderen zich niet aan bepaalde regels houden. Maar ook verhalen als angst om in het donker te fietsen, omdat je ooit van je fiets getrokken bent en je tegelij­kertijd ook niet altijd thuis wilt zijn. Het is goed om deze verhalen te delen, de worsteling van elkaar te horen en elkaar te steunen. Verbon­denheid te ervaren ondanks de 1,5 meter afstand. De deelnemers kijken reikhalzend uit naar het moment dat de maatre­gelen versoepeld kunnen worden. Zodat ze weer gehoord en gezien worden. 

voor kinderen: VertelCirkel

In 2021 biedt Hart voor Noord ook Luister­groepen voor kinderen aan: Vertel­Cirkels. Binnen deze cirkel vertellen kinderen van de bovenbouw elkaar verhalen over dingen die ze meemaken. Ze luisteren naar elkaars ervaringen. De Vertel­Cirkels zijn er niet primair om problemen van kinderen op te lossen, maar om hun stress te vermin­deren door onder­steunend contact met andere kinderen die dezelfde dingen meemaken. Horen hoe zij met hun problemen omgaan en merken hoe fijn het is als er naar je geluisterd wordt: dat vergroot je veerkracht! 

Print Friendly, PDF & Email