Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

NED132 De Poster

project­om­schrijving

In Veenendaal ontdekten twee gemeenten (CGK en PKN) dat ze verant­woor­de­lijkheid willen nemen voor hun eigen woon- en leefom­geving. In de Schrij­verswijk nemen ze daarom diverse onder­wijs­taken en samen­bin­dende activi­teiten op zich. Door onder­steuning bij taal en onderwijs en het leggen van relaties willen ze de bewoners, vooral ouders en hun kinderen, meer kansen in de maatschappij geven. Naast finan­ciële steun en veel vrijwil­ligers is ook geld nodig voor een opbouw­werker.

 

waarom dit project?

Het gebouw van de Poster bevindt zich in een buurt van Veenendaal met de laagst scorende leefbaar­heids­cijfers: 1 op de 5 gezinnen kent schulden, vervuiling, onvol­doende taalbe­heersing en opleiding. De grootste zorg is een toenemend isolement waardoor de draaglast toeneemt en de draag­kracht verkleint. De Poster focust op sociale stijging, ontmoeting en activering, opvoeding en omgangs­vormen. Helaas is er veel subsidie voor activi­teiten op dit vlak wegbe­zuinigd. Een kans voor de Poster!

impact

De kinderen boeken op school betere resul­taten door de huiswerk­be­ge­leiding die de Poster­me­de­werkers geven. Zo krijgen de kinderen een betere aansluiting op het (vervolg)onderwijs. Ouders die met de kinderen meekomen, komen met elkaar in contact waardoor het sociale isolement wordt verkleind. Buurt­maal­tijden, voorlees­och­tenden voor jonge kinderen en het aanbieden van taalmaatjes versterken dit effect. Tegelij­kertijd maken ze zich de Neder­landse taal en gewoonten makke­lijker eigen.

wat kunnen we leren?

Door het simpelweg inzetten van eigen school­kennis en een portie geduld helpt de Poster al vroeg mee aan een goede ontwik­keling van de kinderen. Zo bestrijdt men de gesig­na­leerde proble­matiek in een vroeg stadium en wordt erger voorkomen. Goed onderwijs is een belang­rijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. Een kleine inves­tering in een saamhorige samen­leving!

 

Print Friendly, PDF & Email